Nový vatikánský dokument zdůrazňuje úzké bratrské vztahy mezi židovstvím a křesťanstvím.
Židé a jejich Svatá písma v křesťanské Bibli

Vatikán/ZENIT: Jediným, skutečně křesťanským postojem vůči Židům, je "úcta a láska", uvádí poslední vatikánský dokument s názvem "Židé a jejich Svatá písma v křesťanské Bibli". Židovští představitelé po celém světě uvítali dokument Papežské biblické komise, který v rozsahu 210 stran publikovalo Vatikánské nakladatelství.
Ačkoliv dokument není oficiálním vyjádřením církevního magistéria, jeho důležitost pro celou katolickou církev je klíčová. Biblická komise je součástí Kongregace pro nauku víry, jejíž prefekt kardinál Josef Ratzinger opatřil dokument vlastním úvodem.


Albert Vanhoye, sekretář Papežské biblické komise, řekl o významu a smyslu tohoto dokumentu: "Před třemi roky obdržela Biblická komise žádost od kardinála Ratzingera, abychom provedli studii o vztazích mezi Židy a křesťany na základě Písma. Nadějí komise je, že tímto dokumentem byl položen základ k dobrým vztahům křesťanů vůči Židům."


"Biblická komise se nespokojila pouze s všeobecnými závěry, ale provedla velmi podrobný výzkum - rozsáhlý jak po stránce obsahové, tak i co do hloubky zkoumaných textů - s cílem předložit co nejobsáhlejší stanovisko. Dokument přináší dostatek důkazů o tom, že křesťané plně uznávají Svatá písma jako Boží slovo, a proto jim přiznávají nejvyšší důležitost," zdůraznil Vanhoye, jeden z nejuznávanějších katolických biblistů. "Není pochyb o tom, že tato Písma mají Božský charakter, a že tato skutečnost je vírou církve. Církev obdržela Starý zákon jako Boží slovo, jako způsob vyjádření Zjevení, a proto je nutným světlem pro naši orientaci v životě."


Kardinál Ratzinger ve svém úvodu podotýká, že Kristus nemůže být plně pochopen, aniž bychom brali zřetel na tu část Božího Zjevení, kterou v sobě obsahuje židovské Písmo. Cílem tohoto vyjádření kardinála Ratzingera bylo především odmítnout veškeré tendence k jakémukoliv opovrhování Starým zákonem.

"Druhá část dokumentu zdůrazňuje nakolik byla základní témata Písma Židů přijata křesťanskou vírou, která je vyjádřena v Novém zákoně," řekl Vanhoye.


Podle biblistů jsou nejzákladnějšími prvky víry Starého i Nového zákona: "Zjevení jediného Boha, velikost a současně slabost lidské osoby, obraz zraněného člověka, který se nachází v bezútěšné situaci, avšak přesto není zbaven své důstojnosti, která má svůj základ v tom, že člověk byl stvořen k obrazu Boha, a proto je neustále povoláván k vytváření společenství s tímto jediným Bohem. Toto úžasné Zjevení, které je obsaženo ve Starém zákoně, je rozvinuto v Novém zákoně skutečností inkarnace Božího Syna," řekl Vanhoye.

"Boží aktivita přinášející osvobození a spásu, vyvolení Izraele, smlouva, zákon, modlitba a bohoslužba, privilegované postavení Jeruzaléma a jeruzalémského chrámu – to vše jsou prvky Zákona Izraelitů, které živí křesťanskou spiritualitu."


Existuje zde však i druhá, avšak fundamentální otázka, pokračují biblisté. "My křesťané a Židé jsme skutečně jednotní. Po náboženské stránce jsme opravdovými bratry, přijímáme stejné Boží Zjevení, pouze s tím rozdílem, že křesťané ho doplňují o paschální tajemství Ježíše Krista, což je sice zásadní novost, avšak tato novost neruší předchozí Zjevení, ale pouze ho podtrhuje."


Závěrem Vanhoye zdůraznil: "Dokument je zaměřen k harmonii a jednotě s lidem Izraele. Nevíme sice, kdy bude této jednoty dosaženo, avšak udělali jsme další krok na cestě k tomuto cíli. Skutečně křesťanský postoje je následující: Židy musíme přijímat jako bratry a sestry Ježíše a Marie, a proto jako starší bratry a sestry nás křesťanů, jak ostatně zdůrazňuje i Svatý otec."


Se svolením převzato z webu TS ČBK