Studia theologica je teologický čtvrtletník vydávaný od roku 1999 ve spolupráci čtyř českých a slovenských teologických fakult: Cyrilometodějské teologické fakulty Palackého univezity v Olomouci, Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Teologické fakulty Trnavské univerzity v Bratislavě a Katolické teologické fakulty Karlovy Univerzity v Praze (od roku 2005). Od založení v roce 1999 jsou příspěvky v něm uveřejněné recenzovány.
Co přináší druhé letošní číslo Studia theologica, odborného časopisu čtyř českých a slovenských katolických teologických fakult?

Studia theologica 36
Otázku po „jistotě“ víry dnešní tomisté spíše přehlížejí. Proto si ji vybrala Martina Štepinová jako téma svého článku „Jistota víry podle sv. Tomáše Akvinského“. Autorka se v něm ptá, jakou míru jistoty nám může poskytnout víra a čím je tato jistota zajištěna.

Zatímco tomisté zastávají tezi, že počet je druhem kvantity, opačného mínění byl (v návaznosti na scotistickou filosofii) španělský filosof a teolog Francisco Suárez. Jeho postoj vysvětluje ve svém článku „F. Suárez o povaze počtu“ David Svoboda.

Jan Samohýl představuje ve své studii „Boží bytí jako nekonečné Ano: Pojetí Boha podle Franze Rosenzweiga“ život a dílo dalšího významného filosofa. Židovský myslitel Franz Rosenzweig patří do proudu tzv. dialogického personalismu a jeho filosofie je úzce propojena s osobní spiritualitou.

Další tři články jsou již teologické. Katolický pohled na jednoho z nejvýznamnějších amerických protestantských teologů přináší Vojtěch Janšta v článku: „Ježíš Kristus – nové bytí člověka: Christologie Paula Tillicha v jeho ‚Systematic theology‘“. Autor nejprve představuje Tillichův životní příběh, potom jeho systematickou teologii obecně, christologii a soteriologii. Přidává i své hodnocení Tillichova přínosu a slabých míst jeho systému.

Pro příznivce domácí teologie je zde článek „Vojtěch Šanda jako dogmatik“ od Lukáše Noska. I ten se zaměřuje hlavně na christologii a soteriologii tohoto katolického teologa, který žil v letech 1873–1953.

Zatímco předchozí příspěvky se věnovaly historickým osobám, poslední článek má téma naprosto aktuální: „Pokles vědomí viny a hříchu – perspektivy teologické etiky“. Jedná se o přepracovanou habilitační přednášku Jindřicha Šrajera.

I v tomto čísle pokračuje diskuse, která se rozvinula nad článkem Tomáše Machuly o současném pohledu na dědičný hřích. Nejprve odpovídá Machula na reakci Ctirada Václava Pospíšila uvedenou v minulém čísle, potom ještě na článek reaguje Štěpán Martin Filip.

Nechybějí ani recenze knih – MTK: Diakonát, vývoj a perspektivy; MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné; Kongregace pro nauku víry: Instrukce Dignitas personae o některých otázkách bioetiky; Proč je pojetí mozkové smrti platné jako definice smrti (Deklarace neurologů a dalších odborníků); MTK: O některých aktuálních otázkách eschatologie; Michael Burlegigh: Sacred Causes, Religion and Politics from the European Dictators to Al Qaeda; Helena Panczová (ed.): Patristická literatúra a európska kultúra: Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 29. marca 2008 v Bratislave; Blažej Štrba (ed.): Studia Biblica Slovaka 2007; Emilio Gentile: Politická náboženství: Mezi demokracií a totalitarismem; Ralf Dahrendorf: Pokušení nesvoboda: Intelektuálové v časech zkoušek.***

www.studiatheologica.eu

Studia theologica je teologický čtvrtletník vydávaný od roku 1999 ve spolupráci čtyř českých a slovenských teologických fakult: Cyrilometodějské teologické fakulty Palackého univezity v Olomouci, Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Teologické fakulty Trnavské univerzity v Bratislavě a Katolické teologické fakulty Karlovy Univerzity v Praze (od roku 2005). Od založení v roce 1999 jsou příspěvky v něm uveřejněné recenzovány.

Obsahem časopisu jsou studie a články z všech hlavních teologických disciplín, jako biblická teologie, systematická teologie, pastorální teologie, náboženská výchova, ekumenická teologie, církevní dějiny atd. Mnohé z nich navíc sledují interdisciplinární pohled a dotýkají se tak náboženských, filosofických, psychologických, sociologických a kulturních věd.

Časopis uveřejňuje vědecké studie a články. Přijímají se do něj původní, jinde nepublikované příspěvky. Příspěvek musí splňovat kritéria uvedená v tomto dokumentu. Autor redakci sdělí adresu svého zaměstnání, která je uvedena v tiráži.

Časopis vydává Univerzita Palackého v Olomouci. Vychází čtyřikrát do roka: v březnu, červnu, říjnu a prosinci.


Redakční rada

Za Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého:
Mgr. Vít Hušek, Th.D., Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D. a ThLic. Dominik Opatrný

Za Teologickou fakultu Jihočeské univerzity:
Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. a Doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Za Teologickou fakultu Trnavské univerzity:
prof. RNDr. Ladislav Csontos, PhD. a doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD.

Za Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy:
prof. Dr. Albert-Peter Rethmann a Mgr. Peter Novitzky

Odpovědný redaktor: ThLic. Dominik Opatrný


Kontakt

Redakce Studia theologica
CMTF UP
Univerzitní 22
771 11 Olomouc
E-mail: st(at)cmtf.upol.cz