List k současným katastrofálním povodním vydal 14.8. plzeňský biskup František Radkovský.
Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milé sestry a milí bratři!

Obracím se na vás všechny v této chvíli zkoušek, které prožívají postižená místa na území naší diecéze i celá naše republika v mnoha oblastech. Některých z vás nebo z vašich blízkých se tato situace bolestně dotýká. Zachránili holé životy a jejich majetek jim částečně nebo úplně zničil divoký živel. Především jim bych v tuto chvíli chtěl říci, že na ně mnozí denně pamatujeme v modlitbách a prosíme Boha, aby jim dal sílu tuto situaci unést.

V těchto i podobných těžkých chvílích mi vždy velmi pomáhá, když si připomenu obsah mého biskupského hesla "Credidimus caritati", což je narážka na úryvek z první Janovy epištoly: "My jsme poznali lásku, kterou má Bůh k nám, a věříme v ni. Bůh je láska" (1 Jan 4,16).

Jsem přesvědčen, že i vám pomůže, když si uvědomíte tato slova Bible. Jistě i vy jste ve svém životě vícekrát poznali, že vás Bůh má rád. Pomáhal vám v nejrůznějších situacích. Jistě vás teď nemiluje méně než dřív, zvláště ve chvíli takové zkoušky, kterou na vás dopustil. Jako slunce nepřestane existovat, když zajde za mraky a obloha je zatažená, tak i Boží láska trvá stále, i když ji v danou chvíli nejsme schopni rozpoznat.

Někteří z vás se možná snažíte žít slovo života, které bývá na celý měsíc. Slovo na tento měsíc bylo vybráno z evangelia, které se četlo minulou, 19. neděli v mezidobí (Mt 14,27). Jak si možná pamatujete, četl se úryvek o tom, že Ježíšovi učedníci byli v noci za velkého větru uprostřed jezera na lodi a měli strach. K ránu šel Ježíš po moři k nim. Zděsili se, ale on jim řekl: "Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!"

Když jsem se včera ráno sklíčen všemi těmito událostmi před svatostánkem modlil, uvědomil jsem si, že mně i nám všem Ježíš říká právě tuto větu: "Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!" Ano, on je nám blízko ve všech těžkých chvílích. Dal svůj život za nás, a tím pro nás vyhrál rozhodující bitvu lidských dějin a otevřel pro všechny lidi cestu k Otci. I když nás mohou trápit ještě všelijaké zkoušky, to podstatné už bylo vyhráno. Svatý Pavel Římanům píše: "Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní?" (Řím 8, 31-32). Povzbuzujte se těmito slovy, zvláště tehdy, když na vás znova padne deprese, smutek, beznaděj.

Ne, není to Boží trest, jak mně někteří lidé včera na ulici říkali, je to Boží zkouška a možná i lekce, kterou nás Bůh vychovává, abychom pochopili, že je důležitější být než mít. Být svobodné, Bohem milované děti, i když s prázdnýma rukama a snad i v nouzi. Ale je to zároveň příležitost pro všechny ostatní, aby vám mohli projevit svou lásku ochotnou a obětavou pomocí. Neodmítejte ji. Láska je dávat, ale láska je i přijímat. Tak je to i v Bohu samotném mezi Osobami Nejsvětější Trojice, mezi kterými probíhá neustálé dávání a přijímání.

Nyní se obracím k vám všem, kteří jste postiženi nebyli, a prosím vás o pomoc. Především o pomoc modlitební. Té je velmi zapotřebí, zvláště k podpoře postižených, aby byli schopni svou těžkou situaci unést. Také je třeba se modlit za všechny, kdo budou pomáhat, ať již peněžními příspěvky či hmotnou pomocí, anebo svou prací a službou. Aby Pán otevřel jejich srdce a oni byli ve své pomoci velkorysí. Kněze a všechny, kdo povedou bohoslužby, žádám, aby po dobu, po kterou to bude potřebné, denně do přímluv zařazovali prosby na tento úmysl.

Dále se obracím na všechny, ke kterým se toto mé slovo dostane, věřící i nevěřící, a prosím je o solidaritu a pomoc peněžními příspěvky, hmotnými prostředky nebo vlastní prací při likvidaci následků povodní.

Česká biskupská konference vydala prohlášení, ve kterém mimo jiné píše:

"Vyhlašujeme celonárodní sbírku v našich kostelích na pomoc postiženým povodní na neděli 25. srpna. Prosíme duchovní správce, aby předchozí neděli sbírku ohlásili a poprosili věřící o projev štědrosti, která ví, že štědrý Bůh se nikdy nenechá zahanbit a sám dává stonásobně těm, kteří dávají z lásky potřebným."

Sdružení Česká katolická charita v Praze založilo centrální konto na pomoc lidem zasaženým povodněmi s číslem 369-369 369 369/0800, variabilní symbol 906, kde je možné přispět finančně.
Duchovní správce žádám, aby na toto konto zaslali pokud možno neprodleně výtěžek ze sbírky, případně všechny další příspěvky, které se u nich na tento účel shromáždí.

Diecézní charita Plzeň převzala koordinaci pomoci na území diecéze. Na telefonních linkách 019/722 15 05 a 019/722 15 40 a dále na číslech mobilních telefonů 0777/767 001, 0777/767 003 a 0777/767 009 a rovněž na e-mailové adrese dchplzen@volny.cz přijímá žádosti o pomoc materiální i fyzickou (je třeba udat konkrétní potřeby) a rovněž nabídky této pomoci (jsou potřebné zejména: trvanlivé potraviny, balená voda, hygienické potřeby, dezinfekční prostředky a nářadí pro odstraňování škod - viz též poznámka na konci). Soustřeďuje také nabídky brigádníků, kteří přijedou pomáhat, a také nabídky k jejich ubytování v potřebných oblastech.

Závěrem chci poděkovat. Především všem, kteří jste pomáhali a stále ještě pomáháte velkoryse, často s velkým nasazením a obětavostí. Vám, příslušníkům policie a hasičských sborů, vojákům, vám, kteří jste ve výkonu civilní služby, zdravotníkům, pracovníkům humanitárních organizací a sdružení, všem dobrovolným pracovníkům a brigádníkům.
Chci poděkovat všem členům veřejné správy v obou krajích, v městě Plzni i ostatních postižených městech a obcích, kteří se s obětavým nasazením snažili co nejvíce omezit škody a odstranit jejich následky.
Se zvláštními pocity zdravím pracovníky a dobrovolníky farních a oblastních charit a Diecézní charity a děkuji jim za jejich obětavou službu. Kéž Bůh odplatí vám všem! Bůh zaplať i všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli a přispějí na pomoc. Chci poděkovat i všem postiženým, kteří statečně a ukázněně nesou svůj úděl.

Chci poděkovat i Diecézní charitě v Hradci Králové, která nám pomáhá svými zkušenostmi, materiálními prostředky i svými pracovníky. Rovněž děkuji královéhradeckému biskupství, které poskytlo naší diecézi hmotné prostředky na pomoc obětem záplav a také všem pracovníkům tohoto biskupství, kteří obětavě přijeli pomáhat potřebným v naší diecézi.

Všechny potřebné i všechny pomáhající svěřuji Božímu milosrdenství a ochraně Panny Marie, naší nebeské přímluvkyně.