Nepoctivě bohatý

Evangelium vypráví příběh o setkání Ježíše se Zacheem - opovrhovaným kolaborantem a zkorumpovaným zlodějem (srov. Lk 19,1-10).

Ježíše v Jerichu vítá obrovský zástup lidí, mezi nimiž je právě i Zacheus, velitel celníků, tedy těch židů, kteří vybírali daně pro římské imperium. Byl bohatý nikoli poctivou prací, nýbrž vymáháním „úplatků“, a proto byl velice opovrhován. Zacheus „by rád uviděl Ježíše“; nechtěl ho potkat, ale byl zvědavý. Chtěl vidět, „jak vypadá“ ten, o kterém slyšel říkat mimořádné věci.

Ježíšův dobrotivý pohled dostihuje každého z nás

A poněvadž byl Zacheus malé postavy, vylezl na strom, „aby ho viděl“. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a spatřil jej . Toto je důležité: Ježíš mezi tvářemi mnoha jiných lidí, kteří jej obklopovali, pohlédnul právě na Zachea. Pánův slitovný pohled nás dostihuje dříve než si sami všimneme, že potřebujeme být uzdraveni, osvobozeni a zachráněni. Tímto pohledem božského Mistra začíná zázrak obrácení hříšníka z Jericha. Ježíš jej skutečně volá a nazývá jej jménem: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě“. Nevyčítá mu, „nedělá mu kázání“; říká, že musí jít k němu. A přestože lidé reptají, Ježíš vstupuje do domu tohoto veřejného hříšníka.

Projevy opovržení a odmítání vůči špatným lidem nevedou k ničemu

Také nás by toto Ježíšovo jednání pohoršilo. Projevy opovržení a odmítání vůči lidem, kteří jednají zle,  však nevedou k ničemu jinému než k jejich izolaci a zatvrzelosti ve zlu, kterého se dopouštějí proti sobě a proti společnosti. Bůh totiž odsuzuje zlé jednání - hřích, ale hledá záchranu hříšníka, hledá jej, aby ho znovu uvedl na správnou cestu. Kdo nikdy nepocítil, že je hledán Božím smilováním, stěží pochopí mimořádnou velikost gest a slov, kterými se Ježíš obrací k Zacheovi.

Přijetí a pozornost přimějí Zachea k rázné změně smýšlení

Přijetí a pozornost, kterých se mu od Ježíše dostává, přimějí tohoto muže k rázné změně smýšlení. V jediném okamžiku si uvědomí, jak ubohý je život, který lpí na penězích za cenu okrádání druhých a obdržených projevů jejich opovržení. Mít Pána u sebe doma mu umožňuje vidět všechno jinýma očima a také s trochou té laskavostí, kterou Ježíš pohlédl na něho. Změní se rovněž  jeho pohled na peníze a způsob, jak s nimi zacházet. Hrabivost je nahrazena štědrostí. Rozhodne se totiž darovat polovinu svého majetku chudým a vrátit čtyřnásobek každému, koho ošidil. Zacheus díky Ježíši zjistí, že milovat je možné zdarma; dosud byl chamtivý, nyní se stává štědrým; líbilo se mu hromadit, nyní má radost z toho, že může rozdávat. Setkání s Láskou a objev, že je milován navzdory svým hříchům, jej uschopňuje mít rád druhé a z peněz činit znamení solidarity a pospolitosti.