Největší zbraní, která vám byla dána, je Otcova láska - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Postní doba

 • Český výraz "postní doba" není přesný (článek) - Jsem asi blázen, ​ ale na postní dobu se vždy  těším. Český název "postní doba" ale není úplně přesný, protože slovem „postní“ vyjadřuje jen jednu stránku této doby. Smysl postní doby je ale větší...
 • Do ráje se nejezdí v kočáře (tematický text) - Postní doba je časem pokání, ale také naděje, protože zmrtvýchvstalý Kristus nás vysvobodil z otroctví hříchu. Cesta obrácení však vyžaduje naši spoluúčast, protože „do ráje se nejezdí v kočáře”
 • Formy postu se různě měnily (tematický text) - Podíváme-li se do historie, potom skutečně uvidíme, že se formy postu různě měnily, ale podstata jeho významu a smyslu je stejná.
 • My se nepostíme, protože to dělají ostatní náboženství... (článek) - My se nepostíme, protože to dělají ostatní náboženství, protože je to lidsky zdravé, protože to posílí naši vůli, protože, cizími slovy řečeno, se jedná o antropologickou konstantu. 
 • Na Popeleční středu se věřícím dělá na čele znamení kříže (článek) - Na Popeleční středu se po evangeliu žehná popel a přítomným se jím dělá na čele znamení kříže. Popel symbolizuje obrácení. Má nám připomínat, že jsme prach a v prach se obrátíme, jak zní stará formule při udělování popelce.
 • Postní doba je opětovná příprava na křest (papež Benedikt XVI.) (článek) - Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním.
 • Postní doba z jiného úhlu (článek) - Je důležité, aby se křesťan v postní době zabýval především Bohem samotným...  
 • Půst není cílem (článek) - Nepostit se jen „od něčeho“,  ale hlavně „pro něco“. Odříkat by si tak člověk měl jednak to, co mu v křesťanském životě překáží, a to, co „uvolní“ jeho dobrý vztah k bližním.
 • Směrnice pro postní dobu (tematický text) - Církevní právo k tématu postní doba.
 • Texty na nástěnky - Postní doba (tematický text) - Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde  
 • V čem pro nás může být smysl postní doby? (tematický text) - Čím můžeme naplnit příštích čtyřicet dní? V čem pro nás může být smysl postní doby? Život křesťana obsahuje tři základní vztahy: - vůči Bohu - vůči bližnímu - k sobě samému. A tyto vztahy /stále/ potřebují ozdravění. To ale nezačne zřejmě tím, že si zarputile /pouze/ něco odřeknu a budu stále myslet na to, jak mi to chybí.
 • Postní doba - jaká je její náplň? (kázání) - Postní doba. Jaká je její náplň? Název "postní" necharakterizuje vlastně vše - dnes je skutečný půst jeden den z celého čtyřicetidení - na Popeleční středu (a pak o Velikonočním triduu na Velký pátek). Ale co s těmi zbývajícími dny, které postem v plném slova smyslu nejsou? Někdo si v té době ledacos odřekne, ukázní se. Ale proč to vlastně dělat?
 • 01. neděle postní C / papež František - S démonem nelze vést dialog (kázání) - Postní doba je vhodný čas na obnovu radosti a naděje a umožňuje nám, abychom se cítili milovanými dětmi Otce.
 • 37. postní doba (kapitola z knihy) - Křesťané se každoročně po dobu čtyřiceti dnů připravují na velikonoce, to je tzv. postní doba. Tato doba se vyznačuje třemi věcmi...
 • Bez Boha jsme ještě míň než prach na starém nábytku na půdě (článek) - Ale díky Bohu se z prachu můžeme proměnit v lidskou bytost, která myslí, logicky zvažuje, učí se, modlí se a pomáhá bližnímu…  
 • Doba postní - shrnující pohled (z knihy Lectio divina) (tematický text) - Dnešní doba se vyznačuje velikými změnami a neustálou obnovou lidí i institucí. Uprostřed těchto překotných změn, jak nám je vnucuje dnešní svět, však zjišťujeme, že potřebujeme hlubší, mnohem trvanlivější proměnu, která by se dotkla nás samých a našeho vnímání, smýšlení a jednání.
 • Homilie Benedikta XVI. na Popeleční středu 2009 (článek) - Ježíš varuje před červotočem samolibosti Drazí bratři a sestry, Dnes na Popeleční středu, jež je liturgickou bránou doby postní, nám jednotlivá čtení podávají v hrubých obrysech veškerou tvářnost postní doby. Církev se snaží nám ukázat, jak by měl být orientován náš duch a poskytuje nám božské směrnice, abychom s rozhodností a odvahou, osvíceni světlem velikonočního tajemství, postupovali na jedinečné duchovní cestě, kterou dnes začínáme.
 • jak prožívat v současném světě postní dobu? /Rozhovor s Bruno Fortem/ (tematický text) - Ale jak prožívat v současném světě postní dobu?
 • Kéž tato postní doba … (článek) - Kéž tato postní doba přinese změnu do našeho života
 • O postní době (tematický text) - Slavení Velikonoc začíná čtyřicetidenní přípravou postní doby a vine se padesáti dny velikonočního období.
 • Popel a postní doba (článek) - Na počátku postní doby církev světí popel. Popelem jsou pak věřící označováni ve znamení kříže se slovy: "Pamatuj, že prach jsi a v prach se navrátíš", nebo: "Obraťte se a věřte evangeliu".
 • Popeleční středa, půst (tematický text) - Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Začátek postního období byl v 6. či 7. století přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, protože neděle není chápána jako postní den. Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec).
 • Poselství k postní době papeže Františka (2015) (tematický text) - Postní doba je tudíž příhodná k tomu, abychom si dali posloužit od Krista.
 • POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 2014 (tematický text) - Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby  (srov. 2 Kor 8,9)
 • Poselství papeže Františka k postní době 2017 (tematický text) - V poselství papež předkládá k zamyšlení  podobenství o boháči a chudém Lazarovi   (srov. Lk 16,19-31)  a vyzývá k naslouchání Božímu slovu.
 • Postní doba (soubor tematických textů) - V postní době jsme podněcováni k tomu, abychom vychovali svá srdce k touze a lásce k Bohu. Jak říká svatý Augustin: „Bůh – tato jediná slabika je vším, po čem toužíme.“ (Benedikt XVI.) Každoroční prožívání postní doby je příhodný čas pro vystoupení na posvátnou horu Velikonoc. Postní doba připravuje katechumeny i věřící na slavení velikonočního tajemství...
 • Postní doba - k čemu?! (článek) - Ve svém čtyřicetidenním trvání má postní doba nedocenitelnou a očividnou moc. Upomíná nás na určité události, které formovaly život a dějiny starého Izraele a které mají i pro nás hodnotu.
 • Postní doba -jaká je její náplň? Název "postní" totiž necharakterizuje vše (kázání) - Jaká je její náplň? Název "postní" necharakterizuje vlastně vše - dnes je skutečný půst jeden den z celého čtyřicetidení - na Popeleční středu. Ale co s těmi zbývajícími dny, které postem v plném slova smyslu nejsou? Někdo si v té době ledacos odřekne, ukázní se. Ale proč to vlastně dělat?
 • Postní doba – nutné zlo? (tematický text) - Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je mně (a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti.
 • Postní doba /Karl Rahner/ (tematický text) - Masopust: o smíchu a pláči křesťana Co jiného může být předmětem naší masopustní úvahy než smích?
 • Postní doba a křest (článek) - Postní doba není především cvičením v sebezapírání, ale je přípravou na Velikonoce, tedy na slavnost našeho vykoupení. A vykoupení se v tomto pozemském životě k člověku zcela zásadně a jedinečně přiblíží křtem.
 • Postní doba charakterizuje náš život i celé lidské dějiny (Benedikt XVI.) (článek) - Situace čtyřicetidenního života na poušti odpovídá také stavu církve putující „pouští“ světa a dějin. Na této „poušti“ máme my věřící zajisté příležitost učinit s Bohem hlubokou zkušenost.
 • Postní doba je (článek) - cestou k setkání s Kristem, ponoření v Krista a obnovení života …  
 • Postní doba je časem obrácení (Benedikt XVI.) (článek) - Dnes na Popeleční středu začínáme jako každý rok postní putování v intenzivnějším duchu modlitby a reflexe, pokání a půstu. Vstupujeme do „mocné“ liturgické doby, která nás připravuje na slavení Velikonoc, jež jsou srdcem a středem liturgického roku i celé naší existence, a přitom nás vybízí, ba dokonce bychom mohli říci provokuje k tomu, abychom poskytli rozhodující impuls naší křesťanské existenci.
 • Postní doba je vhodnou dobou k dávání (papež František) (článek) - Udělá nám dobře,  když pomůžeme druhým.
 • Postní doba nás vede blíže k Bohu (Benedikt XVI.) (článek) - Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat, která cesta je správná a po které se máme v životě dá t.
 • Postní doba není především cvičením v sebezapírání (tematický text) - Postní doba není především cvičením v sebezapírání, ale je přípravou na Velikonoce, tedy na slavnost našeho vykoupení. A vykoupení se v tomto pozemském životě k člověku zcela zásadně a jedinečně přiblíží křtem.
 • Postní doba vychovává naše srdce v lásce k Bohu (Benedikt XVI.) (článek) - V postní době jsme podněcováni k tomu, abychom vychovali svá srdce k touze a lásce k Bohu. Jak říká svatý Augustin: „Bůh – tato jediná slabika je vším, po čem toužíme“.
 • Půst jako šance... (článek) - Půst jako šance něco pustit / upustit / vypustit / odpustit / připustit a napustit
 • r. 1997 (příprava na Velikonoce; náplň; myšlenky, i farizeové se postili) (tematický text)
 • r. 2002 (kroky v postní době) (tematický text) - Pomocí na cestě postní dobou nám mohou být staletími osvědčené prostředky: modlitba, půst, almužna a smíření…
 • r. 2006 (Nechápu postní dobu, sebezápor, půst, malé kroky) (tematický text) - Mám-li být upřímná, příliš nechápu význam postní doby. Jak mě dnes může někdo nutit k „sebezáporu“ a podobným věcem? Má to nějaký význam?
 • r. 2008 / Obrácení, příprava na obnovu křtu (podle Benedikta XVI.) (tematický text)
 • r. 2013 Ježíš nebyl vychrtlý asketa. Co je důležitější než půst... (tematický text) - My křesťané vlastně ani nemáme nějaký vzor velkého postu. Ježíš nebyl vychrtlý asketa. Neodmítl žádné pozvání k jídlu, neodolal dobře propečené rybě na břehu Genezaretského jezera, dokonce ho obviňovali z toho, že je žrout a pijan vína. Jen jedinkrát se postil, hned na počátku své veřejné činnosti, když si chtěl udělat jasno ve svém poslání.
 • Různé citáty k tématu postní doba (tematický text)
 • V postní době nejde v první řadě o půst (článek) - Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je mně (a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví jakoukoli známku něčeho příjemného. Z některých kazatelen (v kostelech bez květin) jsem slyšel, jak se máme co nejvíce zapírat. Bůh postní doby se mi tak do podvědomí dostával jako ten, který nám chce co nejvíce zkomplikovat život.
 • Velikonoce – přežít, nebo prožít? Prezentace k přednášce (AO) (článek) - Prezentace k přednášce Doc. Aleše Opatrného stručně shrnuje průběh doby postní, velikonočního tridua a doby velikonoční s důrazem na slavení liturgie velikonočních svátků. Zvláštní pozornost je věnována velikonoční vigilii svaté noci.
 • Velikonoční triduum je vrchol celého liturgického roku (Congregatio pro cultu divino) (tematický text) - Výběr z “Přípravy na Velikonoční svátky a jejich slavení” Congregatio pro cultu divino, Řím 1988
 • Velká postní předsevzetí jsou vcelku k ničemu (článek) - Každá cesta, i ta nejdelší, se dá ujít malými kroky, které konáme vytrvale.
 • 2. NEDĚLE POSTNÍ - C / PŘÍMLUVY (kázání) - Pán Ježíš se na hoře Tábor proměnil před zraky Petra, Jakuba a Jana, když se modlil.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Jediný Lukáš, „milý lékař“, je v těžké chvíli s Pavlem. Ať je nám vzorem ve stálosti a spolupráci v Církvi. Jeho evangeliu vděčíme mj. za vyobrazení Mariiny osobnosti a za zprávy o Ježíšově dětství.

Zdroj: Nedělní liturgie

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16.10.2017) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce...

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15.10.2017) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan...

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14.10.2017) ... Opravdová svatost s sebou nese radost, protože „svatý, který je smutný, je smutný svatý“. Svatí, na...

Fatima - Poslední tajemství

Fatima - Poslední tajemství
(13.10.2017) TV dokument

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(13.10.2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se...

Modlete se i za chybující politiky

(9.10.2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7.10.2017) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře)....

Panna Maria Růžencová

(6.10.2017) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.