Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
11. neděle v mezidobí - A / Angelus - papež František (Bůh je blízko, je Otec, nejsme sami!)

Dnes v evangeliu Ježíš volá jménem a posílá dvanáct apoštolů. Posílá je a žádá je, aby hlásali jedinou věc: "Hlásejte a říkejte, že se přiblížilo nebeské království" (Mt 10,7). Je to stejné hlásání, kterým Ježíš začal své kázání: Boží království, tedy jeho království lásky, se přiblížilo, přichází mezi nás. A není to jen jedna zpráva mezi ostatními, ale základní životní skutečnost: blízkost Boha, blízkost Ježíše. 

Je-li totiž Bůh nebes blízko, nejsme na zemi sami a ani v těžkostech neztrácíme víru. Zde je první věc, kterou je třeba lidem říci: Bůh není vzdálený, je Otec. Bůh není vzdálený, je Otec, zná vás a miluje vás; chce vás držet za ruku, i když jdete po strmých a nerovných cestách, i když upadnete a je pro vás těžké vstát a vrátit se na cestu; on, Hospodin, je tam s vámi. Vskutku, často ve chvílích, kdy jste nejslabší, cítíte Jeho přítomnost silněji. On zná cestu, On je s vámi, On je váš Otec! On je můj Otec! On je náš Otec!

Zůstaňme u tohoto obrazu, protože hlásat Boha blízkého nás vybízí k tomu, abychom o sobě přemýšleli jako o dítěti, které kráčí, drženo za ruku svým otcem: všechno mu připadá jiné. Svět, velký a tajemný, se stává důvěrně známým a bezpečným, protože dítě ví, že je chráněno. Nebojí se a učí se otevřít: potkává jiné lidi, nachází nové přátele, s radostí se dozvídá věci, které neznalo, a pak se vrací domů a všem vypráví, co vidělo, a zároveň v něm roste touha vyrůst a dělat věci, které vidělo dělat svého tatínka. Proto zde Ježíš začíná, proto je Boží blízkost prvním hlásáním: tím, že jsme blízko Bohu, překonáváme strach, otevíráme se lásce, rosteme v dobrotě a cítíme potřebu a radost hlásat. 

Chceme-li být dobrými apoštoly, musíme být jako děti: sedět "na Božím klíně" a odtud se dívat na svět s důvěrou a láskou, svědčit o tom, že Bůh je Otec, že on sám proměňuje naše srdce a dává nám tu radost a pokoj, které sami nemůžeme poskytnout.

Hlásat, že Bůh je blízko. Ale jak to udělat? V evangeliu Ježíš doporučuje neříkat mnoho slov, ale dělat mnoho skutků lásky a naděje ve jménu Hospodina; neříkat mnoho slov, ale dělat skutky: "Uzdravujte nemocné," říká, "křísit mrtvé, uzdravovat malomocné, vyhánět démony. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte" (Mt 10,8). Zde je jádro hlásání: bezúplatné svědectví, služba. Řeknu vám jedno: vždycky mě velmi zarážejí "mluvkové", kteří hodně mluví a nic nedělají. 

Položme si na tomto místě několik otázek: My, kteří věříme v Boha, který je blízko, důvěřujeme mu? Umíme se těšit s důvěrou jako dítě, které ví, že ho tatínek drží za ruku? Umíme sedět na Otcově klíně v modlitbě, naslouchat Slovu, sytit se svátostmi? A konečně, jsme-li mu nablízku, umíme v druhých vzbuzovat odvahu, být nablízku těm, kdo trpí a jsou sami, těm, kdo jsou daleko, a dokonce i těm, kdo jsou nám nepřátelští? To je konkrétnost víry, na tom záleží.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Související texty k tématu:

Čtení z dnešního dne: Sobota 30. 9.

1. čtení – Zach 2,5-9.14-15a; Evangelium – Lk 9,43b-45

Komentář k Zach 2,5-9.14-15a: Příslib velikosti Jeruzaléma jako města bez hradeb mohu vztahovat na církev, která nezná hranice. Nebudujeme však zbytečné „obranné příkopy“?

Zdroj: Nedělní liturgie

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2023) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...