Pravda bez lásky je nesnášenlivá a odpuzuje. Ale naopak láska bez pravdy je slepá - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
19. neděle v mezidobí - C / Angelus - papež František (Překonat strach, ale též životní mdlost a netečnost)

V evangeliu dnešní liturgie Ježíš promlouvá k učedníkům, aby vyvrátil jakoukoli jejich obavu a vybídl je k ostražitosti. Obrací se k nim se dvěma zásadními výzvami. První zní: „Neboj se, malé stádce“ (Lk 12,32) a druhá: „Buďte připraveni“ (Lk 12,35 podle ekumenického překladu Bible, v liturgickém překladu: „Mějte bedra přepásaná“, pozn. překl.) „Neboj se“ a „Buďte připraveni“ – jedná se o dva klíčové výroky, které rozptylují leckdy ochromující strach a pomáhají překonat svůdnost pasivního, mdlého života. Věnujme se dnes těmto dvěma pobídkám: „Neboj se“ a „Buďte připraveni“.

„Neboj se“. Ježíš ze všeho nejdříve učedníky povzbuzuje, a to vzápětí poté, co hovořil o láskyplné a prozřetelnostní péči Otce, který se stará o polní lilie a nebeské ptactvo, a tím spíše tedy zaopatří své děti. Není tudíž třeba shánět se a znepokojovat: náš život spočívá pevně v Božích rukou. Tato Ježíšova výzva, abychom se o nic nestrachovali, nám dodává odvahu. Někdy totiž vnímáme, že jsme uvízli v pocitech malomyslnosti a úzkostlivosti. Obáváme se, že neobstojíme, že se nám nedostane uznání a lásky, že se nám nepodaří uskutečnit naše plány a nikdy nebudeme šťastní. Trmácíme se tedy, abychom našli řešení a prostor k vyniknutí, hromadili statky a bohatství, získali své jistoty, ale jak to nakonec dopadá? V konečném důsledku pak žijeme v trvalém strachu a úzkostlivosti. Ježíš nás naopak ujišťuje: „Nebojte se!“ Důvěřujte Otci, který vám chce dát vše, co doopravdy potřebujete. Daroval vám už svého Syna a Království, ustavičně vás provází a denně se vás ujímá. Nebojte se: to je ona jistota, k níž máme přilnout srdcem. Nebojte se.

Vědomí toho, že Pán nad námi ve své lásce bdí, nás ovšem neopravňuje ke spánku a lenosti! Naopak, podněcuje nás k bdělosti a pozornosti. Milovat totiž znamená dbát na druhého člověka, všimnout si jeho nouze, projevit ochotu k vyslechnutí a přijetí, prokázat připravenost.

Druhé slovo: „Buďte připraveni“ je dnešní další výzvou. Je to křesťanská moudrost. Ježíš tuto výzvu pronáší opakovaně, a dnes tak činí prostřednictvím trojice krátkých podobenství. V prvním z nich se pán domu nečekaně vrací domů ze svatby, v druhém se hospodář nechce dát překvapit zloději a ve třetím se vrací z dlouhé cesty. Všechna tato podobenství předávají totéž poselství: je zapotřebí uchovat bdělost, nepropadnout spánku, tedy nepodlehnout roztržitosti, nepoddat se vnitřní lenosti, neboť Pán přijde také v situacích, ve kterých bychom ho nečekali. Je třeba uchovat si tuto pozornost vůči Pánu, neusnout, ale bdít.

Na konci našeho života nás Bůh požádá, abychom vydali počet ze statků, které nám svěřil. Bdělost tedy obnáší také odpovědnost – tedy věrné zachování a správu oněch dober. Obdrželi jsme přemnohé: život, víru, rodinu, vztahy, práci, ale též místa, kde žijeme, naše města, stvoření. Tolik jsme toho dostali. Zkusme si položit otázku, zda pečujeme o toto dědictví, které nám Pán odkázal? Chráníme jeho krásu, anebo těchto věcí užíváme jen pro sebe či kvůli momentální osobní výhodnosti? Trochu zauvažujme nad tím, jestli jsme strážci stvoření, které nám bylo darováno?

Bratři a sestry, kráčejme bez obav a s jistotou z neustálého Pánova doprovodu. A buďme bdělí, aby se nám nestalo, že usneme právě ve chvíli, kdy Pán půjde kolem. Svatý Augustin říkával: „Bojím se, že si nevšimnu Pána, který půjde kolem“. Obával se, že si ve své malátnosti nevšimne procházejího Pána. Bděte tedy! Kéž nám pomáhá Panna Maria, která přijala Pánovo navštívení a ve své velkorysosti a připravenosti pronesla své: „Hle, jsem služebnice Páně.“

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Sof 2,3; 3,12-13; Žalm 146 ; 1 Kor 1,26-31
Mt 5,1-12a

Blahoslavení, tedy ti, kteří jsou šťastní. Blahoslavení chudí v duchu jsou startem Kristova učení. Po celé evangelium bude třeba jeho slova správně chápat! Ježíš nechce učinit ze všech lidí blázny či hlupáky. Ježíš mluví o postojích srdce. Chudoba je schopnost zřeknout se množství nesmyslů, které odvádějí pozornost od podstatného. Pánem vyzdvižená chudoba znamená odvahu spolehnout se na Boha a nespoléhat jen na sebe, své zajištění, svoji moc… Možná to zní velmi bláznivě. Copak se nemáme snažit zajistit? Ale zde je řeč o víře. O schopnosti vidět neviditelné, nahlédnout „za horizont“. Víra se opírá o Boží plán se světem, o Boží náhled na svět. On ví, co je moudré a co nikoli. Bůh nám připravil všechny podmínky včetně smazání hříchů tak, abychom mohli se vší naší slabostí svěřit svůj život do jeho rukou, žít pro něho a být mu blízko. Tak to dnes udělejme.

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťanův POVOLEBNÍ program

Křesťanův POVOLEBNÍ program
(28. 1. 2023) Není vůbec jedno, jak dopadly současné prezidentské volby! Jak se k tomu postavit jako křesťané?

Byl odsouzen k smrti zastřelením, byl deportován na Sibiř... Fjodor Michajlovič Dostojevskij

(27. 1. 2023) Říká-li se, že člověk v životě neumírá jen jednou, pak to obzvlášť platí pro život ruského spisovatele Dostojevského,…

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.)

(24. 1. 2023) Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem…

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2023) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie / DNEŠNÍ VÝROČÍ

(21. 1. 2023) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned…

Online kurz Dějiny evropské kultury na UK

Online kurz Dějiny evropské kultury na UK
(18. 1. 2023) Chcete na Univerzitě Karlově studovat Dějiny evropské kultury? Přihlašte se do 19. února 2023.