papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
24. neděle v mezidobí - C / Angelus - papež František (Buďme neklidní!)

Evangelium dnešní liturgie nám předkládá tři podobenství o milosrdenství (srov. Lk 15,4-32); nazývají se tak proto, že ukazují milosrdné Boží srdce. Ježíš je vypráví v reakci na reptání farizeů a zákoníků, kteří říkají: "Přijímá hříšníky a jí s nimi" (v. 2). Byli pohoršeni, protože Ježíš byl mezi hříšníky. Jestliže pro ně je to nábožensky skandální, Ježíš nám tím, že přijímá hříšníky a jí s nimi, zjevuje, že Bůh je právě takový: Bůh nikoho nevylučuje, chce, aby se jeho hostiny zúčastnili všichni, protože všechny miluje jako své děti: všechny, nikoho nevylučuje. Tato tři podobenství tedy shrnují podstatu evangelia: Bůh je Otec a přichází nás hledat, kdykoli se ztratíme.

Hlavními hrdiny podobenství, kteří představují Boha, jsou pastýř, který hledá ztracenou ovci, žena, která najde ztracenou minci, a otec marnotratného syna. Zastavme se u jednoho aspektu, který je těmto třem protagonistům společný. Všechny tři mají totiž společný aspekt, který bychom mohli definovat takto: neklid z absence - chybí ti ovce, chybí ti mince, chybí ti syn -; neklid z absence, všichni tři v těchto podobenstvích jsou neklidní, protože jim něco chybí. Všichni tři, kdyby si to trochu spočítali, by mohli být klidní: pastýř nemá jednu ovci, ale má devadesát devět jiných - "Ať se klidně ztratí..." -; žena nemá jednu minci, ale má devět dalších; a Otec má také dalšího syna, poslušného, kterému se může věnovat: proč myslet na toho, který odešel k rozmařilému životu? Místo toho se v jejich srdcích - pastýřově, ženině a otcově - objevuje starost o to, co chybí: o ovci, o minci, o syna, který odešel. Ten, kdo miluje, se stará o chybějícího, touží po nepřítomném, hledá ztraceného, čeká na zbloudilého. Nechce totiž, aby byl někdo ztracen.

Bratři a sestry, takový je Bůh: není "klidný", když se od něj vzdálíme, je zarmoucený, chvěje se ve svém nitru a vydává se nás hledat, dokud nás nevezme zpět do své náruče. Pán nepočítá se ztrátami a riziky, má srdce otce a matky a trpí nepřítomností milovaných dětí. "Ale proč trpí, když je tento syn ničema a odešel?" Trpí, trpí. Bůh trpí pro naši vzdálenost, a když sejdeme z cesty, čeká na náš návrat. Pamatujme: Bůh na nás vždy čeká s otevřenou náručí, ať už jsme se ocitli v jakékoli životní situaci. Jak říká žalm: On nespí, stále nad námi bdí (srov. Ž 121,4-5).

Podívejme se nyní na sebe a ptejme se sami sebe: napodobujeme v tom Boha, máme neklid vyplývající z absence? Toužíme po těch, kteří tu chybí, po těch, kteří se vzdálili od křesťanského života? Nosíme v sobě tento vnitřní neklid, nebo zůstáváme klidní a nerušeně mezi svými? Jinými slovy, kdo v našich komunitách chybí, chybí nám skutečně, nebo se přetvařujeme a necítíme se dotčeni? Kdo mi v životě opravdu chybí? Nebo se cítíme pohodlně sami mezi sebou, v tichosti a blaženosti ve svých skupinách - "Chodím do velmi dobré skupiny apoštolátu..." -bez soucitu s těmi, kteří jsou daleko? Nejde jen o to být "otevřený druhým", jde o evangelium! Pastýř v podobenství neřekl: "Už mám devadesát devět ovcí, kdo mě nutí jít hledat tu ztracenou a ztrácet čas?". Místo toho šel. Zamysleme se tedy nad svými vztahy: modlím se za nevěřící, za vzdálené, za zahořklé? Přitahujeme vzdálené Božím stylem, který je blízkostí, soucitem a laskavostí? Otec nás žádá, abychom byli pozorní k dětem, které mu nejvíce chybí. Vzpomeňme si na nějakého člověka, kterého známe, který je nám blízký a který možná nikdy neslyšel, že by mu někdo řekl: "Víš, že jsi pro Boha důležitý?". "Ale já jsem v nestandardní situaci, udělal jsem tuhle špatnou věc, tamtu věc..." - "Pro Boha jsi důležitý" a říká: "Ty ho nehledáš, ale on hledá tebe".

Buďme neklidní - buďme muži a ženy s neklidným srdcem - buďme neklidní těmito otázkami a modleme se k Panně Marii, Matce, která se nikdy neunaví nás hledat a starat se o nás, své děti.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Středa 29. 11.

1. čtení Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Evangelium Lk 21,12-19

Komentář k Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28: Statečně se postavit před mocné a upozornit je na „znamení“ je i dnes úkolem církve. Najdeme odvahu i uvnitř církve k prorockému postoji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2023) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2023) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2023) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2023) Datum 1. adventní neděle...

Pastorální teologie včera, dnes a zítra / Doporučujeme

Pastorální teologie včera, dnes a zítra / Doporučujeme
(24. 11. 2023) Úkolem pastorace není pouhé opakování správných zásad a jejich aplikování do života lidí, ale porozumění životu…

C. S. Lewis

(21. 11. 2023) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Advent

Advent
(20. 11. 2023) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....