Jestliže mě miluješ, nemysli na svou pastvu Co znamená Ježíšovo trojí: „Miluješ mě?“ - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
25. neděle v mezidobí - C / Angelus - papež František (V úplatném světě nemá křesťan lhostejně přimhouřit oko)

Podobenství, které nám předkládá dnešní liturgie (Lk 16, 1-13), je zdánlivě poněkud stěží pochopitelné. Ježíš zde vypráví příběh o úplatnosti – nepoctivý správce, který zprvu krade a pak je odhalen svým pánem, jedná zchytrale, aby se z této situace vymanil. Ptejme se, v čem tato prohnanost onoho zkorumovaného člověka spočívá a co nám tím Ježíš chce říci?

Z vyprávění je zřejmé, že se onen zkorumpovaný správce dostal do úzkých, protože využíval majetku svého pána: nyní z něj bude muset vydat počet a přijde o práci. Avšak onen správce nepřiznává svou porážku, nepoddává se svému osudu a nepovažuje se za oběť: naopak, ihned lstivě reaguje a podnikavě hledá řešení. Ježíš si z tohoto příběhu bere podnět k prvnímu provokativnímu vyjádření a prohlašuje: „Synové tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla“ (verš 8). Stává se totiž, že člověk, pohybující se v temnotách a řídící se určitými světskými měřítky, dokáže vyklouznout z každé svízele, umí si poradit, chová se mazaněji než druzí, zatímco Ježíšovi učedníci, tedy my, leckdy působíme ospale, anebo jsme naivní a neumíme se chopit iniciativy, abychom hledali východisko z nesnází (Evangelii gaudium, 24). Mám na mysli například momenty osobní, společenské, ale též církevní krize: mnohdy podléháme malomyslnosti, či upadáme do stížností a sebelítosti. Jak ovšem praví Ježíš, v duchu evangelia bychom mohli být rovněž prozíravější, bdělí a pozorní, abychom rozlišovali různé skutečnosti a tvořivě hledali vhodná řešení pro sebe i ostatní.

Ježíš nám nicméně poskytuje ještě jedno jiné ponaučení. V čem totiž tkví správcova vychytralost? Můžeme si položit tuto otázku. Rozhoduje se slevit pánovým dlužníkům, čímž si je zavazuje k přátelství v naději, že mu pomohou, až ho pán vyžene. Zprvu hromadil bohatství sám pro sebe, nyní je používá k navázání přátelství, která by mu v budoucnu mohla pomoci. Pokračuje tedy toutéž cestou: krade. Ježíš nám v této souvislosti předkládá ponaučení o nakládání s majetkem: „Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste – až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných“ (verš 9). Jestliže si tedy chceme zasloužit věčný život, není zapotřebí hromadit majetek tohoto světa, avšak cenu má jedině láska, prožívaná v našich bratrských vztazích. Ježíš proto vybízí, abychom statky tohoto světa neužívali sobecky sami pro sebe, ale uplatňovali je k utváření přátelství, kvalitních vztahů, láskyplnému jednání, podpoře bratrství a péči o nejslabší.

Bratři a sestry, také v dnešním světě je mnoho příběhů o úplatnosti, jako je ten evangelní. Nepoctivé chování, mrzké pohnutky a sobectví, ovládající rozhodování jednotlivců a institucí, i mnohé další kalné situace. Nám křesťanům ovšem není povoleno, abychom klesali na mysli, či, ještě hůře, lhostejně přimhouřili oko. Jsme naopak povoláni k tomu, abychom činili dobro s evangelní obezřelostí a prozíravostí a užívali statků tohoto světa – nejen materiálních, nýbrž všech darů obdržených od Pána – nikoli k vlastnímu obohacení, ale ke zrodu bratrské lásky a sociálního přátelství. Toto je velice důležité: svým postojem máme dát vzniknout sociálnímu přátelství.

Modleme se k Nejsvětější Panně Marii, aby nám pomáhala být jako ona: chudí v duchu a bohatí ve vzájemné lásce.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 6. 2024, Pátek 11. týdne v mezidobí

2 Král 11,1-4.9-18.20;

Komentář k Mt 6,19-23: Čistý, jednoduchý pohled je výzvou společnosti, která tolik věcí zastírá, komplikuje a snaží se, aby pravda nevyšla najevo. I zde může Ježíšův pohled uzdravit!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2024) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2024) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII. 

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2024) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(16. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2024) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2024) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2024) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…