Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
02. neděle v mezidobí B / přímluvy

Sestry a bratři, s radostí a důvěrou učedníků, kteří se setkávají s Ježíšem, prosme a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Pane, tys Šimona nazval Petrem. Veď papeže Františka, ať věrně plní tvou vůli a žádné jeho slovo nepřijde nazmar. [2]
  2. Učedníků jdoucích za tebou ses otázal: „Co byste chtěli?“ Dej všem, kdo se ti touží přiblížit, vejít pod tvou střechu a stát se tvými učedníky. [3]
  3. Rodní bratři Ondřej a Petr jsou symboly křesťanského Východu a Západu. Kéž se dokoná dílo našeho sjednocení s východními církvemi a všemi odloučenými bratry. [4]
  4. Samuel zaslechl uprostřed noci Boží povolání. Pomáhej těm, které voláš ke své službě, vstát a jít za tvým hlasem. [5]
  5. Žalmista zvěstoval spravedlnost ve velkém shromáždění. Kéž spravedlnost naplní vládce i obyčejné lidi; dá jejich dnům tvůj řád a mír. [6]
  6. Jan Křtitel vydal svědectví, že jsi Beránek Boží. Zlom následky zla a strádání v dnešním světě silou své výkupné oběti. [7]
  7. Pavel hlásá, že chrámem Ducha svatého je naše tělo. Dopřej nám s tímto tvým darem dobře nakládat a uchovávat jej v čistotě. [8]
  8. Tvoříme součást tvého tajemného Těla. Učiň naši farnost užitečnou Církvi i lidem okolo nás, ať jsme tvou chválou a radostí. [9]
  9. Pane, tys pozval učedníky k sobě domů. Uveď do nebeského domova naše zemřelé, ať s tebou navěky zůstávají. [10]

 

Buď nám milostiv, Pane Ježíši Kriste,

ať v tobě denně nalézáme toho, jemuž patří

chvála, čest, sláva i moc na věčné věky. [11] Amen.

 

________________________

[1] Srov. Jan 1,39c.

[2] Srov. tamtéž, 40-42; Ž 40,9; 1 Sam 3,19.

[3] Viz Jan 1,37-39.

[4] Srov. tamtéž, 40-41. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Unitatis redintegratio, dekret o ekumenismu z 21. listopadu 1964.

[5] Srov. 1 Sam 3,3b-10.19.

[6] Srov. Ž 40,10. Viz vstupní modlitba.

[7] Srov. Jan 1,29; Ž 40,7-9; Žid 9,12; 1,1-14.

[8] Srov. 1 Kor 6,13c-15a.17-20.

[9] Srov. tamtéž, 15a.17; 12,4-31. Viz II. VAT.: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 7.

[10] Srov. Jan 1,37-39.

[11] Srov. tamtéž, 41.45; Zj 5,13.

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve