V každém člověku je kousek samoty, kterou nemůže vyplnit žádná lidská blízkost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
02. neděle v mezidobí B / přímluvy

Sestry a bratři, s radostí a důvěrou učedníků, kteří se setkávají s Ježíšem, prosme a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Pane, tys Šimona nazval Petrem. Veď papeže Františka, ať věrně plní tvou vůli a žádné jeho slovo nepřijde nazmar. [2]
  2. Učedníků jdoucích za tebou ses otázal: „Co byste chtěli?“ Dej všem, kdo se ti touží přiblížit, vejít pod tvou střechu a stát se tvými učedníky. [3]
  3. Rodní bratři Ondřej a Petr jsou symboly křesťanského Východu a Západu. Kéž se dokoná dílo našeho sjednocení s východními církvemi a všemi odloučenými bratry. [4]
  4. Samuel zaslechl uprostřed noci Boží povolání. Pomáhej těm, které voláš ke své službě, vstát a jít za tvým hlasem. [5]
  5. Žalmista zvěstoval spravedlnost ve velkém shromáždění. Kéž spravedlnost naplní vládce i obyčejné lidi; dá jejich dnům tvůj řád a mír. [6]
  6. Jan Křtitel vydal svědectví, že jsi Beránek Boží. Zlom následky zla a strádání v dnešním světě silou své výkupné oběti. [7]
  7. Pavel hlásá, že chrámem Ducha svatého je naše tělo. Dopřej nám s tímto tvým darem dobře nakládat a uchovávat jej v čistotě. [8]
  8. Tvoříme součást tvého tajemného Těla. Učiň naši farnost užitečnou Církvi i lidem okolo nás, ať jsme tvou chválou a radostí. [9]
  9. Pane, tys pozval učedníky k sobě domů. Uveď do nebeského domova naše zemřelé, ať s tebou navěky zůstávají. [10]

 

Buď nám milostiv, Pane Ježíši Kriste,

ať v tobě denně nalézáme toho, jemuž patří

chvála, čest, sláva i moc na věčné věky. [11] Amen.

 

________________________

[1] Srov. Jan 1,39c.

[2] Srov. tamtéž, 40-42; Ž 40,9; 1 Sam 3,19.

[3] Viz Jan 1,37-39.

[4] Srov. tamtéž, 40-41. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Unitatis redintegratio, dekret o ekumenismu z 21. listopadu 1964.

[5] Srov. 1 Sam 3,3b-10.19.

[6] Srov. Ž 40,10. Viz vstupní modlitba.

[7] Srov. Jan 1,29; Ž 40,7-9; Žid 9,12; 1,1-14.

[8] Srov. 1 Kor 6,13c-15a.17-20.

[9] Srov. tamtéž, 15a.17; 12,4-31. Viz II. VAT.: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 7.

[10] Srov. Jan 1,37-39.

[11] Srov. tamtéž, 41.45; Zj 5,13.

Čtení z dnešního dne: Sobota slavnost Nanebevzetí Panny Marie

1 Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56

Komentář k 1 Kor 15,20-27a: Motiv na ikonách znázorňuje smrt Panny Marie tak, že je zároveň přivinutím její čisté duše do náručí jejího Syna. Kéž se to stane i obrazem mého odchodu z tohoto světa.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2020) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2020) K čemu nám slouží tento svátek?

Charita pro Libanon

Charita pro Libanon
(10. 8. 2020) V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna 2020 otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká…

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2020) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský…

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2020) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2020) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2020) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2020) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…