Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
02. neděle v mezidobí B / přímluvy

Sestry a bratři, s radostí a důvěrou učedníků, kteří se setkávají s Ježíšem, prosme a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Pane, tys Šimona nazval Petrem. Veď papeže Františka, ať věrně plní tvou vůli a žádné jeho slovo nepřijde nazmar. [2]
  2. Učedníků jdoucích za tebou ses otázal: „Co byste chtěli?“ Dej všem, kdo se ti touží přiblížit, vejít pod tvou střechu a stát se tvými učedníky. [3]
  3. Rodní bratři Ondřej a Petr jsou symboly křesťanského Východu a Západu. Kéž se dokoná dílo našeho sjednocení s východními církvemi a všemi odloučenými bratry. [4]
  4. Samuel zaslechl uprostřed noci Boží povolání. Pomáhej těm, které voláš ke své službě, vstát a jít za tvým hlasem. [5]
  5. Žalmista zvěstoval spravedlnost ve velkém shromáždění. Kéž spravedlnost naplní vládce i obyčejné lidi; dá jejich dnům tvůj řád a mír. [6]
  6. Jan Křtitel vydal svědectví, že jsi Beránek Boží. Zlom následky zla a strádání v dnešním světě silou své výkupné oběti. [7]
  7. Pavel hlásá, že chrámem Ducha svatého je naše tělo. Dopřej nám s tímto tvým darem dobře nakládat a uchovávat jej v čistotě. [8]
  8. Tvoříme součást tvého tajemného Těla. Učiň naši farnost užitečnou Církvi i lidem okolo nás, ať jsme tvou chválou a radostí. [9]
  9. Pane, tys pozval učedníky k sobě domů. Uveď do nebeského domova naše zemřelé, ať s tebou navěky zůstávají. [10]

 

Buď nám milostiv, Pane Ježíši Kriste,

ať v tobě denně nalézáme toho, jemuž patří

chvála, čest, sláva i moc na věčné věky. [11] Amen.

 

________________________

[1] Srov. Jan 1,39c.

[2] Srov. tamtéž, 40-42; Ž 40,9; 1 Sam 3,19.

[3] Viz Jan 1,37-39.

[4] Srov. tamtéž, 40-41. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Unitatis redintegratio, dekret o ekumenismu z 21. listopadu 1964.

[5] Srov. 1 Sam 3,3b-10.19.

[6] Srov. Ž 40,10. Viz vstupní modlitba.

[7] Srov. Jan 1,29; Ž 40,7-9; Žid 9,12; 1,1-14.

[8] Srov. 1 Kor 6,13c-15a.17-20.

[9] Srov. tamtéž, 15a.17; 12,4-31. Viz II. VAT.: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 7.

[10] Srov. Jan 1,37-39.

[11] Srov. tamtéž, 41.45; Zj 5,13.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz