Vylej před Bohem své srdce "Lidé, doufejte v Boha v každé době, před ním vylejte své srdce, - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Advent (cyklus B)
1. neděle adventní - B / přímluvy

Sestry a bratři, na počátku adventu nás Pán Ježíš vybízí, abychom bděli. Bděme tedy, prosme a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Shlédni, Pane, na svou Církev, ať vytrvale bdí, modlí se a o tobě svědčí, dokud ty nepřijdeš. [2]
  2. Dej křesťanům žít se srdcem a očima dokořán, v adventní naději a radosti. [3]
  3. Upevňuj bdělost svých služebníků a služebnic, ať každý věrně zastává tu službu, do níž jsi jej postavil. [4]
  4. Pomáhej těm, kdo mají bdít nad národy země, aby konali, co je správné a co se od nich očekává. [5]
  5. Pane, tvoji trpící bdí a volají k tobě: nenech je dlouho čekat na svou pomoc. [6]
  6. Posiluj, Pane, také naši připravenost, abys nás, až se vrátíš ve svém světle, nezastihl spící. [7]
  7. Dopřej našim zesnulým věčné společenství s tebou, ať nad námi bdí a za nás se u tebe přimlouvají. [8]

 

Pane náš a Bože, dej, ať každý podle svých možností

a sil naplňuje tvé prosté a naléhavé přání: Bděte. [9]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

____________________

[1]   Srov. Mk 13,33-37.

[2]   Srov. Ž 80,15-16; Mk 13,33nn; Mt 28,18-20. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 48.

[3]   Srov. Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7.

[4]   Srov. 1 Kor 1,3-9.

[5]   Srov. Iz 64,7; Ž 80,18.

[6]   Srov. Ž 80,2.3b.4.18.20.

[7]   Srov. Mk 13,32.35-36; Ž 80,15n. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1040.

[8]   Srov. 1 Kor 1,9.

[9]   Srov. Mk 13,33.35.37.

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 21.5.

1. čtení – Sk 16,1-10; Evangelium – Jan 15,18-21

Komentář k Jan 15,18-21: Spojení s Kristem ve chvílích těžkých, jako je pronásledování, oživuje naši víru. Chci dnes myslet víc na ty, kdo trpí a poděkovat za to, že mohu svědčit podle svých sil…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2022) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

21.5. bl. Franz Jägerstätter
(19. 5. 2022) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář,  který považoval nacismus jako neslučitelný s…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2022) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Kdyby se Petr modlil, možná by neblbnul s tím mečem

Kdyby se Petr modlil, možná by neblbnul s tím mečem
(17. 5. 2022) Apoštolové se v Getsemanech moc nepředvedli. Bez modlitby nedokážeme být Ježíšovými učedníky.

Den modliteb za pronásledované křesťany

(16. 5. 2022) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Josef kardinál Beran († 17. 5. 1969 Řím)

Josef kardinál Beran († 17. 5. 1969 Řím)
(15. 5. 2022) * 29. prosinec 1888 Plzeň / † 17. květen 1969 Řím

Titus Brandsma - svatořečen 15.5.

Titus Brandsma - svatořečen 15.5.
(14. 5. 2022) V neděli 15.5.2022 bude svatořečen holandský kněz, karmelitán a novinář Titus Brandsma, který byl…