Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
10. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Vzývejme Hospodina, Boha slitovného, který zármutek obrací v radost, a volejme: Pane, smiluj se.

[1]

 

  1. Veď děti církve, ať jako tvůj Syn stojí po boku lidí potřebných a vnášejí naději tam, kde pohasíná. [2]
  2. Upevňuj víru a horlivost svých zbožných, přiveď nazpět ty, kteří se ti vzdálili, buď milostiv nepřátelům a pronásledovatelům svého lidu. [3]
  3. Dotkni se srdcí všech lidí, ať každý pozná tvou laskavost a zakusí radost, kterou tento svět nemůže dát. [4]
  4. Úlevu a osvobození přines těm, jejichž životy a zdraví ohrožují závislosti, domácí násilí, nezaměstnanost, osamělost a nezájem okolí. [5]
  5. Důstojný život v láskyplném prostředí a dostatek prostředků k jeho zajištění vyprošujeme dětem a mladým lidem s postižením.
  6. Žehnej našemu (farnímu) společenství, ať evangelium tvého Syna sdílíme nejen mezi sebou, ale chceme je nést i lidem žijícím bez Krista. [6] 
  7. Tvému nekonečnému milosrdenství svěřujeme ty, kteří zemřeli nepokřtěni; děti, jimž nebylo dáno se narodit, i jejich rodiče. [7]

 

Slyš nás, milosrdný Bože; pomoz a smiluj se

nade všemi, za něž tě s láskou prosíme. [8]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 30,4.6.11.

[2] Srov. Lk 7,11-17; 1 Král 17,17-24. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, čl. 1. 

[3] Viz Gal 1,13-14.

[4] Srov. Ž 30,6.12.

[5] Viz tamtéž, vv. 2a.3-4.  

[6] Viz Gal 1,15-16.

[7] Srov. Gal 1,15; Jer 1,5. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, čl. 51. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1261,1257, 1283; 2270–2273; 2322.

[8] Srov. Ž 30,12.

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.