Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
12. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Bratři a sestry, shromážděni kolem stolu Božího slova a stolu Těla Páně povznesme své dlaně k modlitbě a volejme: Pane, smiluj se.

[1]

  1. Pane Ježíši, svého Ducha milosti vylij na svůj lid, nechť uprostřed tohoto světa usiluje o dokonalou lásku a svatost, k níž jsou povoláni všichni křesťané. [2]
  2. Žehnej naší vlasti a všem, kdo se přičiňují o to, aby byla dobrým a krásným místem pro život.
  3. Svěřujeme ti naše nevěřící, váhavé a hledající spoluobčany; kéž i oni v tobě poznají a naleznou přítele, svého Pána a Spasitele. [3]
  4. Pomoz a buď oporou těm, kdo jsou ohrožováni přírodními živly nebo bojují s jejich ničivými následky. [4]
  5. Utiš pláč a zmírni strádání nevyléčitelně nemocných, hladovějících, lidí na útěku a všech, kteří se ti svým tělesným či duševním utrpením den ze dne více podobají. [5]
  6. Prosíme za všechny, kdo tvoří toto společenství: kéž trpělivě přijímáme svůj každodenní kříž, jedni druhým jej pomáháme nést a s láskou tě vytrvale následujeme. [6]  
  7. Buď, Pane, milostiv těm, kdo zemřeli mladí; obětem drog, dopravních nehod, násilných činů a všem drahým duším v očistci. [7]   

 

 

Pane Ježíši Kriste, dej nám, prosíme, svou milost,

abychom dovedli srdci i ústy vyznávat, že jsi Boží Mesiáš. [8]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 63,5. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1346. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium, čl. 56.

[2] Srov. Zach 12,10. Srov. II. VAT.: věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 40. Srov. KKC, čl. 2028.

[3] Srov. Lk 9,18-20.

[4] Viz Ž 63,8-9.

[5] Viz Zach 10b-11; Lk 9,23.

[6] Srov. Lk 9,23-24; Gal 6,2.

[7] Srov. KKC, čl. 1030–1032, 1054–1055.  

[8] Srov. Lk 9,20b.

 

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 20,1-17; Žalm 19; 1 Kor 1,22-25
Jan 2,13-25

Jan ve svém evangeliu hned na začátku dává najevo, že Kristus musí zemřít. Evangelista nepostupuje pedagogicky s vysvětlováním jednotlivých pojmů, souvislostí atd. Naopak rozehrává od prvních veršů bohatou symboliku svého vyprávění. Ježíš jako nový chrám, nový oltář, ale i jediná oběť. Už nebude třeba kupovat zástupné zvíře pro smíření za vlastní hřích. To všechno nyní končí. Kristova oběť bude jednou provždy, stále živá. „On ví, co je v člověku,“ proto jeho oběť plně nahradí všechny do té doby přinášené typy obětí.

Zdroj: Nedělní liturgie

3.3.2024 se dožívá 80 let Aleš Opatrný

3.3.2024 se dožívá 80 let Aleš Opatrný
(3. 3. 2024) Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (* 3. 3. 1944 Praha) stál m.j. u zakládní webových projektů vira.cz

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.