Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
13. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Našemu Pánu Ježíši Kristu, který nás uvedl do svobody Božích dětí, povolal k následování a službě lásky, přednesme své pokorné prosby:

[1]

  1. Prosíme za Církev, tvé mystické tělo: nechť je pro ni spása nesmrtelných duší vždy a všude tím nejvyšším zákonem. [2]
  2. Prosíme za ty, kteří vládnou národům, ať péči o obecné blaho kladou pokaždé nad zájmy osobní. [3]
  3. Prosíme za lidi vyprahlé, životem zklamané a zdeptané: ukaž jim cestu opravdové lásky, pravdy a štěstí, kterou ve skrytu hledají. [4]
  4. Prosíme za uprchlíky, štvance, bezdomovce a všechny, kteří jako kdysi ty nemají, kde by dnes složili hlavu. [5]
  5. Prosíme za všechny, kdo se vydávají na prázdninové cesty a dovolené: chraň je před újmou duchovní i tělesnou, dopřej jim radostný čas odpočinku i šťastný návrat domů.
  6. Prosíme za nás zde přítomné (a celou naši farnost): kéž jsme navzájem svorní, a vůči těm, kteří nás nepřijímají, blahosklonní. [6]
  7. Prosíme za umírající, zvláště za ty, kteří odcházejí dlouho, v těžkých bolestech či pokušeních; ať pokojně přejdou do tvé náruče a zakusí věčnou radost. [7]

 

 

Pane Ježíši Kriste, slyš naše prosby a buď naší oporou,

abychom v každém čase dovedli milovat své bližní,

zvěstovat Boží království a jít za tebou, [8]

který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

 

________________________

[1] Srov. 1Král 19,16b.19-21; Lk 9,51-62; Gal 5,1.13.16.18; Řím 8,15.21.

[2] Srov. Lk 9,55-56a; Gal 5,13.14. Srov. Kodex kanonického práva, kán. 1752.

[3] Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1903–1904, 1919, 1921.

[4] Srov. Ž 16,11. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, čl. 19.

[5] Srov. Lk 9,58. Viz Český ekumenický překlad (ČEP).

[6] Srov. Gal 5,15; Lk 9,51-56. Viz ČEP.

[7] Srov. Ž 16,11b.

[8] Srov. tamtéž, vv. 1-2a.5; Lk 9,57-62; Gal 5,14.

 

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 2. 3.

1. čtení - Mich 7,14-15.18-20; Evangelium - Lk 15,1-3.11-32

Komentář k Lk 15,1-3.11-32: Odvážně se zamyslím nad tímto úryvkem. Nevystupuji někdy jako poslušný, věrný syn církve, který je pohoršen dobrotou Otce, která nezná hranic?

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.