Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
14. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Spolu s naším Pánem Ježíšem Kristem velebme Otce, Pána nebe a země, a s důvěrou k němu volejme: [1]
  1. Pomáhej svaté Církvi, aby se v  každé době a každém prostředí učila od svého mírného, pokorného a chudého Zakladatele. [2] 
  2. Žehnej všem, v nichž přebývá tvůj Duch, ať jeho silou přemáhají svoji slabost a mají život v plnosti. [3]
  3. Daruj Kristova Ducha těm, kdo jej nemají, aby v tobě poznali Otce, v Ježíši svého Pána a bratra. [4]
  4. Nechť tvůj Syn, Kníže pokoje, ohlásí mír válčícím národům a zmaří plány těch, kdo se chystají válčit. [5]
  5. Dej spočinout těm, kdo těžce pracují, a pracovat těm, kteří jsou bez práce. [6]
  6. Prosíme i za ty, pro něž se životní závazky staly břemenem, pod kterým klesají, aby je Ježíš podepřel a občerstvil. [7]
  7. Svěřujeme ti každého lidského tvora, ať tě svým bytím může chválit od početí do svého přirozeného konce. [8]
  8. Shlédni na naše (farní) společenství, ať radostně žijeme a rozvíjíme nesmírný dar víry, přijatý v Ježíši Kristu. [9]
  9. Dopřej duším zemřelých najít u tebe věčné odpočinutí. [10]

Dobrý Otče, tobě se zalíbilo zjevit svou velikost nám maličkým.
Buď za to bez přestání chválen a oslavován. [11]
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


________________________
[1]   Srov. Mt 11,25-27; Ž 145,2.10.
[2]   Srov. Zach 9,9-10; Mt 11,29; 16,18.
[3]   Srov. Řím 8,9.11-13.
[4]   Srov. tamtéž, 9; Mt 11,25n.
[5]   Srov. Zach 9,9n; Iz 2,4.
[6]   Srov. Mt 11,28.
[7]   Srov. tamtéž, 29-30. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1615.
[8]   Srov. Ž 145,9-10. Viz KKC 2322, 2324.
[9]   Srov. Mt 11,25-27.
[10] Srov. tamtéž, 29.
[11] Srov. tamtéž, 25n; Ž 145,1-2.8-9.10-11.13-14.

 

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…