Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
14. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Spolu s naším Pánem Ježíšem Kristem velebme Otce, Pána nebe a země, a s důvěrou k němu volejme: [1]
  1. Pomáhej svaté Církvi, aby se v  každé době a každém prostředí učila od svého mírného, pokorného a chudého Zakladatele. [2] 
  2. Žehnej všem, v nichž přebývá tvůj Duch, ať jeho silou přemáhají svoji slabost a mají život v plnosti. [3]
  3. Daruj Kristova Ducha těm, kdo jej nemají, aby v tobě poznali Otce, v Ježíši svého Pána a bratra. [4]
  4. Nechť tvůj Syn, Kníže pokoje, ohlásí mír válčícím národům a zmaří plány těch, kdo se chystají válčit. [5]
  5. Dej spočinout těm, kdo těžce pracují, a pracovat těm, kteří jsou bez práce. [6]
  6. Prosíme i za ty, pro něž se životní závazky staly břemenem, pod kterým klesají, aby je Ježíš podepřel a občerstvil. [7]
  7. Svěřujeme ti každého lidského tvora, ať tě svým bytím může chválit od početí do svého přirozeného konce. [8]
  8. Shlédni na naše (farní) společenství, ať radostně žijeme a rozvíjíme nesmírný dar víry, přijatý v Ježíši Kristu. [9]
  9. Dopřej duším zemřelých najít u tebe věčné odpočinutí. [10]

Dobrý Otče, tobě se zalíbilo zjevit svou velikost nám maličkým.
Buď za to bez přestání chválen a oslavován. [11]
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


________________________
[1]   Srov. Mt 11,25-27; Ž 145,2.10.
[2]   Srov. Zach 9,9-10; Mt 11,29; 16,18.
[3]   Srov. Řím 8,9.11-13.
[4]   Srov. tamtéž, 9; Mt 11,25n.
[5]   Srov. Zach 9,9n; Iz 2,4.
[6]   Srov. Mt 11,28.
[7]   Srov. tamtéž, 29-30. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1615.
[8]   Srov. Ž 145,9-10. Viz KKC 2322, 2324.
[9]   Srov. Mt 11,25-27.
[10] Srov. tamtéž, 29.
[11] Srov. tamtéž, 25n; Ž 145,1-2.8-9.10-11.13-14.

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve