Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
16. neděle v mezidobí - A / přímluvy

V Duchu svatém, který nás učí, jak a za co se máme modlit, prosme našeho společného Otce: [1]

1. Veď svůj lid cestou jednoty a odstranění rozkolu mezi křesťany. [2]

2. Posiluj naše pastýře, ať s láskou rozsévají tvé slovo a pečují o tvé děti bez rozdílu. [3]

3. Pomáhej ženám, dětem a věkem pokročilým sloužit a měnit tvář Církve. [4]

4. Dej těm, kdo nemohou ke svátostem, radostnou naději na nový začátek. [5]

5. Proměň Kristovou mocí životy našich nevěřících spoluobčanů. [6]

6. Očišťuj svět, zaplevelený záští, krutostí a válkami, žárem Kristovy lásky. [7]

7. Buď milostiv maličkým, jimž nebylo přáno se narodit, i těm, kdo o nich rozhodli. [8]
 
8. Ukaž se všem, kdo zbožšťují sebe, tvory a věci, jako jediný pravý Bůh. [9]

9. Učiň nás, tebe prosící, čerstvým kvasem, ať všude šíříme radost evangelia. [10]

10. Naplň umírající láskou a důvěrou ve tvé milosrdenství, ať jsou spaseni. [11]

Bože nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají,
smiluj se a vyslyš naše prosby. [12]
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


________________________
[ ]   Srov. Řím 8,26-27 (Český ekumenický překlad).
[2]   Srov. Mt 13,24-30.
[3]   Srov. tamtéž, 25-29.
[4]   Srov. tamtéž, 33. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Řeč k účastníkům semináře o důstojnosti ženy v církvi, 12. října 2013.
[5]   Srov. Mdr 12,19. Viz Kodex kanonického práva (1983), kán. 915.
[6]   Srov. Mt 13,33.
[7]   Srov. tamtéž, 24-26.
[8]   Srov. tamtéž, 31-32.
[9]   Srov. Mdr 12,13.17; Ž 86,10b.
[10] Srov. Mt 13,33.
[11] Srov. tamtéž, 30.41-43; Ž 86,5.15-16a. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1033nn.
[12] Srov. Ž 86,5-6.16a.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…