Četba Božího slova pozvedá naši duši,  aby nás nepřemohlo zoufalství,  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
17. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Povzbuzeni slovem Páně: „Proste, a bude vám dáno“, vzývejme našeho nebeského Otce:

[1]

 

  1. Prosme za lid Boží: kéž veden a sjednocován Duchem svatým neúnavně hledá tvoji vůli, přispívá k růstu tvého království na zemi a prosí za potřeby všeho tvorstva. [2]
  2. Prosme za všechny pokřtěné: nechť žijí všestrannou láskou, poctivou prací a vytrvalou modlitbou. [3]
  3. Prosme za ty, kdo se připravují na křest, aby rostli v křesťanské víře a v úsilí o život podle evangelia. [4]
  4. Prosme za mocné tohoto světa, ať nepodlehnou pokušení svůj vliv zneužívat, nezasévají svár a násilí a nepůsobí veřejné pohoršení. [5]
  5. Prosme za lidi hladovějící a strádající nouzí tělesnou, duševní či duchovní, aby došli milosti u tebe a pomoci od lidí dobré vůle. [6]
  6. Prosme za ty, kdo žijí nespořádaně a jsou ve stavu smrtelného hříchu, aby změnili smýšlení a byli zachráněni. [7]
  7. Prosme za členy našeho společenství: nechť upřímně odpouštíme všem, kteří nám ublížili; a kéž i nám odpustí ti, kterým jsme my ukřivdili. [8]
  8. Prosme za naše zemřelé, aby byli přijati do společenství nebešťanů. [9]

 

Bože, náš nebeský Otče, po vzoru tvého Syna

a svatých ti předkládáme svoje prosby;

slyš je a podle své vůle vyslyš v pravý čas. [10]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Lk 11,9. Viz tamtéž, v. 2. Srov. Mt 6,9-13; 7,7.

[2] Srov. Lk 11,2-4.

[3] Srov. tamtéž, 10,25–11,13. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 34.

[4] Srov. Kol 2,12-14.

[5] Srov. Lk 11,4c; Řím 14,21.

[6] Srov. Lk 11,3.

[7] Srov. Gn 18,20-21. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1037, 1854–1860.

[8] Srov. Lk 11,4ab.

[9] Srov. KKC, čl. 956–957.

[10] Srov. Lk 11,1-13; Gn 18,22-32; Ž 138,1-3.

 

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Sobota 24.8. svátek sv. Bartoloměje

Zj 21,9b-14; Jan 1,45-5

Komentář k : Jan 1,45-51
Mohu si položit otázku, zda dokážu někomu přiblížit Ježíše… Najdu někoho poctivého, „ve kterém není lsti“ a zkusím jej – třeba v modlitbě – Pánu představit?

Zdroj: Nedělní liturgie

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23. 8. 2019) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

Doporučujeme: Všední život s Duchem Svatým

Doporučujeme: Všední život s Duchem Svatým
(21. 8. 2019) Na příkladech z vlastního života i z života světců (Jan Pavel II., Terezie z Lisieux aj.) autorka...

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2019) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2019) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2019) K čemu nám slouží tento svátek?

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!
(7. 8. 2019) Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských...

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium
(5. 8. 2019) Jak srozumitelně předávat Boží slovo v dnešním světě? Jak prožívat evangelium tak, aby bylo přitažlivé i pro naše okolí?...

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2019) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2019) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…