Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
17. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Povzbuzeni slovem Páně: „Proste, a bude vám dáno“, vzývejme našeho nebeského Otce:

[1]

 

  1. Prosme za lid Boží: kéž veden a sjednocován Duchem svatým neúnavně hledá tvoji vůli, přispívá k růstu tvého království na zemi a prosí za potřeby všeho tvorstva. [2]
  2. Prosme za všechny pokřtěné: nechť žijí všestrannou láskou, poctivou prací a vytrvalou modlitbou. [3]
  3. Prosme za ty, kdo se připravují na křest, aby rostli v křesťanské víře a v úsilí o život podle evangelia. [4]
  4. Prosme za mocné tohoto světa, ať nepodlehnou pokušení svůj vliv zneužívat, nezasévají svár a násilí a nepůsobí veřejné pohoršení. [5]
  5. Prosme za lidi hladovějící a strádající nouzí tělesnou, duševní či duchovní, aby došli milosti u tebe a pomoci od lidí dobré vůle. [6]
  6. Prosme za ty, kdo žijí nespořádaně a jsou ve stavu smrtelného hříchu, aby změnili smýšlení a byli zachráněni. [7]
  7. Prosme za členy našeho společenství: nechť upřímně odpouštíme všem, kteří nám ublížili; a kéž i nám odpustí ti, kterým jsme my ukřivdili. [8]
  8. Prosme za naše zemřelé, aby byli přijati do společenství nebešťanů. [9]

 

Bože, náš nebeský Otče, po vzoru tvého Syna

a svatých ti předkládáme svoje prosby;

slyš je a podle své vůle vyslyš v pravý čas. [10]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Lk 11,9. Viz tamtéž, v. 2. Srov. Mt 6,9-13; 7,7.

[2] Srov. Lk 11,2-4.

[3] Srov. tamtéž, 10,25–11,13. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 34.

[4] Srov. Kol 2,12-14.

[5] Srov. Lk 11,4c; Řím 14,21.

[6] Srov. Lk 11,3.

[7] Srov. Gn 18,20-21. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1037, 1854–1860.

[8] Srov. Lk 11,4ab.

[9] Srov. KKC, čl. 956–957.

[10] Srov. Lk 11,1-13; Gn 18,22-32; Ž 138,1-3.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.