Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
19. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Pán Ježíš dnes ukazuje, že nic není nemožné tomu, kdo věří. S důvěrou proto volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Tys celé noci trávil na modlitbách. Pomáhej své Církvi vytrvale prosit za spásu lidstva, zastavení válek, odvrácení pohrom a neštěstí. [2]
  2. Tvoji současníci v tobě viděli proroka Eliáše. Posiluj křesťany, aby ti naslouchali a v životních bouřích před tebou stáli jako Eliáš. [3]
  3. Podle lidské přirozenosti pocházíš z lidu Izraele. Kéž v míru a svornosti žijí Izrael a všichni obyvatelé Svaté země. [4]
  4. Ty jsi zdrojem veškerého blaha. Dopřej zemi dobrých časů, aby vydala plody a byl dostatek chleba pro všechny. [5]
  5. Ty jsi utišil vítr i strach svých učedníků. Utěš a povzbuď všechny ustrašené, trpící a zkoušené. [6]
  6. Ty jsi dal Petrovi kráčet po vodě. I nám dej pevnou víru, ať neztrácíme odvahu a přijdeme k tobě. [7]
  7. Ty jsi vpravdě Boží Syn. Prokaž všem zemřelým své milosrdenství a dej jim svou spásu. [8] 

 

Pane Ježíši Kriste, v tobě je plnost božství

a lidství, spravedlnosti a milosrdenství. [9]

Smiluj se nad námi a vyslyš naše prosby;

ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

 

__________________________

[1]   Srov. Mt 14,28-31.

[2]   Srov. tamtéž, 23.25. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 53.

[3]   Srov. 1 Král 19,9a.11-13a; Mt 16,14; Mk 6,15; 8,27n; Lk 9,7-8.18-19.

[4]   Srov. Řím 9,5. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 423.

[5]   Srov. Ž 85,13; Mt 14,22.

[6]   Srov. Mt 14,24-27.32.

[7]   Srov. tamtéž, 28-31. 

[8]   Srov. tamtéž, 33; Ž 85,8a (odpověď lidu na responsoriální žalm).

[9]   Srov. Mt 14,33; Ž 85,8a.11-13a.14.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Pouze Lukáš, „milý lékař“ je v těžké chvíli s Pavlem. Kéž je mi vzorem ve své stálosti! Jeho evangeliu vděčíme za popis událostí z Ježíšova dětství a přiblížení Ježíšovy matky Marie.

Zdroj: Nedělní liturgie

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Panna Maria Růžencová

(6. 10. 2019) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2019) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…