Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
19. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Sestry a bratři, s nadějí a beze strachu prosme našeho Otce, jemuž se zalíbilo dát nám království.

[1]

 

  1. Veď papeže Františka, ať je bdělým, věrným a rozvážným správcem lidu, nad nímž jsi jej ustanovil. [2]
  2. Žehnej všem, kteří se drží víry Abrahámovy: křesťanům, židům i muslimům. [3]
  3. Nauč své děti nevracet se k minulosti, neptat se po budoucnosti, ale bdít a žít přítomným okamžikem. [4]
  4. Kéž tvoje slovo: „Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin“ [5], platí také pro náš národ.
  5. Prosíme tě za ty, kdo obdrželi zvláštní nadání, aby pro ně nebylo zdrojem pýchy, nýbrž cestou služby a užitku pro druhé. [6]
  6. Otevři srdce těch, kdo žijí v bohatství a přepychu, pro lidi nuzné a potřebné. [7]
  7. Povzbuzuj nepočetné, chudé a izolované církevní obce, nechť jsou pokojné mysli a plné důvěry ve tvá zaslíbení. [8]
  8. Pomáhej nám, cizincům a přistěhovalcům na této zemi, upínat své touhy k pravé vlasti, kterou máme v nebi. [9]  

 

Milosrdný Bože, pozvedej svoje služebníky a služebnice,

aby nás příchod tvého Syna ani hodina, kdy ti staneme tváří v tvář,

nezastihly nepřipravené. [10] Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 33,21n; Lk 12,32.

[2] Viz Lk 12,42n.

[3] Srov. Žid 11,8-12.17-19. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 16; deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra aetate, čl. 3, 4.

[4] Viz Lk 12,35-48.

[5] Ž 33,12.

[6] Srov. Lk 12,48b.

[7] Srov. tamtéž, v. 33.

[8] Srov. Mdr 18,6; Lk 12,32. Viz Český ekumenický překlad.

[9] Srov. Žid 11,13-16.

[10] Srov. Ž 33,22; Lk 12,35-48.  

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 2. 3.

1. čtení - Mich 7,14-15.18-20; Evangelium - Lk 15,1-3.11-32

Komentář k Lk 15,1-3.11-32: Odvážně se zamyslím nad tímto úryvkem. Nevystupuji někdy jako poslušný, věrný syn církve, který je pohoršen dobrotou Otce, která nezná hranic?

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.