Světu by chybělo něco zcela zásadního, pokud by v něm chyběl čas věnovaný modlitbě. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus A)
2. neděle postní - A / přímluvy

K našemu Pánu Ježíši Kristu, který na hoře proměnění zjevil svou slávu, nyní volejme: Pane, smiluj se. [[1]]

1.    Svému požehnání dej spočinout na svém lidu, na všech potomcích Abrahámových i na každém, kdo má víru jako Abrahám. [2]

 

2.    Osvěcuj ty, které voláš, aby se stali dětmi Božími a tvými sourozenci. [3] 

 

3.    Celý svět naplň svou milostí a pokojem, ať umlknou zbraně a odevšad zní tvoje slovo. [4]

 

4.    Bratřím a sestrám, snášejícím útrapy pro evangelium, uděl statečnost, vytrvalost a důvěru ve svou všemohoucnost. [5]

 

5.    Těm, kdo jsou na dně svých sil a v zajetí strachu, dej zaslechnout své: „Vstaňte, nebojte se!“ [6]

 

6.    Běženci a uprchlíci kéž najdou nový domov, a všichni, kdo jsou na cestách, dosáhnou svého cíle. [7]

 

7.    I tomuto společenství buď pomocí a štítem, ať nehledáme chyby na druhých, nýbrž u sebe; máme odpor k hříchu, ale ne k hříšníkovi. [8]   

 

8.    Ty, jenž jsi svým vzkříšením zlomil moc smrti, daruj zemřelým světlo nepomíjejícího života. [9]

 

Buď nám milostiv, Pane Ježíši Kriste,

ať těmito dny kráčíme ve světle tvé tváře,

abychom se – očištěni a napraveni – mohli

setkat s tebou – vzkříšeným a oslaveným. [10]

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Mt 17,1-9. Viz JAN PAVEL II.: Rosarium Virginis Mariae, apoštolský list biskupům, kněžím a věřícím o modlitbě svatého růžence (2002), čl. 21. Viz 4. tajemství růžence světla.

[2]   Srov. Gn 12,1-4a; Ž 33,22a; Mt 3,9; Lk 3,8; Jan 8,39-40.52-53.56.58; Řím 4,3; Gal 3,8; Žid 6,15; 11,8. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Nostra aetate, deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím, čl. 3–4.

[3]   Srov. Mt 17,5; 2 Tim 1,9-10.

[4]   Srov. Ž 33,4-5; 2 Tim 1,10.

[5]   Srov. 2 Tim 1,8.

[6]   Mt 17,7. Srov. tamtéž, 6-7.

[7]   Srov. Gn 12,1.4.

[8]   Srov. Ž 33,20; 51,5; Mt 7,3-5. Viz JAN XXIII.: Pacem in terris, encyklika o míru mezi všemi národy v pravdě, spravedlnosti, lásce a svobodě (1963), čl. 158.

[9]   Srov. Mt 17,9; 2 Tim 1,10b.

[10] Srov. Mt 17,2.9. 

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 28. 10. svátek sv. Šimona a Judy

Ef 2,19-22; Žl 19;; Lk 6,12-19

Komentář k Lk 6,12-19: Náš Pán si vyvolil svých Dvanáct po noci, kterou strávil v modlitbě. Chci s Ježíšem bdít a modlit se za svou zemi, za nástupce apoštolů v mé vlasti…

Zdroj: Nedělní liturgie

Památka zesnulých, vzpomínka na všechny zemřelé, ´dušičky´

(4. 11. 2021) "Je nutné mluvit o smrti ... ne proto, abychom měli strach, ale abychom od něho byli osvobozeni." (Raniero…

28. říjen 1918

28. říjen 1918
(26. 10. 2021) Tomáš Garrigue Masaryk byl prezident osvoboditel. Osvobodil nás. Ovšem na pouhých 20 let.

Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh

(24. 10. 2021) monsignora O Flaherty (* 28. února 1898 +  30. října 1963), který za války zachránil tisíce lidí. Příběh má…

Nevšední biskup v neklidné době - sv. Antonín Maria Klaret - 24.10.

(22. 10. 2021) Antonín Maria Klaret se narodil roku 1807 do velmi neklidného Španělska. Za svou aktivitu musel do vyhnanství. Jako na…

Synoda 2021-2023: proč, co, jak? Krátké video

Synoda 2021-2023: proč, co, jak? Krátké video
(20. 10. 2021) Odpovídá P. Roman Czudek, rektor papežské kolenje Nepomucenum v Římě.

Blahoslavený Karel Habsburský, "Rakouský" (21.10.)

(20. 10. 2021) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... 

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…