Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
2. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Shromážděni k jeho oslavě a podle jeho vůle s důvěrou vzývejme Boha, našeho Otce: [1]
  1. Všechny národy kéž prozáří světlo Kristovo a tvá spása se rozšíří až do končin země. [2]
  2. Buď milostiv všem, kteří kdekoli vzývají jméno tvého Syna, Pána svého i našeho. [3]
  3. Veď služebníky Slova, ať je věrně kážou ve velkých shromážděních i tam, kde se dva nebo tři scházejí v Ježíšově jménu. [4]   
  4. Pomáhej lidem žít podle zákona, jenž jsi jim vepsal do srdce, ať rozhojňují tvůj mír na zemi a pečují o to, co stvořila tvá ruka. [5]
  5. Svým Duchem osvěcuj představitele státu a veřejné správy, ať u nich osobní zájmy nepřevládnou nad zájmy občanů. [6]
  6. Posiluj ty, kdo procházejí životními zkouškami, zklamáními a krizemi, aby obstáli před tebou, před lidmi i sebou samými.
  7. Dej, ať radostně prožíváme každé setkání s tvým Beránkem v jeho slově, hostině i společenství, a domů si neseme jeho lásku, odpuštění a pokoj. [7]
  8. Prosíme za všechny, kteří právě odcházejí z tohoto světa, abys je přijal do své otcovské náruče. [8]

 

Skloň se k nám, náš dobrý Otče,

a vyslyš naše volání. [9]  

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[[1]] Srov. Gn 19,8; Dt 5,12; Ž 40,2a.8a.9a; 1Kor 1, 3; Zj 1,10a.

[2] Srov. Iz 49,6. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 1.

[3] Srov. 1 Kor 1,2.3.

[4] Srov. Ž 40,10; Iz 49,3.6; Mt 18,20; 1 Kor 1,2.3.

[5] Srov. Gn 1,27-28; Ž 40,9; Iz 66,1a.2a; Řím 2,15; Žid 5,10.

[6] Srov. II. VAT.: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 74.

[7] Srov. Jan 1,29; 14,27; 15,9.

[8] Viz Jan 1,18; 14,2. Viz Všeobecné pokyny k Římskému misálu (Editio typica tertia 2002), čl. 82–83, 155, 157.

[9] Srov. Ž 40,2.

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.