Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
2. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Shromážděni k jeho oslavě a podle jeho vůle s důvěrou vzývejme Boha, našeho Otce: [1]
  1. Všechny národy kéž prozáří světlo Kristovo a tvá spása se rozšíří až do končin země. [2]
  2. Buď milostiv všem, kteří kdekoli vzývají jméno tvého Syna, Pána svého i našeho. [3]
  3. Veď služebníky Slova, ať je věrně kážou ve velkých shromážděních i tam, kde se dva nebo tři scházejí v Ježíšově jménu. [4]   
  4. Pomáhej lidem žít podle zákona, jenž jsi jim vepsal do srdce, ať rozhojňují tvůj mír na zemi a pečují o to, co stvořila tvá ruka. [5]
  5. Svým Duchem osvěcuj představitele státu a veřejné správy, ať u nich osobní zájmy nepřevládnou nad zájmy občanů. [6]
  6. Posiluj ty, kdo procházejí životními zkouškami, zklamáními a krizemi, aby obstáli před tebou, před lidmi i sebou samými.
  7. Dej, ať radostně prožíváme každé setkání s tvým Beránkem v jeho slově, hostině i společenství, a domů si neseme jeho lásku, odpuštění a pokoj. [7]
  8. Prosíme za všechny, kteří právě odcházejí z tohoto světa, abys je přijal do své otcovské náruče. [8]

 

Skloň se k nám, náš dobrý Otče,

a vyslyš naše volání. [9]  

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[[1]] Srov. Gn 19,8; Dt 5,12; Ž 40,2a.8a.9a; 1Kor 1, 3; Zj 1,10a.

[2] Srov. Iz 49,6. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 1.

[3] Srov. 1 Kor 1,2.3.

[4] Srov. Ž 40,10; Iz 49,3.6; Mt 18,20; 1 Kor 1,2.3.

[5] Srov. Gn 1,27-28; Ž 40,9; Iz 66,1a.2a; Řím 2,15; Žid 5,10.

[6] Srov. II. VAT.: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 74.

[7] Srov. Jan 1,29; 14,27; 15,9.

[8] Viz Jan 1,18; 14,2. Viz Všeobecné pokyny k Římskému misálu (Editio typica tertia 2002), čl. 82–83, 155, 157.

[9] Srov. Ž 40,2.

 

 

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Středa 10. 8., svátek sv. Vavřince

1. čtení – 2 Kor 9,6-10; Evangelium – Jan 12,24-26

Komentář k Jan 12,24-26: Být tam, kde je Kristus. Tedy zvláště v chudých, mezi smutnými, s opuštěnými. Tam jsou dle jáhna Vavřince pravé poklady církve!

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…