Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
2. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Panna Maria si na svatbě v Káně povšimla nouze druhých, a aby jim pomohla, svěřuje se Ježíši. (1) Po jejím příkladu předložme Pánu své naléhavé prosby:

1. Pane Ježíši, dej, aby tvá církev ve světě byla svátostí všestranného posvěcení lidského života, které nastalo tvým vtělením a příchodem na svět. (2)

2. Ty, který nás zveš k účasti na své velikonoční hostině, učiň, ať je stále silnějším poutem lásky a jednoty, k níž křesťané směřují. (3)

3. Ty, který jsi proměnil vodu ve víno (4), proměňuj svou milostí srdce těch, kdo se k tobě a tvému učení stavějí nepřátelsky.

4. Kéž tvůj první zázrak, vykonaný o svatební hostině, svědčí lidem naší doby o důstojnosti manželství. (5)

5. Pane a Vládce světa, shlédni na rodiny národů (6) a dopomoz k právu lidem sužovaným nespravedlností, zvůlí, násilím a zvráceností mocných.

6. Pomáhej nám, ať se v tomto společenství lásky sdílíme v Duchu svatém, radujeme se z obdarování svých sester a bratří a jeden druhému s láskou a pokorou sloužíme. (7)

7. Zemřelým, kteří měli podíl na této posvátné liturgii, dej zasednout ke své svatební hostině v nebeském Jeruzalémě. (8)  


Pane Ježíši Kriste, s našimi prosbami přijmi i poděkování,
že jsi nás vyvolil za své učedníky, smíme tě vírou vyznávat
a slavit svatá tajemství – záruku budoucí slávy u tebe (9),
jenž žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

 

 

(1) Srov. Jan 2,3.5. Srov. BENEDIKT XVI.: Mariánské myšlenky, Praha: Nakladatelství Paulínky, 2008, s. 68.
(2) Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 1. Srov. POSÁD Pavel: Slovo na cestu 2013, Brno: Vydavatelství Sypták, 2012, 3. týden. 
(3) Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1398.
(4) Viz Jan 2,6-10.
(5) Viz tamtéž, v. 1-11. Srov. KKC, čl. 1613.
(6) Srov. Ž 96,1.7.10.
(7) Viz 1 Kor 12,4-11.
(8) Srov. Jan 2,1-10. Srov. Zj 19,9. Srov. KKC, čl. 1329, 1330.
(9) Srov. Jan 2,11. Srov. KKC, čl. 1330; 1402–1405; 1419. 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.