Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
2. neděle velikonoční - B / přímluvy

Sestry a bratři, toto je den, který učinil Pán. Jásejme, radujme se a prosme: [1]
  1. Aby ti, kdo přijali křest a oblékli bílé roucho, rostli ve víře a vírou přemáhali svět. [2]
  2. Aby ti, kterým jsi dal moc rozhřešovat a usmiřovat, byli obrazem tvého milosrdenství. [3]
  3. Aby všichni, kdo oslavují tvé velikonoční vítězství, měli jedno srdce a jednu mysl. [4]
  4. Ať rány na tvém umučeném a oslaveném těle tiší bolesti světa a lidí. [5]
  5. Aby tvůj pokoj zastavil války, jež na zemi zuří, a odvrátil ty, kterých se obáváme. [6]
  6. Aby pronásledovaní křesťané našli úkryt v tvém otevřeném boku, v blízkosti tvého srdce. [7]
  7. Ať se váhaví a hledající stanou blahoslavenými, kteří neviděli, a uvěřili. [8]
  8. Ať naše rodiny, naši farnost a každého, kdo se tu cítí doma, naplní tvůj Duch a opravdová radost. [9]
  9. Ať naši drazí zesnulí žijí s tebou v radosti věčné a nekonečné. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi ten kámen staviteli zavržený,

který se stal kvádrem nárožním. Shromážděni kolem

tebe prosíme a věříme, že nás vyslyšíš. [11]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

______________________

[1]   Srov. Ž 118,24.

[2]   Srov. 1 Jan 5,4-5.6. Viz přízvisko této neděle „Bílá“ („Dominica in albis“), podle bílého šatu novokřtěnců.

[3]   Srov. Jan 20,23; Ž 118,1-4. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1442.

[4]   Srov. Sk 4,32 (Český ekumenický překlad / ČEP).

[5]   Srov. Jan 20,20.25.27; Iz 53,5.

[6]   Srov. Jan 20,19.21.26.

[7]   Srov. Jan 19,34; 20,27. Viz MERTON Thomas: Sedmistupňová hora, Brno: Cesta, 2002, s. 319.

[8]   Srov. Jan 20,29 (ČEP).

[9]   Srov. tamtéž, 19-22.

[10] Srov. tamtéž, 31.

[11] Srov. Ž 118,22; Sk 4,11; Ef 2,20; 1 Petr 2,4. Viz Všeobecné pokyny k Římskému misálu (2002), čl. 298.

 

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…