Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
2. neděle velikonoční - A / přímluvy

Jako učedníci shromáždění kolem vzkříšeného Ježíše prosme a radostně volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Ty, jenž jsi navštívil učedníky v neděli svého zmrtvýchvstání, shlédni na toto společenství, ať tvůj den slavíme s radostným srdcem; zpěvem, chválami a účastí na tvé hostině. [2]
  2. Ty, jenž jsi přišel zavřenými dveřmi, veď svou Církev, ať se otevírá dnešním lidem a hledá odpovědi na jejich otázky. [3]
  3. Ty, který jsi pozdravil: „Pokoj vám“, vnášej mír tam, kde se válčí, a do všech zemí světa. [4]
  4. Ty, který jsi ukázal ruce a bok, pomáhej všem, kdo nesou rány a bolesti života, i těm, kdo se je snaží léčit. [5]
  5. Ty, jenž jsi dal apoštolům svého Ducha a moc odpouštět hříchy, posiluj biskupy a kněze v jejich náročné službě. [6]
  6. Ty, jehož Tomáš vyznal: „Pán můj a Bůh můj“, také dej, aby tě tak vyznali nevěřící, váhaví a hledající. [7]
  7. Ty, jenž jsi blahořečil těm, kdo neviděli, a přesto uvěřili, popřej zemřelým dojít cíle jejich víry, totiž spásy duše. [8]

 

Pane Ježíši, pro své milosrdenství nás slyš a dej,

ať pevně věříme, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží,

a s vírou máme život ve tvém jménu. [9]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Viz Jan 20,19-31.

[2]   Srov. tamtéž, 19; Ž 118,24; Sk 2,42-47.

[3]   Srov. Jan 20,19.26. Viz DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 1nn.

[4]   Viz Jan 20,19.21.26.

[5]   Srov. tamtéž, 20.27.

[6]   Srov. tamtéž, 22-23.

[7]   Srov. tamtéž, 28.

[8]   Srov. tamtéž, 29; 1 Petr 1,8-9; Ž 118,14-15.

[9]   Srov. Jan 20,30-31; Ž 118,1-3. Viz dnešní Svátek Božího milosrdenství.

 

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…