Často bojujeme o volný čas Ježíš nás vyzývá, abychom našli čas, který nás osvobozuje.  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
2. neděle velikonoční - A / přímluvy

Jako učedníci shromáždění kolem vzkříšeného Ježíše prosme a radostně volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Ty, jenž jsi navštívil učedníky v neděli svého zmrtvýchvstání, shlédni na toto společenství, ať tvůj den slavíme s radostným srdcem; zpěvem, chválami a účastí na tvé hostině. [2]
  2. Ty, jenž jsi přišel zavřenými dveřmi, veď svou Církev, ať se otevírá dnešním lidem a hledá odpovědi na jejich otázky. [3]
  3. Ty, který jsi pozdravil: „Pokoj vám“, vnášej mír tam, kde se válčí, a do všech zemí světa. [4]
  4. Ty, který jsi ukázal ruce a bok, pomáhej všem, kdo nesou rány a bolesti života, i těm, kdo se je snaží léčit. [5]
  5. Ty, jenž jsi dal apoštolům svého Ducha a moc odpouštět hříchy, posiluj biskupy a kněze v jejich náročné službě. [6]
  6. Ty, jehož Tomáš vyznal: „Pán můj a Bůh můj“, také dej, aby tě tak vyznali nevěřící, váhaví a hledající. [7]
  7. Ty, jenž jsi blahořečil těm, kdo neviděli, a přesto uvěřili, popřej zemřelým dojít cíle jejich víry, totiž spásy duše. [8]

 

Pane Ježíši, pro své milosrdenství nás slyš a dej,

ať pevně věříme, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží,

a s vírou máme život ve tvém jménu. [9]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Viz Jan 20,19-31.

[2]   Srov. tamtéž, 19; Ž 118,24; Sk 2,42-47.

[3]   Srov. Jan 20,19.26. Viz DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 1nn.

[4]   Viz Jan 20,19.21.26.

[5]   Srov. tamtéž, 20.27.

[6]   Srov. tamtéž, 22-23.

[7]   Srov. tamtéž, 28.

[8]   Srov. tamtéž, 29; 1 Petr 1,8-9; Ž 118,14-15.

[9]   Srov. Jan 20,30-31; Ž 118,1-3. Viz dnešní Svátek Božího milosrdenství.

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 13. 7. 2024, Sobota 14. týdne v mezidobí

Iz 6,1-8;

Komentář k Mt 10,24-33: Nebeskému Otci na mně tolik záleží! Ale: záleží mně osobně na Otci? Chci pracovat na tom, aby víra byla oboustranným vztahem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce

Duchovní cvičení v tichu 14. 7.  - 21 .7. 2024  podle sv. Ignáce
(1. 7. 2024) Komunita Chemin neuf pořádá 14. 7.  - 21 .7. 2024  ve svém  klášteře v…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise  pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…