Často bojujeme o volný čas Ježíš nás vyzývá, abychom našli čas, který nás osvobozuje.  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
2. neděle velikonoční - B / přímluvy

Sestry a bratři, toto je den, který učinil Pán. Jásejme, radujme se a prosme: [1]
 1. Aby ti, kdo přijali křest a oblékli bílé roucho, rostli ve víře a vírou přemáhali svět. [2]
 2. Aby ti, kterým jsi dal moc rozhřešovat a usmiřovat, byli obrazem tvého milosrdenství. [3]
 3. Aby všichni, kdo oslavují tvé velikonoční vítězství, měli jedno srdce a jednu mysl. [4]
 4. Ať rány na tvém umučeném a oslaveném těle tiší bolesti světa a lidí. [5]
 5. Aby tvůj pokoj zastavil války, jež na zemi zuří, a odvrátil ty, kterých se obáváme. [6]
 6. Aby pronásledovaní křesťané našli úkryt v tvém otevřeném boku, v blízkosti tvého srdce. [7]
 7. Ať se váhaví a hledající stanou blahoslavenými, kteří neviděli, a uvěřili. [8]
 8. Ať naše rodiny, naši farnost a každého, kdo se tu cítí doma, naplní tvůj Duch a opravdová radost. [9]
 9. Ať naši drazí zesnulí žijí s tebou v radosti věčné a nekonečné. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi ten kámen staviteli zavržený,

který se stal kvádrem nárožním. Shromážděni kolem

tebe prosíme a věříme, že nás vyslyšíš. [11]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

______________________

[1]   Srov. Ž 118,24.

[2]   Srov. 1 Jan 5,4-5.6. Viz přízvisko této neděle „Bílá“ („Dominica in albis“), podle bílého šatu novokřtěnců.

[3]   Srov. Jan 20,23; Ž 118,1-4. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1442.

[4]   Srov. Sk 4,32 (Český ekumenický překlad / ČEP).

[5]   Srov. Jan 20,20.25.27; Iz 53,5.

[6]   Srov. Jan 20,19.21.26.

[7]   Srov. Jan 19,34; 20,27. Viz MERTON Thomas: Sedmistupňová hora, Brno: Cesta, 2002, s. 319.

[8]   Srov. Jan 20,29 (ČEP).

[9]   Srov. tamtéž, 19-22.

[10] Srov. tamtéž, 31.

[11] Srov. Ž 118,22; Sk 4,11; Ef 2,20; 1 Petr 2,4. Viz Všeobecné pokyny k Římskému misálu (2002), čl. 298.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 7. 2024, Pátek 14. týdne v mezidobí

Oz 14,2-10;

Komentář k Mt 10,16-23: Odpor a pronásledování jsou znamením pravosti. Pokud zažívá církev na některém místě klid, zakouší pronásledování jinde. Tak roste!

Zdroj: Nedělní liturgie

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce
(1. 7. 2024) Komunita Chemin neuf pořádá 14. 7.  - 21 .7. 2024  ve svém  klášteře v…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…