Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
2. neděle velikonoční - B / přímluvy

Sestry a bratři, toto je den, který učinil Pán. Jásejme, radujme se a prosme: [1]
  1. Aby ti, kdo přijali křest a oblékli bílé roucho, rostli ve víře a vírou přemáhali svět. [2]
  2. Aby ti, kterým jsi dal moc rozhřešovat a usmiřovat, byli obrazem tvého milosrdenství. [3]
  3. Aby všichni, kdo oslavují tvé velikonoční vítězství, měli jedno srdce a jednu mysl. [4]
  4. Ať rány na tvém umučeném a oslaveném těle tiší bolesti světa a lidí. [5]
  5. Aby tvůj pokoj zastavil války, jež na zemi zuří, a odvrátil ty, kterých se obáváme. [6]
  6. Aby pronásledovaní křesťané našli úkryt v tvém otevřeném boku, v blízkosti tvého srdce. [7]
  7. Ať se váhaví a hledající stanou blahoslavenými, kteří neviděli, a uvěřili. [8]
  8. Ať naše rodiny, naši farnost a každého, kdo se tu cítí doma, naplní tvůj Duch a opravdová radost. [9]
  9. Ať naši drazí zesnulí žijí s tebou v radosti věčné a nekonečné. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi ten kámen staviteli zavržený,

který se stal kvádrem nárožním. Shromážděni kolem

tebe prosíme a věříme, že nás vyslyšíš. [11]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

______________________

[1]   Srov. Ž 118,24.

[2]   Srov. 1 Jan 5,4-5.6. Viz přízvisko této neděle „Bílá“ („Dominica in albis“), podle bílého šatu novokřtěnců.

[3]   Srov. Jan 20,23; Ž 118,1-4. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1442.

[4]   Srov. Sk 4,32 (Český ekumenický překlad / ČEP).

[5]   Srov. Jan 20,20.25.27; Iz 53,5.

[6]   Srov. Jan 20,19.21.26.

[7]   Srov. Jan 19,34; 20,27. Viz MERTON Thomas: Sedmistupňová hora, Brno: Cesta, 2002, s. 319.

[8]   Srov. Jan 20,29 (ČEP).

[9]   Srov. tamtéž, 19-22.

[10] Srov. tamtéž, 31.

[11] Srov. Ž 118,22; Sk 4,11; Ef 2,20; 1 Petr 2,4. Viz Všeobecné pokyny k Římskému misálu (2002), čl. 298.

 

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.