Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
21. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Milovaní, svoje zbožné prosby předložme tomu, který zná všechny naše skutky, myšlenky i přání.

[1]

 

  1. Povolávej ze svého lidu věrné a statečné ženy a muže, aby šli zvěstovat tvou slávu a spásu končinám, jež o tobě dosud neslyšely. [2]
  2. Povolej též nové kněze z naší vlasti a dalších zemí, v nichž se rozmáhá nevěra a náboženská lhostejnost. [3] 
  3. Svou milostí občerstvi a uzdrav slabé a zraněné údy svého mystického Těla. [4]
  4. Nechť spolupráce těch, kdo mají odpovědnost za životy lidí a národů, přinese ovoce míru a spravedlnosti celému světu. [5]  
  5. Naléhavě prosíme za všechny, kdo se ve jménu náboženství dopouštějí bezpráví a násilí na lidech, které mají podle tvé vůle milovat. [6]   
  6. Na přímluvu své panenské Matky posiluj naději chudých, hladových a ponížených, že právě poslední budou prvními. [7]
  7. Svěřujeme ti toto naše společenství: kéž i navzdory protivenstvím jdeme tvojí cestou, vyznáváme tvoji pravdu a žijeme ve tvé lásce. [8]
  8. Ty, jenž jsi umíral pro každého z lidí, dej, aby všichni byli spaseni a přijati do tvého království. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, posilni naše ochablé ruce a klesající kolena,

abychom s radostí a jistým krokem kráčeli za tebou. [10]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]] Srov. Iz 66,18.

[2] Srov. Lk 13,22nn, Iz 66,18n; Ž 117,1; Mk 16,15 (odpověď žalmu).

[3] Srov. Iz 66,21.

[4] Srov. Žid 12,12n.

[5] Srov. tamtéž, v. 11.

[6] Viz Mt 22,39; Mk 12,31; Lk 10,27n.

[7] Srov. Lk 1,46-55; 13,30; Mt 20,1-16.

[8] Viz Jan 14,6 (zpěv před evangeliem).

[9] Srov. Lk 13,23-29; Mt 26,26-29; Mk 14,22-25. Viz Katechismus katolické církve, čl. 605–623.

[10] Srov. Žid 12,12-13a. Viz Český ekumenický překlad.  

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.