Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
22. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Ve jménu Páně pozvedněme své dlaně k modlitbě, prosme a volejme: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Nad papežem Františkem, aby dokázal vždy dobře rozlišovat, rozhodovat se v lásce a pravdě. [2]
  2. Nade všemi, kdo vzali svůj kříž a následují tě, aby sami sebe přinášeli v oběť živou, svatou a tobě milou. [3]
  3. Nad hlasateli evangelia, aby navzdory překážkám a nepřijetím zůstávali věrní a vytrvalí. [4]
  4. Nad svými pronásledovanými a na životech ohroženými učedníky, aby čerpali sílu z tvého kříže a zmrtvýchvstání. [5]
  5. Nad politiky a pracovníky sdělovacích prostředků, aby mluvili pravdu a nebyli nuceni lhát. [6]
  6. Nad dětmi této doby, aby pro časné věci a starosti neztratily věčnost. [7]
  7. Nad těmi, jež tíží chudoba, nemoci, stáří a samota, aby je nesla tvá milost a pomoc bližních. [8]
  8. Nad námi a celým farním společenstvím, abychom se nepřizpůsobovali duchu světa, nýbrž Duchu tvému. [9]
  9. Nade všemi zemřelými, aby našli nový život u tebe, ve slávě tvého Otce. [10]

 

Tys, Pane, dobrý a shovívavý,

nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají; [11]

ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

______________________

[[1]]   Srov. Ž 63,5b.

[2]   Srov. Řím 1,2; Mt 16,21-23. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK, SPADARO Antonio: U mne je vždy otevřeno, Praha: Paulínky, 2014, s. 26–28.

[3]   Srov. Mt 16,24; Řím 12,1.

[4]   Srov. Jer 20,7-9.

[5]   Srov. tamtéž; Mt 16,21.25.

[6]   Srov. Ž 63,12.

[7]   Srov. Mt 16,26.

[8]   Srov. Ž 63,4; Mt 16,24. 

[9]   Srov. Řím 12,2; Mt 16,21-27. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva na téma Mk 12,28b-34 z 6. června 2013.

[10] Srov. Mt 16,25.27.

[11] Srov. Ž 86,3.5 (vstupní antifona).

 

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…