Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
24. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, vyznali jsme, kým je pro nás Ježíš Kristus. Teď svého Pána a nejlepšího přítele společně prosme: [1]
 1. Pane Ježíši, daruj mír všem národům a spásu všem lidem. [2]
 2. Posiluj víru Církve, ať její modlitby jsou vyslyšeny a její díla požehnána. [3]
 3. Provázej Svatého otce na jeho cestách, ať všude ztělesňuje tvou dobrotu, pokoru a radost. [4]
 4. Nauč své následovníky chápat, co znamená sebezápor a přijetí vlastního kříže, aby na sebe ani druhé nekladli žádná zbytečná břemena. [5]
 5. Sbližuj nás s našimi odloučenými bratry, ať se jedni od druhých učíme a podporujeme se. [6]
 6. Dej pochopit dnešním lidem, že mají být nejen chytří, vzdělaní a světaznalí, ale hlavně dobří. [7]
 7. Ukaž se každému, kdo tě pokládá za někoho z minulosti, jako Pán dějin a Spasitel světa. [8]
 8. Pomáhej všem, kdo pro tebe a evangelium přijali úděl trpících služebníků. [9]
 9. Přidružuj se k putujícím v nouzi, ať zakusí tvé milosrdenství skrze pomoc bližních. [10]
 10. Veď naše (farní) společenství, ať naši víru oživují skutky a nikdy ať nejednáme bez víry. [11]
 11. Přijmi k sobě naše zemřelé, ať mají věčný domov v zemi živých. [12]

 

Slyš nás, Pane Ježíši, a dej, abychom tě za blaho Církve,

světa a lidí s důvěrou prosili a aktivně se o ně přičiňovali. [13]

Skrze tebe, našeho Pána. Amen.

 

__________________

[1]   Srov. Mk 8,27-29.

[2]   Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 53.

[3]   Srov. Jak 2,14-18; Sir 36,18 (vstupní antifona).

[4]   Srov. Mk 8,29. Viz vstupní modlitba.

[5]   Srov. Mk 8,34-35; Iz 50,5-9a.

[6]   Viz II. VAT.: Unitatis redintegratio, dekret o ekumenismu, čl. 19–23.

[7]   Srov. Jak 2,14nn.

[8]   Srov. Mk 8,27-29.

[9]   Srov. tamtéž, 35; Iz 50,5nn; Ž 116,6.

[10] Srov. Mk 8,27; Ž 116,5.

[11] Srov. Jak 2,14nn.

[12] Srov. Ž 146,9.19.

[13] Srov. Jak 2,14nn.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Iz 49,1-6; Lk 1,57-66.80

Komentář k Lk 1,57-66.80: Hospodin připravuje svůj lid na velké věci opravdu dramaticky. Předchůdce samotného Pána je narozený z dlouho neplodné matky. Jeho otec údivem oněmí. Pro dnešní hlásání Kristovy zvěsti jsou tyto skutečnosti povzbuzením.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2021) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.