Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
25. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Konejme, co je milé Bohu, našemu Spasiteli: přednesme mu své prosebné a přímluvné modlitby.

[1]

  1. Shlédni, Bože, na svou Církev, ať jejím pravým bohatstvím zůstává péče o chudé, opuštěné a potřebné. [2] 
  2. Pomáhej pastýřům svého lidu, aby tvé vůli dávali vždy přednost před možností pozemských zisků. [3]
  3. Ty, který jsi povznesen nade vším, požehnej všecky lidi, jejich vůdce a všechny, kdo mají moc, aby lidstvo žilo bez hněvu a sváru ve světě bez zbraní a válek. [4]  
  4. Prosíme za národohospodáře a správce majetku, aby byli prozíraví ve svém smýšlení, poctiví ve svém jednání. [5]
  5. Pozvedej lidi trpící nouzí hmotnou i intelektuální, a smiluj se i nad těmi, kdo žijí v nadbytku, ale nemají víru a dostatek lásky. [6]
  6. Slyš prosbu za toto společenství a dej, ať nás péče o tělo a hmotné statky nikdy neodvede od tebe a tvojí služby. [7]
  7. Rozpomeň se na všechny zemřelé, zejména oběti hladovění, chudoby a útlaku, a přijmi je do příbytků věčných. [8]

 

Dobrý Bože, k tobě pozvedáme ruce s důvěrou,

že všichni lidé dojdou spásy a poznají tvoji pravdu. [9]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. 1 Tim 2,1-2.3. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 53.

[2] Srov. Ž 113,5; Lk 16,11. Viz legenda o sv. Vavřinci. Viz promluva papeže Františka ze dne 10. září 2013, pronesená v centru Astalli v Římě, pečujícím o imigranty. 

[3] Srov. Am 8,7; Lk 16,13. Srov. POSÁD Pavel: Slovo na cestu 2013, Brno: Vydavatelství Sypták, 2012, 38. týden.

[4] Srov. Ž 113,4n; 1 Tim 2,1-2.8.

[5] Srov. Am 8,4-7; Lk 16,1-12.

[6] Srov. Ž 113,7; Lk 16,11.

[7] Srov. Lk 16,13.

[8] Am 8,4.6; Lk 16,9b.

[9] Srov. 1 Tim 2,3-4.8. Viz Český ekumenický překlad.

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 26. 2.

1. čtení - Dan 9,4b-10; Evangelium - Lk 6,36-38

Komentář k Lk 6,36-38: Chci svého Pána napodobovat v rozdávání se? Kéž mě těší být jeho obrazem!

Zdroj: Nedělní liturgie

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.