Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
26. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Milovaní, volejme k Hospodinu, Bohu milosrdnému a bohatě štědrému ke všem, kdo ho vzývají.

[1]

 

Učiň Církev obrazem svého milosrdenství: laskavou matkou vlastních dětí a služebnicí všech, kdo potřebují pomoc, ochranu a povzbuzení. [2]

Ctnostmi zbožnosti, spravedlnosti, víry, lásky, trpělivosti a mírnosti ozdob svoje věrné, zvláště ty, kteří ti výhradně zasvětili svůj život. [3]

Povzbuzuj vládce a občany vyspělejších zemí k solidaritě s národy chudšími a potřebnějšími. [4]  

Dej se nalézt těmi, kteří smysl a naplnění svého bytí hledají jen v pozemských radostech. [5]

Rozpomeň se na nejposlednější z lidí; na všechny opomíjené a na ty, za něž se nikdo nemodlí. [6]

Otevři naše srdce pro lidi nemocné a neschopné se o sebe postarat, ať nečekáme, až začnou ti druzí, ale sami chceme pomáhat a sloužit. [7]

Mocí Kristova vzkříšení kéž zesnulí dojdou tvého světla a spočinou ve tvém náručí. [8]

 

Uslyš nás, požehnaný, jediný Vládce,

Králi králů a Pane pánů,

jemuž patří čest, sláva a věčná moc. Amen. [9]

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 145,18-19.

[2] Srov. Ž 146,6-7.8-9. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 1–3.

[3] Srov. 1 Tim 6,11.  

[4] Srov. Am 6,1.4-6; Lk 16,19-21.25. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 2437–2442, 2463.

[5] Srov. Lk 16,19-31; Am 6,4-7.

[6] Srov. Lk 16,20-22a. Viz promluva papeže Františka ze dne 10. září 2013, pronesená v centru Astalli v Římě.   

[7] Srov. Lk 16,19-25.

[8] Srov. tamtéž, vv. 22a.23; Jan 1,18; 13,23; 1 Tim 6,16ab.

[9] Srov. 1 Tim 6,15.16c (Český ekumenický překlad); Ž 146,10.

 

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 2. 3.

1. čtení - Mich 7,14-15.18-20; Evangelium - Lk 15,1-3.11-32

Komentář k Lk 15,1-3.11-32: Odvážně se zamyslím nad tímto úryvkem. Nevystupuji někdy jako poslušný, věrný syn církve, který je pohoršen dobrotou Otce, která nezná hranic?

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.