Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
27. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, v společné modlitbě předložme Pánu, našemu Bohu, svoje prosby a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána veškerenstva za lidské dcery a syny, aby jim daroval svůj pokoj, kterým oni naplní svět. [2]
  2. Prosme Pána za ty, kterým svěřil Církev – svoji vzácnou vinici, ať jsou jejími dobrými, poctivými správci. [3]
  3. Prosme Pána za všechny křesťany, aby srostli v jedinou Boží stavbu založenou na něm jako kameni úhelném. [4]
  4. Prosme Pána za Židy, naše starší bratry ve víře, aby v něm poznali a přijali očekávaného Mesiáše. [5]
  5. Prosme Pána za ty, kterým propůjčil moc nad lidmi a národy, aby od nich vzdálil všechnu panovačnost, krutost a ziskuchtivost. [6]
  6. Prosme Pána za rodiče a prarodiče, ať sklidí bohaté ovoce lásky, kterou dávají svým dětem. [7]
  7. Prosme Pána za bezdětné manželské páry, aby našly správný způsob, jak touhu po rodičovství naplnit. [8]
  8. Prosme Pána za ty, kteří selhali a nesplnili od něho přijatý úkol, aby se nepouštěli jeho pravice. [9]
  9. Prosme Pána o dar vnitřní obnovy pro ty, kdo se dopustili nejhanebnějších zločinů. [10]
  10. Prosme Pána, který je s námi, za toto společenství, za každého jednotlivě a za vše, co neseme ve svých srdcích. [11]

 

Pane Ježíši Kriste, smiluj se nad živými i zemřelými:

všechny zachraň a přiveď před svou nejjasnější tvář. [12]

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Flp 4,6.

[2]   Srov. tamtéž, 7.9; Est 13,9.10-11 (vstupní antifona).

[3]   Srov. Ž 80,9.12; Iz 5,1-7; Mt 21,41. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium (LG), věroučná konstituce o církvi, čl. 6.

[4]   Srov. Mt 21,42; Sk 4,11; 1 Petr 2,7; Ž 117,22. Viz LG 6.

[5]   Srov. Mt 21,33-43; Iz 5,1nn. Viz II. VAT.: Nostra aetate, deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím, čl. 4.

[6]   Srov. Mt 21,33-39; Flp 4,8; Řím 13,1-7.

[7]   Srov. Iz 5,1-2; Mt 21,43.

[8]   Srov. Iz 5,1n.

[9]   Srov. Mt 21,33nn; Ž 80,15-16.18.

[10] Srov. Ž 80,20; Mt 21,33-39.

[11] Srov. Flp 4,9; Iz 7,14; Mt 1,23.

[12] Srov. Ž 80,19n.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…