Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
27. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Sestry a bratři, Bůh nám daroval Ducha síly, lásky a rozvahy. [[1]] V tomto Duchu jej prosme:

Mocí tvého Ducha kéž stále roste počet těch, kdo vírou přijímají tebe, věčného Otce, a tvého Syna Ježíše, Spasitele světa. [2]

Shlédni na služebníky a služebnice Církve, ať nehledají osobní výsady ani prospěch, nýbrž tvou vůli a užitek svých sester a bratří. [3]

Osvěcuj ty, kdo jsou posláni tlumočit zjevené pravdy, aby je předávali v úplnosti a neporušenosti, slovem i životem, vzdor překážkám a protivenstvím. [3]

Přispěj na pomoc všem, na nichž je pácháno bezpráví a násilí proto, že ti důvěřují a slouží. [5]

Dej prozřít těm ze svých dětí, jež církevní učení vědomě překrucují či odmítají některou jeho podstatnou část. [6]

Podepři malověrné a pochybující; ty, kteří prožívají krizi víry nebo víru ztratili. [7]

Pomáhej nám zde shromážděným, ať ti za svou víru nepřestáváme děkovat, prožíváme ji radostně a vytrváme v ní až do konce. [8]

Bože, náš nebeský Otče, slyš naše pokorné prosby;

přijď na pomoc svému lidu a všem, které ti s důvěrou svěřujeme. [9]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

________________________

[[1]] Srov. 2 Tim 1,7 (Český ekumenický překlad).

[2] Srov. tamtéž, v. 14.

[3] Srov. Lk 17,7-10.

[4] Srov. 2 Tim 1,8.13n. Srov. PAVEL VI.: Evangelii nuntiandi, apoštolská exhortace z 8. prosince 1975, čl. 21–22.

[5] Srov. Hab 1,2-3; Lk 17,5-10.

[6] Viz Ž 95,7c-8a.

[7] Srov. Lk 17,5.

[8] Viz 2 Tim 1,13-14.

[9] Srov. Ž 95,7; Hab 1,2.

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.