Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
28. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Milovaní, prosme Boha, našeho dobrého Otce, který z bohatství svých darů štědře rozdává: [1]
  1. Žehnej papeži Františkovi, všem biskupům a kněžím, aby jako odvážní, moudří pastýři vedli tvůj lid po správných cestách. [2]
  2. Přiváděj věřící k tomu, aby se cítili církví a vzali na sebe svůj díl odpovědnosti za ni. [3]
  3. Pomáhej každému, kdo je zván k životu z víry, aby tvé pozvání přijal. [4]
  4. Posiluj malomyslné a malověrné, ať uvěří, že s tebou dokáží mnohé, neboť ty můžeš všechno. [5]
  5. Uchraň národy a jejich obyvatele nebezpečí a pohrom, zvláště takových, které páchá lidská zloba. [6]
  6. Dej těm, kteří stíhají a trýzní tvoje služebníky, zakusit svou moc i slitovnost. [7]
  7. Doveď lidi, mající na rozdávání a schopné pomoci, k těm, kdo žijí v nedostatku a těžkostech. [8]
  8. Setři každou slzu z tváře opuštěných dětí, starých lidí a všech, na něž druzí zapomněli. [9]
  9. Shlédni na toto společenství, ať s radostí bereme ze stolu Slova a Chleba, který pro nás prostíráš. [10]
  10. Buď milostiv našim zemřelým: kéž jsou hodni Synovy svatební hostiny v nebi. [11]

 

Bože, náš Otče, věříme, že nám dáš

všechno, oč tě prosíme a co potřebujeme.

Tobě patří věčná sláva v Kristu Ježíši,

našem Pánu. Amen. [12]

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Iz 25,6-10a; Ž 23,1-6; Flp 4,19. Viz vstupní modlitba.

[2]   Srov. Ž 23,1nn.

[3]   Srov. Mt 22,1-14. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 796.

[4]   Srov. Mt 22,1nn.

[5]   Srov. Ž 23,4; 42,6-11.

[6]   Srov. Iz 25,6nn.

[7]   Srov. tamtéž, 10a; Mt 22,1-6.

[8]   Srov. Flp 4,12-14.19.

[9]   Srov. Iz 25,8.

[10] Srov. Ž 23,5; Iz 25,9. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 51, 55.

[11] Srov. Mt 22,8.14. Viz KKC 1027.

[12] Srov. Flp 4,19-20; Ef 3,21.

 

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…