Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
29. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, v tomto radostném dni prosme dobrého Boha zvláště za to, aby se jeho slovo šířilo a naplnilo svět. [1]
  1. Bože Otče, vyzbroj svým Duchem hlasatele radostné zvěsti, aby získali tvému Synu za učedníky všechny národy. [2]
  2. Bože milosrdný, dej, aby účinnost evangelia zvláště vynikala v křesťanské pomoci nejpotřebnějším z lidí. [3]
  3. Bože Trojice, sjednoť křesťany v naší vlasti spoluprací na díle nové evangelizace. [4]
  4. Bože, který voláš každého jménem, pomáhej těm, kdo se obrátili, ať se pevně drží slova života a najdou společenství, v němž tě budou moci chválit, svou víru sdílet a rozvíjet. [5]
  5. Bože, který řídíš národy podle práva, učiň pozemské vládce nástroji své prozřetelnosti, spravedlnosti a pokoje. [6]
  6. Bože mocný, dej odvahu věřícím svíraným totalitními režimy a ideologiemi, ať poslouchají více tebe než lidi. [7]
  7. Bože silný, posiluj ty, kdo snášejí obtíže spojené s hlásáním evangelia, aby jejich svědectví a oběti byly o to větší setbou nových křesťanů. [8]
  8. Bože, náš Otče, učiň, ať i my o Kristu svědčíme otevřeným srdcem, láskyplným slovem a ochotnýma rukama. [9]
  9. Bože věčný, dopřej těm, kdo se stali tvými dětmi a svědky, spatřit tě jednou tváří v tvář a bez konce tě oslavovat. [10]

 

Milostivý Bože, naplň svou mocí všechen svůj lid,

ať je jeho víra účinná, láska obětavá a naděje vytrvalá,

aby se tvá spása rozšířila až do končin země. [11]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

________________________

[[1]]   Srov. 1 Sol 1,8.

[2]   Srov. Mt 28,18-20; 1 Sol 1,5.

[3]   Srov. 1 Sol 1,5. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Ad gentes, dekret o misijní činnosti církve, čl. 12.

[4]   Viz sv. JAN PAVEL II.: Redemptoris missio, encyklika o stálé platnosti misijního poslání ze 7. prosince 1990, čl. 33.

[5]   Srov. Iz 43,1; 45,3.4; Flp 2,16a; Ž 96,1nn.

[6]   Srov. Ž 96,10c; Iz 45,1.4-6; Mt 22,15-21.

[7]   Srov. Mt 22,21; Sk 5,29. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 2242.

[8]   Viz KKC 852.

[9]   Srov. 1 Sol 1,3.

[10] Srov. Ž 96,6.7-8.

[11] Srov. 1 Sol 1,1.3; Iz 49,6.

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.