Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
29. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, v tomto radostném dni prosme dobrého Boha zvláště za to, aby se jeho slovo šířilo a naplnilo svět. [1]
  1. Bože Otče, vyzbroj svým Duchem hlasatele radostné zvěsti, aby získali tvému Synu za učedníky všechny národy. [2]
  2. Bože milosrdný, dej, aby účinnost evangelia zvláště vynikala v křesťanské pomoci nejpotřebnějším z lidí. [3]
  3. Bože Trojice, sjednoť křesťany v naší vlasti spoluprací na díle nové evangelizace. [4]
  4. Bože, který voláš každého jménem, pomáhej těm, kdo se obrátili, ať se pevně drží slova života a najdou společenství, v němž tě budou moci chválit, svou víru sdílet a rozvíjet. [5]
  5. Bože, který řídíš národy podle práva, učiň pozemské vládce nástroji své prozřetelnosti, spravedlnosti a pokoje. [6]
  6. Bože mocný, dej odvahu věřícím svíraným totalitními režimy a ideologiemi, ať poslouchají více tebe než lidi. [7]
  7. Bože silný, posiluj ty, kdo snášejí obtíže spojené s hlásáním evangelia, aby jejich svědectví a oběti byly o to větší setbou nových křesťanů. [8]
  8. Bože, náš Otče, učiň, ať i my o Kristu svědčíme otevřeným srdcem, láskyplným slovem a ochotnýma rukama. [9]
  9. Bože věčný, dopřej těm, kdo se stali tvými dětmi a svědky, spatřit tě jednou tváří v tvář a bez konce tě oslavovat. [10]

 

Milostivý Bože, naplň svou mocí všechen svůj lid,

ať je jeho víra účinná, láska obětavá a naděje vytrvalá,

aby se tvá spása rozšířila až do končin země. [11]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

________________________

[[1]]   Srov. 1 Sol 1,8.

[2]   Srov. Mt 28,18-20; 1 Sol 1,5.

[3]   Srov. 1 Sol 1,5. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Ad gentes, dekret o misijní činnosti církve, čl. 12.

[4]   Viz sv. JAN PAVEL II.: Redemptoris missio, encyklika o stálé platnosti misijního poslání ze 7. prosince 1990, čl. 33.

[5]   Srov. Iz 43,1; 45,3.4; Flp 2,16a; Ž 96,1nn.

[6]   Srov. Ž 96,10c; Iz 45,1.4-6; Mt 22,15-21.

[7]   Srov. Mt 22,21; Sk 5,29. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 2242.

[8]   Viz KKC 852.

[9]   Srov. 1 Sol 1,3.

[10] Srov. Ž 96,6.7-8.

[11] Srov. 1 Sol 1,1.3; Iz 49,6.

Čtení z dnešního dne: Pátek 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Pouze Lukáš, „milý lékař“ je v těžké chvíli s Pavlem. Kéž je mi vzorem ve své stálosti! Jeho evangeliu vděčíme za popis událostí z Ježíšova dětství a přiblížení Ježíšovy matky Marie.

Zdroj: Nedělní liturgie

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Panna Maria Růžencová

(6. 10. 2019) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2019) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…