Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus A)
3. neděle postní - A / přímluvy

Se samařskou ženou dnes prosme Pána, aby nám dal vodu živou, a vzývejme ho: Pane, smiluj se. [1]

 

1. Svůj svatý lid, stádce vedené tvou rukou, uchraň veškerého sváru, bludu a rozdělení. [2]

2. Posiluj čekatele křtu, ať jsou uzdraveni z následků hříchů, vyproštěni z moci zla a Zlého. [3]

3. Pro tvoje slovo a naše svědectví kéž v tebe uvěří naši nevěřící spoluobčané. [4]

4. Obměkči srdce lidí tohoto pokolení, ať se nezničí svou bojechtivostí, mravní nevázaností a náboženskou lhostejností. [5] 

5. Pomáhej pracovníkům a dobrovolníkům, kteří denně nasazují životy a zdraví při pomoci bližním. [6]

6. Buď milostiv obětem sucha, hladomorů, přírodních pohrom, epidemií a všem, které nelze zachránit lidskými silami. [7]

7. Mužům a ženám, žijícím spolu bez manželské smlouvy, dej ocenit dobra a vznešenost manželství. [8]

8. Pamatuj na nás a naši farnost, ať se v postní době hojně sytíme tvým slovem, svátostmi, modlitbou a konáním tvé vůle. [9]

9. S nadějí, že dosáhnou tvé slávy, svěřujeme ti naše zemřelé. [10] 

Pane Ježíši, dej, ať jsme pravými Božími ctiteli,
kteří uctívají Otce v Duchu a Pravdě. [11]
Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem
v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

 

________________________
[ ]   Srov. Jan 4,10-15.
[2]   Srov. Ex 17,3-7; Ž 95,7-9. 
[3]   Viz Úvod k obřadům uvedení do křesťanského života, čl. 25a. Srov. Příprava dospělých na křest: pomůcka pro ty, kteří vedou přípravu, Praha: Pastorační středisko sv. Vojtěcha při AP, 2001, s. 20, 21.
[4]   Srov. Jan 4,28-30.39-42.
[5]   Srov. Ž 95,7-8.
[6]   Srov. Řím 5,7.
[7]   Srov. Ex 17,1-6.
[8]   Srov. Jan 4,16-18. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 47–52.
[9]   Srov. Jan 4,31-34.
[10] Srov. Řím 5,2 (Český ekumenický překlad).
[11] Srov. Jan 4,23-24; 14,6.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 53,10-11; Žalm 33; Žid 4,14-16
Mk 10,35-45

Je smutné sledovat, jak sami učedníci mnohdy Ježíšovi nerozumí. Pán nepřinesl novou formu politického uspořádání či rozdělení si světa. On přinesl spásu. Dokážeme tyto skutečnosti od sebe oddělit? Zdá se, že člověk přemýšlí jen v kontextu vlastního světa, sebezajištění, ohodnocení, moci… Jak jen vysvětlit, že spása nesouvisí s otázkou peněz či politického vlivu? Jak jen přesvědčit člověka, že v jeho životě jde o cosi věčného, co nekončí např. ztrátou funkce? Vzájemné pochopení znamená hledat, co nám druhý sděluje, snažit se vcítit do jeho myšlení, strachů, radostí, vizí, jak to činí Kristus. Teprve pak je možné uplatnit kritiku, protože jsme porozuměli a můžeme vidět chyby v logické či emocionální myšlenkové struktuře člověka, kterému nasloucháme. Ale to znamená být připraven korigovat svět vlastních představ, snů a zvyků.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve