Víra nám pomáhá přijímat i porážky a utrpení s vědomím, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
3. neděle postní - B / přímluvy

Drahé sestry a bratři, skrze Slovo, které vyšlo z Božích úst, pojďme nyní vzývat svého společného Otce: [1]
  1. Ty, který jsi řekl: „Nebudeš mít jiné bohy mimo mě“, dej Církvi jít v Kristových šlépějích, ať všechny učí, že ty jsi Bůh pravý, milující a milosrdný Otec všech. [2]
  2. Ty, který jsi řekl: „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha“, odpusť všem, kdo se ve jménu tvém dopouštějí násilí. [3]
  3. Ty, který jsi řekl: „Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý,“ uč lidi dnešní doby rozlišovat mezi všedním a svátečním, aby se tvůj den stal i jejich dnem. [4]
  4. Ty, který jsi řekl: „Cti svého otce i svou matku“, pomáhej každému vážit si svých rodičů, prarodičů, příbuzných i těch, kdo role otců a matek zastávají v společenském životě. [5]
  5. Ty, který jsi řekl: „Nezabiješ“, rozpomeň se na všechny nevinné životy zmařené ještě před narozením, ve válkách, cizí i vlastní rukou, v nevyléčitelné nemoci či stáří. [6]
  6. Ty, který jsi řekl: „Nezcizoložíš“, dej všem, ať manželství pokládají za nedotknutelné; učí se správně užívat sil určených k předávání života. [7]
  7. Ty, který jsi řekl: „Nepokradeš“, dopřej obrácení těm, pro něž je důvěřivost, slabost a krajní nouze druhých zdrojem vlastního obohacení. [8]
  8. Ty, který jsi řekl: „Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu“, veď pracovníky v médiích, ať slouží pravdě a neporušují lásku; dbají o čest jednotlivců a prospěch celých národů. [9]
  9. Ty, který jsi řekl: „Nebudeš dychtit vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu“, rozmnož naši touhu lámat se a rozdávat druhým jako Ježíš v eucharistii. [10]
  10. Ty, který jsi Zákon a Proroky naplnil ve svém jednorozeném Synu, učiň, ať v něm každý dosáhne svého konečného cíle. [11]

 

Dobrý Otče, ty víš, co je v nás – lidech. Chceš-li, přijmi

naše prosby ve své moudrosti, moci a nekonečné lásce,

kterou je tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus. [12]

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

________________________

[1] Srov. Jan 1,1-18; 2,14-17; Iz 55,10.

[2] Viz Ex 20,3; Dt 5,7; Mt 6,9-13; Lk 11,1-4; Jan 17,1-3.

[3] Viz Ex 20,7; Dt 5,11. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva na mezináboženském setkání, Tirana 21. září 2014.

[4] Viz Dt 5,12 (Český ekumenický překlad); Ex 5,8.

[5] Viz Ex 20,8; Dt 5,16; Mk 7,10-13.

[6] Viz Ex 20,13; Dt 5,17; Mt 5,21-26 par. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 2268–2283.

[7] Viz Ex 20,14; Dt 5,18; Mt 5,27-28.31-32; 19,3-12. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 47–52.

[8] Viz Ex 20,15; Dt 5,19; Mt 5,33.

[9] Viz Ex 20,16; Dt 5,20. Viz II. VAT.: Inter mirifica, dekret o hromadných sdělovacích prostředcích. Srov. KKC 2497, 2493–2499.

[10] Viz Ex 20,17; Dt 5; Mk 6,41; 8,6; 14,22 par.

[11] Srov. Mt 5,17; 1 Tim 2,3-6.

[12] Srov. Jan 2,24-25; 3,16; 1 Kor 1,24. 

Čtení z dnešního dne: Úterý 30. 11., svátek sv. Ondřeje

Řím 10,9-18; Žl 19; ; Mt 4,18-22

Komentář k Mt 4,18-22: Ondřej a Petr byli rodní bratři. Chci dnes prosit za jednotu církve a děkovat za to, že srdečné lidské vztahy napomáhají šíření evangelia. Ono se nešíří „samo“, ale právě s naší pomocí.

Zdroj: Nedělní liturgie

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2021) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2021) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)