Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
3. neděle postní - B / přímluvy

Drahé sestry a bratři, skrze Slovo, které vyšlo z Božích úst, pojďme nyní vzývat svého společného Otce: [1]
  1. Ty, který jsi řekl: „Nebudeš mít jiné bohy mimo mě“, dej Církvi jít v Kristových šlépějích, ať všechny učí, že ty jsi Bůh pravý, milující a milosrdný Otec všech. [2]
  2. Ty, který jsi řekl: „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha“, odpusť všem, kdo se ve jménu tvém dopouštějí násilí. [3]
  3. Ty, který jsi řekl: „Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý,“ uč lidi dnešní doby rozlišovat mezi všedním a svátečním, aby se tvůj den stal i jejich dnem. [4]
  4. Ty, který jsi řekl: „Cti svého otce i svou matku“, pomáhej každému vážit si svých rodičů, prarodičů, příbuzných i těch, kdo role otců a matek zastávají v společenském životě. [5]
  5. Ty, který jsi řekl: „Nezabiješ“, rozpomeň se na všechny nevinné životy zmařené ještě před narozením, ve válkách, cizí i vlastní rukou, v nevyléčitelné nemoci či stáří. [6]
  6. Ty, který jsi řekl: „Nezcizoložíš“, dej všem, ať manželství pokládají za nedotknutelné; učí se správně užívat sil určených k předávání života. [7]
  7. Ty, který jsi řekl: „Nepokradeš“, dopřej obrácení těm, pro něž je důvěřivost, slabost a krajní nouze druhých zdrojem vlastního obohacení. [8]
  8. Ty, který jsi řekl: „Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu“, veď pracovníky v médiích, ať slouží pravdě a neporušují lásku; dbají o čest jednotlivců a prospěch celých národů. [9]
  9. Ty, který jsi řekl: „Nebudeš dychtit vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu“, rozmnož naši touhu lámat se a rozdávat druhým jako Ježíš v eucharistii. [10]
  10. Ty, který jsi Zákon a Proroky naplnil ve svém jednorozeném Synu, učiň, ať v něm každý dosáhne svého konečného cíle. [11]

 

Dobrý Otče, ty víš, co je v nás – lidech. Chceš-li, přijmi

naše prosby ve své moudrosti, moci a nekonečné lásce,

kterou je tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus. [12]

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

________________________

[1] Srov. Jan 1,1-18; 2,14-17; Iz 55,10.

[2] Viz Ex 20,3; Dt 5,7; Mt 6,9-13; Lk 11,1-4; Jan 17,1-3.

[3] Viz Ex 20,7; Dt 5,11. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva na mezináboženském setkání, Tirana 21. září 2014.

[4] Viz Dt 5,12 (Český ekumenický překlad); Ex 5,8.

[5] Viz Ex 20,8; Dt 5,16; Mk 7,10-13.

[6] Viz Ex 20,13; Dt 5,17; Mt 5,21-26 par. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 2268–2283.

[7] Viz Ex 20,14; Dt 5,18; Mt 5,27-28.31-32; 19,3-12. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 47–52.

[8] Viz Ex 20,15; Dt 5,19; Mt 5,33.

[9] Viz Ex 20,16; Dt 5,20. Viz II. VAT.: Inter mirifica, dekret o hromadných sdělovacích prostředcích. Srov. KKC 2497, 2493–2499.

[10] Viz Ex 20,17; Dt 5; Mk 6,41; 8,6; 14,22 par.

[11] Srov. Mt 5,17; 1 Tim 2,3-6.

[12] Srov. Jan 2,24-25; 3,16; 1 Kor 1,24. 

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.