Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
3. neděle v mezidobí – A / přímluvy

K tomu, který nás povolal do svého společenství, společně volejme: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Žehnej svaté Církvi, aby vstříc tvému království šla cestou pokání a trvalé obnovy. [2]
  2. Pomáhej těm, které jsi učinil rybáři lidí, věrně hlásat evangelium, křtít a učit; být nástroji tvého milosrdenství a uzdravování. [3]
  3. Otevři srdce těch, které voláš ke kněžství a zasvěcenému životu, aby ti řekli své "ano" jako tvá matka Maria a tvoji apoštolové. [4]
  4. Lidem chodícím ve tmě daruj světlo víry, ať v tobě najdou svou spásu a štít, ať se radují ve svobodě Božích dětí. [5]
  5. Jako jsi oslavil Galileu pohanů tím, že ses v ní usadil, oslav také naši vlast a všechny, kteří ji obývají. [6]
  6. Ty, který jsi uzdravoval každou nemoc a chorobu v lidu, dej, ať stojíme na blízku těm, kdo se pro nemoc nebo stáří neobejdou bez pomoci druhých. [7]
  7. Prosíme za naši farní rodinu, ať žijeme v jednotě smýšlení i přesvědčení, beze sváru a stranictví. [8]
  8. Posiluj naši víru a naději, že uzříme tvé blaho v zemi živých společně s těmi, kteří nás tam předešli. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, přijmi tyto prosby i vše,

oč tě žádáme a po čem toužíme ve svém srdci. [10]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

__________________________

[1] Srov. Mt 4,18-22.

[2] Srov. tamtéž, v. 17; Mk 1,15. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 5, 8.

[3] Srov. Mt 4,18-23; 28,18-20; Řím 12,15; 1 Kor 1,17. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1420–1421, 1592. iz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva ze dne 14. ledna 2014 na téma 1 Sam 1,9-20; Mk 1,21b-28.

[4] Srov. Mt 4,18-22; Lk 1,26-38.

[5] Srov. Ž 27,1; Iz 9,1-3; Mt 4,17; Řím 8,21.

[6] Srov. Iz 8,23; Mt 4,13-16

[7] Srov. Mt 4,23. Viz Český ekumenický překlad (ČEP).

[8] Srov. 1 Kor 1,10-13 (viz ČEP).

[9] Srov. Ž 27,13.

[10] Srov. tamtéž, v. 4.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…