Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
3. neděle velikonoční - B / přímluvy

Sestry a bratři, vzývejme toho, který se obětoval za naše hříchy a byl vzkříšen pro naše ospravedlnění: [1]

 

 1. Naplň svou Církev nadšením těch, kdo s tebou jedli a pili po tvém zmrtvýchvstání. [2]
 2. Otevři mysl a srdce věřících, aby rozuměli Písmu, milovali je a podle něj žili. [3]
 3. Pomoz nově pokřtěným najít v Církvi místo, kde budou šťastní a zúročí, cos jim daroval. [4]
 4. Obdaruj křesťany radostným pokojem, jenž překoná všechna rozdělení. [5]
 5. Zaplaš stíny a smutky svých služebníků světlem dne, který nezná západu. [6]
 6. Ukaž těm, kteří tě neznají, jak nádherným dobrodružstvím je život s tebou. [7]
 7. Pověz malověrným a bloudícím, že s tebou není nikdy pozdě začít znovu. [8]
 8. Vysvoboď každého, koho závislost zbavila vůle něco se sebou dělat. [9]
 9. Dopřej všem ženám, mužům a dětem usínat v míru a probouzet se v bezpečí. [10]
 10. Dej naší farní rodině svědčit o tvé slávě a poznávat tě při lámání chleba. [11]
 11. Přizvi naše zesnulé k slavení nebeských Velikonoc. [12]

 

Pane Ježíši, ty jsi náš přímluvce u Otce,

ty slyšíš, když k tobě voláme. [13]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Řím 4,25; Sk 3,13-15; 1 Jan 2,1-2.

[2]   Srov. Lk 24,35-48 par; Sk 10,41.

[3]   Srov. Lk 24,45; 1 Jan 2,3-5a.

[4]   Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1267–1270.

[5]   Srov. Lk 24,36-43. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva ze dne 3. prosince 2013 na téma Iz 11,1-10; Lk 10,21-24. 

[6]   Srov. vstupní modlitba. Viz KKC 1166. Viz Velikonoční chvalozpěv (Exsultet).

[7]   Srov. Lk 24,35nn; Ž 4,7a.

[8]   Srov. Sk 3,19; 1 Jan 2,1n.

[9]   Srov. Ž 4,2b.7; Sk 3,19.

[10] Srov. Ž 4,9.

[11] Srov. Lk 24,35-36.46-48; Sk 3,15.

[12] Srov. KKC 1136–1139.

[13] Srov. Ž 4,4b (Český ekumenický překlad); 1 Jan 2,1b; Řím 8,4; Žid 7,25; 9,24.

Čtení z dnešního dne: Pondělí Pondělí 22. 7. 2024, Svátek sv. Marie Magdalény

Pís 3,1-4a;

Komentář k Jan 20,1.11-18: Radost, kterou tohoto jitra prožila Marie Magdalena v zahradě, ať mě provází celý den. A ve chvílích, kdy je nám do pláče, nebojme se mu svěřit. Snažme se jej pak poznat po hlase…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2024) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. 

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2024) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)