Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
3. neděle velikonoční - C / přímluvy

Jako kdysi učedníkům u Tiberiadského moře ukazuje Ježíš i nám svoji moc proměnit lopotu a smutky v požehnání a radost.

 

Jako kdysi učedníkům u Tiberiadského moře ukazuje Ježíš i nám svoji moc proměnit lopotu a smutky v požehnání a radost. [1] Odevzdáni do jeho vůle volejme: Pane, smiluj se.

 

  1. Vítězný Kriste, prosíme za blaho a rozhojnění tvého lidu, nechť je na všech místech světa vzdávána čest, sláva a chvála tvému jménu. [2]
  2. Žehnej našemu papeži Františkovi a veď ho svým svatým Duchem, ať církvi těchto dnů vtiskává podobu, kterou si přeješ ty sám. [3]
  3. Svou velikou milostí posiluj ty, kdo žijí čestně a poctivě v duchu křesťanských zásad, avšak pokřtěni nejsou, ať najdou odvahu zcela se k tobě přimknout a přijmout koupel znovuzrození. [4]
  4. Pokorně prosíme za svět bez válek, násilí, projevů nepřátelství, a za všechny politiky, vlivné osoby i lidi dobré vůle, ať se na budování takového světa aktivně podílejí.
  5. Buď vzpruhou bratřím a sestrám, kterým je bráněno šířit tvoje učení a pro tvoje jméno trpí příkoří, ať statečně a s radostnou myslí vytrvají. [5]
  6. Pomáhej lidem nemajetným a sociálně vyloučeným, také v těch, kteří je potkávají, aby se stali všímavými k potřebám slabších a učili se jim s láskou sloužit. [6]
  7. Pamatuj i na toto naše společenství, ať tě po vzoru milovaného učedníka a apoštola Petra poznáváme ve svém každodenním životě a s opravdovou láskou tě následujeme. [7]
  8. Buď milostiv všem zemřelým, a potěš ty, kdo těžce a bolestně nesou odchod svých blízkých.

 

Pane Ježíši Kriste, tyto i ostatní své prosby

ti předkládáme s vděčností, že nás v tomto dni vzkříšení

přijímáš do svého společenství, chystáš pro nás

velikonoční hostinu a zveš nás k ní.

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. [8] Amen.

 

________________________

[1] Viz Jan 21,1-19.

[2] Srov. Sk 5,41; Zj 5,12.13; Ž 30,5.

[3] Viz Jan 21,15-19.

[4] Srov. II. vatikánský koncil: věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 16.

[5] Srov. Sk 5,28.41. Viz Český ekumenický překlad.

[6] Viz promluva papeže Františka, pronesená při mši svaté na památku Večeře Páně slavené na Zelený čtvrtek dne 28. března 2013 v nápravném zařízení pro mladistvé v Casal del Marmo v Římě.

[7] Srov. Jan 21,7a.15-19.

[8] Viz tamtéž, vv. 9-13; Ž 30,13b. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 2191.

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 6. 5.

Sk 15,7-21; Jan 15,9-11

Komentář k Jan 15,9-11: Zůstávání v Jeho lásce je především radost. Snažím se o to, aby se můj vztah k Ježíši navenek projevoval radostí k mému okolí, k mým nejbližším?

Zdroj: Nedělní liturgie

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.

Den modliteb za pronásledované křesťany

(6. 5. 2021) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

(5. 5. 2021) Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a…

Celosvětový růžencový maraton v květnu

Celosvětový růžencový maraton v květnu
(30. 4. 2021) Papež František vyzývá ke společné modlitbě růžence v květnu. Na každý den je připravený jeden konkrétní…

Květen - měsíc Panny Marie

(30. 4. 2021) Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.

Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet)

(30. 4. 2021) Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd
(29. 4. 2021) Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.…

1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce

(29. 4. 2021) Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu.

Jan Pavel II.

Jan Pavel II.
(27. 4. 2021) 27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu svatořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna…