Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
30. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Pán Ježíš nás učí, že milovat Boha a bližního je naplněním posvátného zákona. Prosme jeho i našeho nebeského Otce, aby v nás rozhojnil lásku i schopnost dávat ji a přijímat. [1]
  1. Pomáhej všem svým dětem, aby lásku k tobě, Bohu neviditelnému, osvědčovali na bližních, které mají vedle sebe. [2]
  2. Veď svým Duchem papeže Františka a všechny, kdo usilují o Církev blízkou dnešním lidem, zvláště chudým a všem, kteří nějak trpí. [3]
  3. Žehnej novým místním církvím, nechť jsou světu živým svědectvím o tvé moci a ustavičném působení. [4]
  4. Dotkni se srdcí našich současníků, ať se od novodobých model obrátí k tobě, Bohu živému a pravému. [5]
  5. Uchop za ruku ty, kdo se stali poutníky a cizinci kvůli hladu a válce, aby našli spočinutí, otevřená srdce lidí a vše potřebné k důstojnému životu. [6]
  6. Vzbuď soucit v těch, kdo nutí ženy a děti k otrockým pracím; využívají tísně a důvěřivosti druhých k vlastnímu obohacení. [7]
  7. Dopřej sílu slabým, osvobození neprávem stíhaným, vítězství těm, kdo v očích lidí prohrávají. [8]
  8. Dej nám, tvořícím toto společenství, ať se ze srdce radujeme v Kristu radostí stálou a nakažlivou pro naše okolí. [9]
  9. Shlédni na všechny, kdo se dnes shromažďují ke tvé oslavě, ať žijí a jednají tak, aby po vezdejší pouti měli život věčný. [10]

 

Bože, který ses ve svém Synu zjevil jako Láska,

učiň, ať se ti den ze dne více podobáme. [11]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

________________________

[[1]]   Srov. Mt 22,37-40; Řím 13,9-10. Viz Katechismus katolické církve, čl. 2055.

[2]   Srov. Ž 18,2; Mt 22,34-40.

[3]   Srov. Ex 22,20-26. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 1.

[4]   Srov. 1 Sol 1,6-8.

[5]   Srov. tamtéž, 9. Viz BENEDIKT XVI.: Promluva při liturgii před Invalidovnou v Paříži, 13. září 2008.

[6]   Srov. Ex 22,20.

[7]   Srov. tamtéž, 21-26.

[8]   Srov. Ž 18,1-2.4c.51ab.

[9]   Srov. Ž 105,3-4 (vstupní antifona); 1 Sol 1,6; Flp 4,4.

[10] Srov. 1 Sol 1,10.

[11] Srov. Mt 22,37nn; 1 Jan 4,8.16; Žid 1,2.

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.