Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
30. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Pán Ježíš nás učí, že milovat Boha a bližního je naplněním posvátného zákona. Prosme jeho i našeho nebeského Otce, aby v nás rozhojnil lásku i schopnost dávat ji a přijímat. [1]
  1. Pomáhej všem svým dětem, aby lásku k tobě, Bohu neviditelnému, osvědčovali na bližních, které mají vedle sebe. [2]
  2. Veď svým Duchem papeže Františka a všechny, kdo usilují o Církev blízkou dnešním lidem, zvláště chudým a všem, kteří nějak trpí. [3]
  3. Žehnej novým místním církvím, nechť jsou světu živým svědectvím o tvé moci a ustavičném působení. [4]
  4. Dotkni se srdcí našich současníků, ať se od novodobých model obrátí k tobě, Bohu živému a pravému. [5]
  5. Uchop za ruku ty, kdo se stali poutníky a cizinci kvůli hladu a válce, aby našli spočinutí, otevřená srdce lidí a vše potřebné k důstojnému životu. [6]
  6. Vzbuď soucit v těch, kdo nutí ženy a děti k otrockým pracím; využívají tísně a důvěřivosti druhých k vlastnímu obohacení. [7]
  7. Dopřej sílu slabým, osvobození neprávem stíhaným, vítězství těm, kdo v očích lidí prohrávají. [8]
  8. Dej nám, tvořícím toto společenství, ať se ze srdce radujeme v Kristu radostí stálou a nakažlivou pro naše okolí. [9]
  9. Shlédni na všechny, kdo se dnes shromažďují ke tvé oslavě, ať žijí a jednají tak, aby po vezdejší pouti měli život věčný. [10]

 

Bože, který ses ve svém Synu zjevil jako Láska,

učiň, ať se ti den ze dne více podobáme. [11]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

________________________

[[1]]   Srov. Mt 22,37-40; Řím 13,9-10. Viz Katechismus katolické církve, čl. 2055.

[2]   Srov. Ž 18,2; Mt 22,34-40.

[3]   Srov. Ex 22,20-26. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 1.

[4]   Srov. 1 Sol 1,6-8.

[5]   Srov. tamtéž, 9. Viz BENEDIKT XVI.: Promluva při liturgii před Invalidovnou v Paříži, 13. září 2008.

[6]   Srov. Ex 22,20.

[7]   Srov. tamtéž, 21-26.

[8]   Srov. Ž 18,1-2.4c.51ab.

[9]   Srov. Ž 105,3-4 (vstupní antifona); 1 Sol 1,6; Flp 4,4.

[10] Srov. 1 Sol 1,10.

[11] Srov. Mt 22,37nn; 1 Jan 4,8.16; Žid 1,2.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…