Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
31. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Bratři a sestry, svěřme se milosrdenství Hospodina, našeho Boha, prosíce: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Mocí svatého Ducha veď svůj křesťanský lid, ať má trvalou zálibu v konání dobra a jeho víra se projevuje skutky. [2]  
  2. Ty, jenž jsi učinil a miluješ všechno, co jest, pomáhej lidstvu, ať dílo tvých rukou spravuje, zvelebuje a chrání pro toto i příští pokolení. [3]
  3. Kéž lidské děti, hledající smysl bytí, zatouží po setkání s tebou; s radostí tě přijmou do svých životů a dojdou účasti na svátostech spásy. [4]  
  4. Prosíme za ty, kdo jsou ve stavu těžkého hříchu nebo v područí Zlého, aby byli zachráněni pro život věčný. [5]
  5. Odprošujeme tě za životy zmařené umělými potraty a antikoncepcí. [6]
  6. Žehnej místnímu společenství, ať svědomitě konáme své každodenní práce, ale nezapomínáme přitom na věci poslední ani Kristův slavný příchod. [7]
  7. Spolu s Pannou Marií, tvými anděly a svatými vyprošujeme věrným zemřelým věčné světlo a pokoj. [8]

 

Pane, náš Bože, shovívavý a plný lásky,

slyš a přijmi naše zbožné prosby, chvály i děkování;

ty, který žiješ a vládneš po všechny věky věků. Amen. [9]

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 145,8.

[2] Srov. 2 Sol 1,11-12.

[3] Srov. Mdr 11,24-26; Ž 145,9. Viz Český misál: Preface 5. pro neděle v mezidobí.

[4] Srov. Lk 19,2-4.6.9-10. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1127–1129.

[5] Srov. Ž 145,14; Mdr 11,23; 12,2; Lk 19,10.

[6] Srov. Mdr 12,1.6. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 51. Viz PAVEL VI.: Humanae vitae, encyklika o správném řádu sdělování lidského života (1968), čl. 14.

[7] Srov. 2 Sol 2,1n.

[8] Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 47–51.

[9] Srov. Ž 145,1-2.8-9.10-11.13.

 

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 22. 2., svátek Stolce sv. Petra

1. čtení - 1 Petr 5,1-4; Evangelium - Mt 16,13-19

Komentář k Mt 16,13-19: Užívání „klíčů“ musí provázet láska a odvaha jít občas proti zaběhlým zvyklostem. Dnes se mohu zvláště modlit za římského biskupa.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.