Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Advent (cyklus C)
4. NEDĚLE ADVENTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Shromážděni k oslavě láskyplného Otce, který nám ve svém Synu přináší mír a bezpečí (1), s radostnou důvěrou prosme:

1. Dobrý Bože, posiluj všechny, kteří ti náležejí, aby jako Panna Maria naslouchali tvému slovu, důvěřovali mu a svými životy na ně odpovídali. (2)

2. Pastýři Izraele (3), žehnej těm, jimž jsi svěřil svoje stádce, ať je vedou v Duchu Kristovy lásky a odevzdanosti do tvé vůle. (4)

3. Svůj mír a pokoj daruj obyvatelům území a míst, která jsou spjata s událostmi Ježíšova vtělení, narození, skrytého i veřejného života.

4. Dej zakusit všem, kteří jsou před tváří světa i před sebou samými malí, nepotřební a opovrhovaní, že v tvých očích jsou drahocenní a tvým srdcem milovaní. (5)

5. Pomáhej našemu společenství, ať se o svou radost umíme dělit s lidmi nevěřícími, váhavými a hledajícími, kteří mezi nás přicházejí či přijdou, aby pocítili, že i pro ně se tvůj Syn stal člověkem. (6)

6. Těm, které jsi povolal k sobě, dopřej uvidět jas svojí tváře a navěky velebit tvoje svaté jméno. (7)


Milosrdný Otče, kéž společně s Alžbětou plesáme ve tvém Duchu, že zcela nadosah máme tvé vtělené Slovo (8), tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a vládne po všechny věky věků. Amen.

 

(1) Srov. Mich 5,3-4.
(2) Srov. Lk 1,39-45.
(3) Srov. Ž 80,2.
(4) Srov. Žid 10,5-10.
(5) Srov. Mich 5,1.
(6) Srov. Lk 1,42-43; Žid 10,5.
(7) Srov. Ž 80,4.19.
(8) Srov. Lk 1,41-45.

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 53,10-11; Žalm 33; Žid 4,14-16
Mk 10,35-45

Je smutné sledovat, jak sami učedníci mnohdy Ježíšovi nerozumí. Pán nepřinesl novou formu politického uspořádání či rozdělení si světa. On přinesl spásu. Dokážeme tyto skutečnosti od sebe oddělit? Zdá se, že člověk přemýšlí jen v kontextu vlastního světa, sebezajištění, ohodnocení, moci… Jak jen vysvětlit, že spása nesouvisí s otázkou peněz či politického vlivu? Jak jen přesvědčit člověka, že v jeho životě jde o cosi věčného, co nekončí např. ztrátou funkce? Vzájemné pochopení znamená hledat, co nám druhý sděluje, snažit se vcítit do jeho myšlení, strachů, radostí, vizí, jak to činí Kristus. Teprve pak je možné uplatnit kritiku, protože jsme porozuměli a můžeme vidět chyby v logické či emocionální myšlenkové struktuře člověka, kterému nasloucháme. Ale to znamená být připraven korigovat svět vlastních představ, snů a zvyků.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve