Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus A)
4. neděle postní - A / přímluvy

Milovaní, prosme Pána – naši radost, světlo a uzdravení – slovy: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za Církev a všechny pokřtěné, ať všude a všem zvěstují, kdo je světlem světa. [2]
  2. Prosme za čekatele křtu, aby se jim otevřel vnitřní zrak; nežili už ve tmě, ale stali se světlem v Pánu. [3]
  3. Prosme za vladaře národů, ať se rozhodují a konají ve světle dobra, pravdy a spravedlnosti. [4]
  4. Prosme za nevidomé a slabozraké, aby své oči a světlo našli v milujících bližních. [5]
  5. Prosme za ty, kdo tápají v duchovní temnotě, aby se jim dostalo světla víry. [6]
  6. Prosme Pána za oběti sektářství a náboženského fanatismu, aby je osvítil a osvobodil Pravdou. [7]
  7. Prosme Pána, aby dal procitnout těm, kdo předstírají ctnost, ale potají se dopouštějí hříchu. [8]
  8. Prosme za toto společenství, abychom byli světlem a požehnáním pro naši obec a její obyvatele. [9]  
  9. Prosme za naše zemřelé, aby se v Otcově domě navěky těšili z Pánova světla. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, ty vidíš do srdcí a znáš všechna lidská přání.

Učiň, ať i my vidíme a žijeme tak, jak si to přeješ. [11]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Jan 9,1-41; Iz 66,10-11 (vstupní antifona této neděle).

[2]   Srov. tamtéž, 4-5. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 1.

[3]   Srov. Jan 9,10-11.35-39; Ef 5,8.

[4]   Srov. Ef 5,9.

[5]   Srov. Jan 9,1-4.

[6]   Srov. tamtéž, 30.35-39.

[7]   Srov. Ef 5,14; Jan 14,6.

[8]   Srov. Jan 9,35-39; Ef 5,11-12.

[9]   Srov. Ef 5,9nn.

[10] Srov. Ž 23,6.

[11] Srov. 1 Sam 16,7; Jan 9,6-7.17.35-38; Ef 5,10.

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 53,10-11; Žalm 33; Žid 4,14-16
Mk 10,35-45

Je smutné sledovat, jak sami učedníci mnohdy Ježíšovi nerozumí. Pán nepřinesl novou formu politického uspořádání či rozdělení si světa. On přinesl spásu. Dokážeme tyto skutečnosti od sebe oddělit? Zdá se, že člověk přemýšlí jen v kontextu vlastního světa, sebezajištění, ohodnocení, moci… Jak jen vysvětlit, že spása nesouvisí s otázkou peněz či politického vlivu? Jak jen přesvědčit člověka, že v jeho životě jde o cosi věčného, co nekončí např. ztrátou funkce? Vzájemné pochopení znamená hledat, co nám druhý sděluje, snažit se vcítit do jeho myšlení, strachů, radostí, vizí, jak to činí Kristus. Teprve pak je možné uplatnit kritiku, protože jsme porozuměli a můžeme vidět chyby v logické či emocionální myšlenkové struktuře člověka, kterému nasloucháme. Ale to znamená být připraven korigovat svět vlastních představ, snů a zvyků.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve