Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
4. neděle postní - B / přímluvy

Sestry a bratři, Bůh každého z nás miluje tak velikou láskou, že za nás dává svého vlastního Syna. Vděčni za tento dar společně prosme: [1]
  1. Prosíme tě, Bože, za tvou Církev, ať jejím jediným pravým bohatstvím je milost, kterou jsi nás spasil v Kristu Ježíši. [2]
  2. Prosíme tě za ty, kdo budou brzy pokřtěni, aby s vírou pohlédli na Kristův kříž, přijali kříž vlastní a následovali svého Vykupitele. [3]
  3. Prosíme tě za všechny, kdo vládnou a ovlivňují běh dějin, ať jsou dobrými nástroji v tvých rukou, třebaže tě neznají. [4]
  4. Prosíme tě za každého, kdo v těchto dnech přistoupí k svátosti smíření, aby v ní pocítil tvou otcovskou lásku a odnášel si radost. [5]
  5. Prosíme tě za věřící, kteří sázejí na výkon v modlitbě a sebezáporu, aby pochopili, že všechno je milost, a žasli nad tvou shovívavostí. [6]
  6. Prosíme tě za ty, kdo jsou zotročeni zlem a Zlým, ať je osvobodí nejvyšší dobro, kterým jsi ty sám. [7]
  7. Prosíme tě za ty, kdo žijí v příšeří obav a pochybností, aby je rozzářila pevná víra, která přemohla svět. [8]
  8. Prosíme tě za lidi trvale poznamenané nemocí nebo úrazem, aby je naplnila tvá útěcha, jež zármutek mění v radost. [9]
  9. Prosíme tě za naši farnost i jednoho každého z nás, ať konáním dobrých skutků a radostnou službou žijeme to, k čemu jsi nás stvořil. [10]
  10. Prosíme tě za všechny zemřelé, aby poznali, že tvé milosrdenství je mocnější než soud. [11]

 

Vyslyš nás, Bože, a zbav klamných představ o sobě,

ať v tobě vždy nalézáme dobrého, milujícího Otce,

kterého nám představil tvůj Syn Ježíš. [12]

Ten, který s tebou žije a vládne na věky věků. Amen.

 

________________________

[[1]] Srov. Jan 3,16-17; Ef 2,4-10; Řím 8,32.

[2] Srov. Ef 2,4-5; Jan 3,14-17; Mt 6,19-21.

[3] Srov. Jan 3,13-14; Mk 8,34 par.

[4] Srov. 2 Kron 36,14-16.19-23.

[5] Srov. Jan 3,16n; Ef 4nn.

[6] Srov. Ef 2,4-10.

[7] Srov. 2 Kron 36,19-23; Jan 3,14-18; Ef 2,4nn. Viz Dodatek k Českému misálu: modlitba nad lidem ze 4. neděle postní.

[8] Srov. Jan 3,14-21; 1 Jan 5,4-5.

[9] Srov. Ž 137,1-6; Iz 66,10-11 (vstupní antifona Laetare / Raduj se).

[10] Srov. Ef 2,10. Viz Český misál: 4. eucharistická modlitba.

[11] Srov. Jan 3,16-21; Pís 8,6.

[12] Srov. Jan 3,16n; Ef 2,4nn. Srov. odpověď na responsoriální žalm.

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.