Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
4. neděle postní - B / přímluvy

Sestry a bratři, Bůh každého z nás miluje tak velikou láskou, že za nás dává svého vlastního Syna. Vděčni za tento dar společně prosme: [1]
  1. Prosíme tě, Bože, za tvou Církev, ať jejím jediným pravým bohatstvím je milost, kterou jsi nás spasil v Kristu Ježíši. [2]
  2. Prosíme tě za ty, kdo budou brzy pokřtěni, aby s vírou pohlédli na Kristův kříž, přijali kříž vlastní a následovali svého Vykupitele. [3]
  3. Prosíme tě za všechny, kdo vládnou a ovlivňují běh dějin, ať jsou dobrými nástroji v tvých rukou, třebaže tě neznají. [4]
  4. Prosíme tě za každého, kdo v těchto dnech přistoupí k svátosti smíření, aby v ní pocítil tvou otcovskou lásku a odnášel si radost. [5]
  5. Prosíme tě za věřící, kteří sázejí na výkon v modlitbě a sebezáporu, aby pochopili, že všechno je milost, a žasli nad tvou shovívavostí. [6]
  6. Prosíme tě za ty, kdo jsou zotročeni zlem a Zlým, ať je osvobodí nejvyšší dobro, kterým jsi ty sám. [7]
  7. Prosíme tě za ty, kdo žijí v příšeří obav a pochybností, aby je rozzářila pevná víra, která přemohla svět. [8]
  8. Prosíme tě za lidi trvale poznamenané nemocí nebo úrazem, aby je naplnila tvá útěcha, jež zármutek mění v radost. [9]
  9. Prosíme tě za naši farnost i jednoho každého z nás, ať konáním dobrých skutků a radostnou službou žijeme to, k čemu jsi nás stvořil. [10]
  10. Prosíme tě za všechny zemřelé, aby poznali, že tvé milosrdenství je mocnější než soud. [11]

 

Vyslyš nás, Bože, a zbav klamných představ o sobě,

ať v tobě vždy nalézáme dobrého, milujícího Otce,

kterého nám představil tvůj Syn Ježíš. [12]

Ten, který s tebou žije a vládne na věky věků. Amen.

 

________________________

[[1]] Srov. Jan 3,16-17; Ef 2,4-10; Řím 8,32.

[2] Srov. Ef 2,4-5; Jan 3,14-17; Mt 6,19-21.

[3] Srov. Jan 3,13-14; Mk 8,34 par.

[4] Srov. 2 Kron 36,14-16.19-23.

[5] Srov. Jan 3,16n; Ef 4nn.

[6] Srov. Ef 2,4-10.

[7] Srov. 2 Kron 36,19-23; Jan 3,14-18; Ef 2,4nn. Viz Dodatek k Českému misálu: modlitba nad lidem ze 4. neděle postní.

[8] Srov. Jan 3,14-21; 1 Jan 5,4-5.

[9] Srov. Ž 137,1-6; Iz 66,10-11 (vstupní antifona Laetare / Raduj se).

[10] Srov. Ef 2,10. Viz Český misál: 4. eucharistická modlitba.

[11] Srov. Jan 3,16-21; Pís 8,6.

[12] Srov. Jan 3,16n; Ef 2,4nn. Srov. odpověď na responsoriální žalm.

Čtení z dnešního dne: Sobota 2.7.

1. čtení - Am 9,11-15; Evangelium – Mt 9,14-17

Komentář k Mt 9,14-17: Kristovo poselství vyžaduje stále nový přístup. Není určeno k zakonzervování. Nenechá se uzavřít do starých obalů! Je stále živé…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2022) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2022) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII.