Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
4. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Kristus je plností Božího zjevení i cílem, k němuž směřujeme. (1) Odevzdejme se mu a vzývejme ho: Pane, smiluj se.

1. Náš Pane a Bože, tys daroval církvi svého Ducha: dej, ať jeho mocí křesťané nade všechno kladou lásku a jejím konáním dávají světu najevo, komu náležejí. (2)

2. Pravou víru zažehni v těch, kdo tě nadšeně přijímají z touhy po mimořádnostech či řešení osobních obtíží, avšak nehodlají už s tebou žít a činit tvoji vůli. (3)

3. Ty, který jsi Sluncem spravedlnosti a Knížetem pokoje (4), pronikni světlem a mírem lidi ubíjené zlobou válek a zvůlí totalitních režimů.

4. Nechť tvá slova: „Já jsem s tebou, abych tě vysvobodil“ (5), dodají odvahy všem, které tíží vážná nemoc, následky úrazu a ztráta schopnosti se o sebe postarat.

5. Pamatuj i na nás, tvořící tuto farní rodinu (toto společenství), ať v každém úseku života slyšíme, k čemu nás voláš, a záměry, které s námi máš, ti pomáháme uskutečňovat. (6)

6. Těm, kdo tě na své pozemské pouti s láskou vyznávali, dej uvidět tě tváří v tvář (7) v nebeské slávě.

Pane Ježíši Kriste, Učiteli pravdy a lásky (8),
uč nás poznávat tvoji pravdu a vpravdě milovat tebe a své bližní;
ty, jenž žiješ a vládneš na věky věků.
Amen.

     
( ) Srov. Lk 4,21. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o Božím zjevení Dei Verbum, čl. 2. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 53.
(2) Srov. 1 Kor 12,31-13,13.
(3) Viz Lk 4,21-30.
(4) Viz označení neděle jako „Dne slunce“: KKC, čl. 1166. Srov. Iz 9,6; Jan 14,27. Viz Český misál: Obřad pozdravení pokoje.
(5) Srov. Jer 1,19. Srov. Ž 71,1-4a.
(6) Srov. Jer 1,4-5.17-19.
(7) Viz 1 Kor 13,12a.
(8) Srov. Lk 4,21-27.

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve