Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
4. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Kristus je plností Božího zjevení i cílem, k němuž směřujeme. (1) Odevzdejme se mu a vzývejme ho: Pane, smiluj se.

1. Náš Pane a Bože, tys daroval církvi svého Ducha: dej, ať jeho mocí křesťané nade všechno kladou lásku a jejím konáním dávají světu najevo, komu náležejí. (2)

2. Pravou víru zažehni v těch, kdo tě nadšeně přijímají z touhy po mimořádnostech či řešení osobních obtíží, avšak nehodlají už s tebou žít a činit tvoji vůli. (3)

3. Ty, který jsi Sluncem spravedlnosti a Knížetem pokoje (4), pronikni světlem a mírem lidi ubíjené zlobou válek a zvůlí totalitních režimů.

4. Nechť tvá slova: „Já jsem s tebou, abych tě vysvobodil“ (5), dodají odvahy všem, které tíží vážná nemoc, následky úrazu a ztráta schopnosti se o sebe postarat.

5. Pamatuj i na nás, tvořící tuto farní rodinu (toto společenství), ať v každém úseku života slyšíme, k čemu nás voláš, a záměry, které s námi máš, ti pomáháme uskutečňovat. (6)

6. Těm, kdo tě na své pozemské pouti s láskou vyznávali, dej uvidět tě tváří v tvář (7) v nebeské slávě.

Pane Ježíši Kriste, Učiteli pravdy a lásky (8),
uč nás poznávat tvoji pravdu a vpravdě milovat tebe a své bližní;
ty, jenž žiješ a vládneš na věky věků.
Amen.

     
( ) Srov. Lk 4,21. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o Božím zjevení Dei Verbum, čl. 2. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 53.
(2) Srov. 1 Kor 12,31-13,13.
(3) Viz Lk 4,21-30.
(4) Viz označení neděle jako „Dne slunce“: KKC, čl. 1166. Srov. Iz 9,6; Jan 14,27. Viz Český misál: Obřad pozdravení pokoje.
(5) Srov. Jer 1,19. Srov. Ž 71,1-4a.
(6) Srov. Jer 1,4-5.17-19.
(7) Viz 1 Kor 13,12a.
(8) Srov. Lk 4,21-27.

Čtení z dnešního dne: Úterý 27. 2.

1. čtení - Iz 1,10.16-20; Evangelium - Mt 23,1-12

Komentář k Mt 23,1-12: Ježíš nevyzývá k jejich svržení, odstranění, ani k revoluci. Ale ke změně chování „odzdola“. Kéž i mě doba postní inspiruje k opravdovosti.

Zdroj: Nedělní liturgie

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.