Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
4. neděle velikonoční - B / přímluvy

Sestry a bratři, dobrý pastýř je ten, který dává za ovce svůj život. Svého Dobrého a nejvyššího pastýře teď s důvěrou prosme: [1]
 1. Za papeže Františka, všechny biskupy a kněze, aby pásli tvou Církev, kterou jsi vykoupil vlastní krví. [2]
 2. Za všechen tvůj lid, aby tě poznával a miloval ve svých pastýřích. [3]
 3. Za ty, které voláš ke kněžství, aby tvůj hlas uslyšeli a stali se jeho ozvěnou. [4]
 4. Za nové Boží děti, aby byly požehnáním pro všechny, s nimiž se setkají. [5]
 5. Za celé křesťanstvo, aby se naplnilo tvé slovo: „Bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.“ [6]
 6. Za ty, kteří vládnou, ať se před nimi lidé nemusejí zodpovídat z dobrých skutků. [7]
 7. Za ty, kdo v pastýřské službě selhali nebo z ní odešli, abychom je nesoudili. [8]
 8. Za ztracené, zraněné a zbloudilé, ať se nechají tebou najít, ošetřit a odnést zpět k tvému stádu. [9]
 9. Za ty, kdo hledají recept na lásku, úspěch a bohatství, ať v tobě najdou spásu. [10]
 10. Za naše nemocné, aby tu s námi mohli stát před tebou zdraví. [11]
 11. Za kněze, kteří v naší farnosti působili a působí, aby byli tvou radostí a naším posvěcením. [12]
 12. Za naše zesnulé pastýře, ať mají tvou podobu a s tebou slaví nebeskou liturgii. [13]

 

To ty jsi, Pane Ježíši, náš vítězný Pastýř, naše spása;

ty nás vyslyšíš. [14] Ty, který žiješ a vládneš

po všechny věky věků. Amen.

   

________________________

[1]   Srov. Jan 10,11-15; 1 Petr 5,4. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 6.

[2]   Srov. Jan 10,11.14-15b.17-18; Sk 20,28.

[3]   Srov. Jan 10,14-15a.

[4]   Srov. tamtéž, 2-4.16c.

[5]   Srov. Ž 118,26; 1 Jan 3,1-2.

[6]   Viz Jan 10,16.

[7]   Srov. Ž 118,9; Sk 4,9.

[8]   Srov. Jan 10,12-13.

[9]   Srov. tamtéž, 11-18; Lk 15,1-7.

[10] Srov. Ž 118,21; Sk 4,12.

[11] Srov. Sk 4,10.

[12] Srov. Ž 118,1.26.28-29.

[13] Srov. 1 Jan 3,2. Viz II. VAT.: Optatam totius, dekret o výchově ke kněžství, čl. 8. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1326.

[14] Srov. Ž 118,21. Srov. vstupní modlitba. 

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…