Ježíšovo nanebevstoupení neznamená jeho nepřítomnost, ale to, že je mezi námi živý novým způsobem, - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
4. neděle velikonoční - c / Přímluvy

Sestry a bratři, přistupme společně k Pánu, Dobrému pastýři, který nás volá a vede k věčnému životu.

 

Sestry a bratři, přistupme společně k Pánu, Dobrému pastýři, který nás volá a vede k věčnému životu: [1]

 

  1. Pane Ježíši Kriste, prosíme za ty, kterým jsi svěřil svoje stádce, ať se zcela otevírají tvému Duchu, nechají se jím vést a v jeho síle vedou a povzbuzují tvůj lid. [2]
  2. Všem, kteří přijali víru [3], vyprošujeme ducha lásky a poslušnosti vůči jejich pastýřům a učitelům, obdařeným tvou autoritou.
  3. Žehnej diecézím a farnostem v naší vlasti, posiluj spolupráci všech členů Božího lidu, popřej úspěch naší pastorační práci, dialogu s ostatními křesťany i lidmi okolo nás.
  4. Lidský rod a jeho čelné představitele doveď k poznání, že žádná lidská oběť nevyváží tvoji oběť kalvárskou a nespasíme se jen vlastními silami. [4]  
  5. Nepřátelům tvého učení a pronásledovatelům křesťanů dej zakusit své nekonečné milosrdenství. [5]
  6. Prameni živé vody [6], přítomný ve své církvi a svátostech, přiváděj k sobě a napájej ty, kdo se cítí nemilovaní, opuštění, zbyteční a ztrácejí smysl života.
  7. Nechť mnozí z těch, kdo tě prosí o zmírnění útrap svých bližních, pochopí a přijmou, že to jejich rukama chceš sytit, napájet, odívat a těšit své nejmenší sestry a bratry. [7]
  8. Kéž všichni zesnulí, na něž s láskou vzpomínáme, i ti, jejichž jména znáš jen ty sám, jsou uznáni za hodné žít věčný život před tvým trůnem. [8] 

 

Věčný pastýři Kriste,

ty nás ve svém milosrdenství chráníš,

znáš všechny naše radosti i bolesti

a dovedeš setřít každou slzu z očí. [9]

Neboť ty s Otcem a Duchem svatým

žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Viz Jan 10,27-30. Srov. Ž 95,2. Viz dnešní neděle Dobrého pastýře.

[2] Srov. Ž 100,2; Sk 13,43.

[3] Srov. Sk 13,48b. Srov. II. vatikánský koncil: věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 25, 27. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 888, 896.

[4] Srov. Žid 10,3-20. Srov. KKC, čl. 614, 618, 620.

[5] Viz Sk 13,43-52.

[6] Srov. Zj 7,17; Jan 4,13-14.

[7] Srov. Zj 7,16; Mt 25,34-40.

[8] Srov. Sk 13,48b; Zj 7,15b.17.

[9] Ž 100,3; Jan 10,27-30; Zj 7,17.

Čtení z dnešního dne: Úterý 18. 5.

Sk 20,17-27; Jan 17,1-11a

Komentář k Jan 17,1-11a: Ježíšova velekněžská modlitba ať mě povzbuzuje ve chvílích opuštěnosti. Povzbuzení: vždyť právě v těch chvílích jsme mu nejblíž!

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(23. 5. 2021) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(14. 5. 2021) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Svatý Jan Nepomucký (16. 5.)

(14. 5. 2021) Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda...

´Pobožný lenoch´sv. Izidor (svátek 15.května)

(14. 5. 2021) Svatý Izidor rolník (1080-1130)

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(13. 5. 2021) Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. Základem dobré rodiny je dobré manželství.

Svatý Pankrác (svátek 12.5.)

(11. 5. 2021) Svatý Pankrác zemřel mučednickou smrtí pro Krista, když mu bylo pouhých čtrnáct let. Stalo se tak 12. května roku 304

Svatodušní novéna

(11. 5. 2021) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…

Nanebevstoupení Páně

(10. 5. 2021) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.