Vylej před Bohem své srdce "Lidé, doufejte v Boha v každé době, před ním vylejte své srdce, - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
4. neděle velikonoční - c / Přímluvy

Sestry a bratři, přistupme společně k Pánu, Dobrému pastýři, který nás volá a vede k věčnému životu.

 

Sestry a bratři, přistupme společně k Pánu, Dobrému pastýři, který nás volá a vede k věčnému životu: [1]

 

  1. Pane Ježíši Kriste, prosíme za ty, kterým jsi svěřil svoje stádce, ať se zcela otevírají tvému Duchu, nechají se jím vést a v jeho síle vedou a povzbuzují tvůj lid. [2]
  2. Všem, kteří přijali víru [3], vyprošujeme ducha lásky a poslušnosti vůči jejich pastýřům a učitelům, obdařeným tvou autoritou.
  3. Žehnej diecézím a farnostem v naší vlasti, posiluj spolupráci všech členů Božího lidu, popřej úspěch naší pastorační práci, dialogu s ostatními křesťany i lidmi okolo nás.
  4. Lidský rod a jeho čelné představitele doveď k poznání, že žádná lidská oběť nevyváží tvoji oběť kalvárskou a nespasíme se jen vlastními silami. [4]  
  5. Nepřátelům tvého učení a pronásledovatelům křesťanů dej zakusit své nekonečné milosrdenství. [5]
  6. Prameni živé vody [6], přítomný ve své církvi a svátostech, přiváděj k sobě a napájej ty, kdo se cítí nemilovaní, opuštění, zbyteční a ztrácejí smysl života.
  7. Nechť mnozí z těch, kdo tě prosí o zmírnění útrap svých bližních, pochopí a přijmou, že to jejich rukama chceš sytit, napájet, odívat a těšit své nejmenší sestry a bratry. [7]
  8. Kéž všichni zesnulí, na něž s láskou vzpomínáme, i ti, jejichž jména znáš jen ty sám, jsou uznáni za hodné žít věčný život před tvým trůnem. [8] 

 

Věčný pastýři Kriste,

ty nás ve svém milosrdenství chráníš,

znáš všechny naše radosti i bolesti

a dovedeš setřít každou slzu z očí. [9]

Neboť ty s Otcem a Duchem svatým

žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Viz Jan 10,27-30. Srov. Ž 95,2. Viz dnešní neděle Dobrého pastýře.

[2] Srov. Ž 100,2; Sk 13,43.

[3] Srov. Sk 13,48b. Srov. II. vatikánský koncil: věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 25, 27. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 888, 896.

[4] Srov. Žid 10,3-20. Srov. KKC, čl. 614, 618, 620.

[5] Viz Sk 13,43-52.

[6] Srov. Zj 7,17; Jan 4,13-14.

[7] Srov. Zj 7,16; Mt 25,34-40.

[8] Srov. Sk 13,48b; Zj 7,15b.17.

[9] Ž 100,3; Jan 10,27-30; Zj 7,17.

Čtení z dnešního dne: Úterý 24.5.

Sk 16,22-34; Jan 16,5-11

Komentář k Sk 16,22-34: I u nás v době pronásledování docházelo k podobným situacím. Nebýt věznění, o Kristu by se mnozí nedozvěděli.

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(29. 5. 2022) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu
(24. 5. 2022) Gestapo si pro ni přišlo na operační sál. Smrt našla pod gilotinou. Řeholnice Marie Restituta Kafková…

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2022) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(22. 5. 2022) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(22. 5. 2022) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2022) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...