Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus A)
5. neděle postní - A / přímluvy

Bratři a sestry, Pán je tu a volá nás. My volejme k němu: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Tys měl rád sourozence Martu, Marii a Lazara. Naplň svou láskou naše rodiny i toto shromáždění. [2
  2. Tys čelil hrozbám, úkladům a nepohodlí. Pomáhej činit svět láskyplnějším, šťastnějším a bezpečnějším. [3]
  3. Ty jsi šel k nemocnému a umírajícímu Lazarovi. Posiluj všechny, kdo se starají o nemocné a umírající. [4]
  4. Tys plakal s plačícími. Dej, ať stojíme nablízku zarmouceným a umíme je těšit. [5]
  5. Ty ses modlil před Lazarovým vzkříšením. Uč pokřtěné vytrvale se modlit a sjednocovat s Otcovou vůlí. [6]
  6. Tys povzbuzoval k víře Boží moc. Daruj svého Ducha těm, kdo ho nemají, aby vyznali, že jsi Pán. [7]
  7. Ty jsi vyvedl Lazara z hrobu. Přiveď k novému životu všechny čekatele křtu. [8]
  8. Ty jsi vzkříšení a život. Buď jím pro každého z lidí v hodině smrti a na konci času. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, vyslyš naše hlasy,

když věříme a vyznáváme, že ty jsi Mesiáš,

Syn Boží, který má přijít na svět. [10]

Ty, který žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Jan 11,28; Ž 130,1.

[2]   Srov. Jan 11,5.36.

[3]   Srov. tamtéž, 7-10.

[4]   Srov. tamtéž, 1-17.

[5]   Srov. tamtéž, 31.33-35; Řím 12,15.

[6]   Srov. Jan 11,40-42; Lk 18,1; Řím 8,9nn; 12,12; 1 Sol 5,17. Viz Katechismus katolické církve, čl. 2604.

[7]   Srov. Jan 11,25-27.39b-40; Lk 1,35; Řím 8,9-11; 1 Kor 12,3.

[8]   Srov. Jan 11,43-45.

[9]   Srov. tamtéž, 24.25; Ez 37,12-14; Řím 8,11. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 48. Viz RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: Eschatologie. Smrt a věčný život, Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2008, s. 75–123.

 [10] Srov. Jan 11,27; Ž 130,2.

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 53,10-11; Žalm 33; Žid 4,14-16
Mk 10,35-45

Je smutné sledovat, jak sami učedníci mnohdy Ježíšovi nerozumí. Pán nepřinesl novou formu politického uspořádání či rozdělení si světa. On přinesl spásu. Dokážeme tyto skutečnosti od sebe oddělit? Zdá se, že člověk přemýšlí jen v kontextu vlastního světa, sebezajištění, ohodnocení, moci… Jak jen vysvětlit, že spása nesouvisí s otázkou peněz či politického vlivu? Jak jen přesvědčit člověka, že v jeho životě jde o cosi věčného, co nekončí např. ztrátou funkce? Vzájemné pochopení znamená hledat, co nám druhý sděluje, snažit se vcítit do jeho myšlení, strachů, radostí, vizí, jak to činí Kristus. Teprve pak je možné uplatnit kritiku, protože jsme porozuměli a můžeme vidět chyby v logické či emocionální myšlenkové struktuře člověka, kterému nasloucháme. Ale to znamená být připraven korigovat svět vlastních představ, snů a zvyků.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve