Neexistují překážky,  které by láska našeho Spasitele nedokázala překonat. - archív citátů

Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
5. neděle postní B / Petr Šabaka

Zachvěl se

Promluva 5. neděle postní B
 
„Nyní je má duše rozechvěna“ (Jan 12,27; použil jsem liturgický překlad tohoto verše, neboť ekumenický je zavádějící). „Chceme vidět Ježíše,“ prosí apoštoly poutníci z Řecka, sympatizanti s židovským náboženstvím. Jejich otázka dává do pohybu Ježíšovu mysl pevně upnutou k vyvrcholení své misie mezi lidmi. Z textu evangelia není zřejmé, zda tito poutníci skutečně Ježíše viděli. Můžeme předpokládat, že ano, ale možná ne tak, jak očekávali.
 
 
 
Ježíš chce být vidět: „A já, až budu vyvýšen ze země…“ (Jan 12,32) Kdo ví, zda se zbožným řeckým poutníkům vybaví slova proroka Izaiáše: „Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili“ (Iz 53,2).
 
Ježíšovo rozechvění není jen trémou před tíživou blízkou přítomností, zasahuje hloub, až na rozhraní „duše a ducha“ (Žid 4,12). Stejné zachvění se jako před hrobem přítele Lazara (Jan 11,33) či při Jidášově zradě (Jan 13,21). Ježíš se otřásá v samém základu svého božství, neboť stojí tváří v tvář „vládci tohoto světa“ (Jan 16,11). Ví, že jen boří a deformuje. Svádí s ním zápas o záchranu člověka a celého stvoření.
 
Za necelé dva týdny i nám bude odhalován Kristus na kříži. I my ho uvidíme i my budeme předstupovat před něho. Co vyznáme? S jakými myšlenkami se na něho budeme dívat?
 
Katechismus katolické církve reprodukuje myšlenku svatého Františka z Asissi: „A nebyli to ani zlí duchové, kteří ho ukřižovali; byls to ty s nimi, který jsi ho ukřižoval a ještě ho přibíjíš na kříž, když si libuješ v neřestech a hříších“ (KKC 598). V hříších a neřestech si libujeme tehdy, pokud je s plným vědomím nechceme rozpoznávat, přiznat si je, vyznat je ve svátosti smíření.

Autor: Šabaka Petr

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Pátek 9. 12.

1. čtení - Iz 48,17-19; Evangelium - Mt 11,16-19

Komentář k Iz 48,17-19: Je i na nás, abychom se poučili ze zkušenosti minulých generací. Hospodinovo slovo je totiž příslibem pro jednotlivce, ale i pro uzdravení celé společnosti.


Zdroj: Nedělní liturgie

Jak Bůh ohlašoval Vánoce ve Starém Zákoně

Jak Bůh ohlašoval Vánoce ve Starém Zákoně
(8. 12. 2022) Dávno předtím, než se odehrál vánoční zázrak, zjevil Bůh jeho důležité momenty několika svým prorokům. Patří…

Ježíš se rodí na svět i skrze nás

Ježíš se rodí na svět i skrze nás
(6. 12. 2022) Obrácení znamená začít žít jako Maria. Je tak uchvácena a  přemožena životem, který roste v jejím těle, že si…

Polarizace není katolická, snažme se o harmonii

(1. 12. 2022) Polarizace není katolická. Katolík nemůže myslet „buď-nebo“ a vše redukovat na polarizaci. 

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2022) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2022) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…