Víra nám pomáhá přijímat i porážky a utrpení s vědomím, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
5. neděle postní - B / přímluvy

Sestry a bratři, blíží se Velikonoce, kdy Ježíš dokonal své dílo a stal se původcem naší spásy. S pokorou a důvěrou jej nyní prosme: [1]
 1. Ať Církev napodobuje tvou oddanost Otci; svým dětem je dobrou matkou a služebnicí všech. [2]
 2. Ať tento půst pevněji semkne křesťanstvo a přiblíží je chvíli, kdy Velikonoce oslaví v jediném šťastném společenství. [3]
 3. Aby ti, kdo za dva týdny přijmou křest, biřmováni a eucharistii, odumřeli hříchu a žili pro tebe. [4]
 4. Aby se mladí lidé učili tvým cestám a uváděli na ně svoje vrstevníky. [5]
 5. Aby všichni lidé objevili, četli a naplnili zákon, který jsi vepsal do jejich srdcí. [6]
 6. Aby ke všem hříšníkům zazněl tvůj hlas: „Vaše nepravosti vám promíjím, na váš hřích už nevzpomenu.“ [7]
 7. Aby v těch, kdo mnohé prožili, ale štěstí nenašli, uzrálo přání: „Chtěli bychom vidět Ježíše.“ [8]
 8. Aby se těm, které ubíjí hlad, epidemie a války, dostalo nasycení, uzdravení a míru. [9]
 9. Aby malí i velcí, jejichž bolestné volání k tobě doléhá, byli vyslyšeni a potěšeni. [10]
 10. Aby naše farnost byla otevřena pro ty, kdo tě touží poznat, a připravena jim o tobě svědčit. [11]
 11. Aby tě všichni tví služebníci a služebnice věrně následovali; s tebou dosáhli cíle a účasti na Otcově slávě. [12]

 

Vyslyš nás, Pane Ježíši Kriste, jako tebe

vyslyšel tvůj Otec v hodině tvé úzkosti. [13]

Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem

v jed­notě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Srov. Žid 5,7-9. Srov. vstupní modlitba.

[2] Srov. Jan 12,27-28; Mk 10,44 par; Žid 5,7nn. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Katecheze na generální audienci, 3. září 2014.

[3] Srov. vstupní modlitba. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Unitatis redintegratio, dekret o ekumenismu, kap. 3.

[4] Srov. Jan 12,24. Srov. Denní modlitba církve (DMC): Bílá sobota, prosby z ranních chval.

[5] Srov. Ž 51,15. Viz začínající Týden modliteb za mládež.

[6] Srov. Jer 31,31-34; Řím 13,8.

[7] Srov. Jer 31,34c; Ž 51,3-4.12-13.14-15.

[8] Srov. Jan 12,21.

[9] Srov. Ž 43,1-2 (vstupní antifona); Ž 51,3a.

[10] Srov. Žid 5,7.

[11] Srov. Jer 31,34ab; Jan 12,20-23; 1 Petr 3,15.

[12] Srov. Jan 12,26-33. Viz DMC: chvalozpěv Bože, tebe chválíme.

[13] Srov. Mk 14,33-41 par; Jan 12,27; Žid 5,7nn.

Čtení z dnešního dne: Úterý 30. 11., svátek sv. Ondřeje

Řím 10,9-18; Žl 19; ; Mt 4,18-22

Komentář k Mt 4,18-22: Ondřej a Petr byli rodní bratři. Chci dnes prosit za jednotu církve a děkovat za to, že srdečné lidské vztahy napomáhají šíření evangelia. Ono se nešíří „samo“, ale právě s naší pomocí.

Zdroj: Nedělní liturgie

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2021) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2021) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)