Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
5. neděle postní - B / přímluvy

Sestry a bratři, blíží se Velikonoce, kdy Ježíš dokonal své dílo a stal se původcem naší spásy. S pokorou a důvěrou jej nyní prosme: [1]
 1. Ať Církev napodobuje tvou oddanost Otci; svým dětem je dobrou matkou a služebnicí všech. [2]
 2. Ať tento půst pevněji semkne křesťanstvo a přiblíží je chvíli, kdy Velikonoce oslaví v jediném šťastném společenství. [3]
 3. Aby ti, kdo za dva týdny přijmou křest, biřmováni a eucharistii, odumřeli hříchu a žili pro tebe. [4]
 4. Aby se mladí lidé učili tvým cestám a uváděli na ně svoje vrstevníky. [5]
 5. Aby všichni lidé objevili, četli a naplnili zákon, který jsi vepsal do jejich srdcí. [6]
 6. Aby ke všem hříšníkům zazněl tvůj hlas: „Vaše nepravosti vám promíjím, na váš hřích už nevzpomenu.“ [7]
 7. Aby v těch, kdo mnohé prožili, ale štěstí nenašli, uzrálo přání: „Chtěli bychom vidět Ježíše.“ [8]
 8. Aby se těm, které ubíjí hlad, epidemie a války, dostalo nasycení, uzdravení a míru. [9]
 9. Aby malí i velcí, jejichž bolestné volání k tobě doléhá, byli vyslyšeni a potěšeni. [10]
 10. Aby naše farnost byla otevřena pro ty, kdo tě touží poznat, a připravena jim o tobě svědčit. [11]
 11. Aby tě všichni tví služebníci a služebnice věrně následovali; s tebou dosáhli cíle a účasti na Otcově slávě. [12]

 

Vyslyš nás, Pane Ježíši Kriste, jako tebe

vyslyšel tvůj Otec v hodině tvé úzkosti. [13]

Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem

v jed­notě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Srov. Žid 5,7-9. Srov. vstupní modlitba.

[2] Srov. Jan 12,27-28; Mk 10,44 par; Žid 5,7nn. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Katecheze na generální audienci, 3. září 2014.

[3] Srov. vstupní modlitba. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Unitatis redintegratio, dekret o ekumenismu, kap. 3.

[4] Srov. Jan 12,24. Srov. Denní modlitba církve (DMC): Bílá sobota, prosby z ranních chval.

[5] Srov. Ž 51,15. Viz začínající Týden modliteb za mládež.

[6] Srov. Jer 31,31-34; Řím 13,8.

[7] Srov. Jer 31,34c; Ž 51,3-4.12-13.14-15.

[8] Srov. Jan 12,21.

[9] Srov. Ž 43,1-2 (vstupní antifona); Ž 51,3a.

[10] Srov. Žid 5,7.

[11] Srov. Jer 31,34ab; Jan 12,20-23; 1 Petr 3,15.

[12] Srov. Jan 12,26-33. Viz DMC: chvalozpěv Bože, tebe chválíme.

[13] Srov. Mk 14,33-41 par; Jan 12,27; Žid 5,7nn.

Čtení z dnešního dne: Úterý úterý 5. 7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje

1. čtení – Iz 61,1-3a; Evangelium – Lk 10,1-9

Komentář k Lk 10,1-9: Ježíš posílá své učedníky po dvou. Na našich bratřích je zřejmé, že se osvědčili. Podmínkou úspěchu při hlásání jsou dobré vztahy. Vzor pro dnešní církev!

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2022) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2022) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…